Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Apis
22.11.2020
Gdyby miał dobrych doradców w swoim gabinecie... Ma szansę: triumwirat "WZŻ" się rozleciał. Grin

Seehund
22.11.2020

Apis
16.11.2020
@Ziomal - byłoby zapewne trochę lepiej gdyby nie "desant" z poprzedniej ekipy w MGMiŻŚ. Wnieśli swoje "nie da się" ale czy trzeba było ministerstwo likwidować aby się ich pozbyć?

Gospodarka wodna trafiła ostatecznie do resortu infrastrukturyDrukuj

Gospodarka wodna trafiła ostatecznie do resortu infrastruktury  
Gospodarka wodna trafiła ostatecznie do resortu infrastruktury. Opublikowano też rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Do resortu infrastruktury, który obsługuje m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską został włączony jeszcze dział gospodarka wodna - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to, że MI przejmuje zarząd nad IMGW oraz Wodami Polskimi.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Stanowi ono, że do MI, które obsługuje sprawy działów transport, żegluga śródlądowa i gospodarka morska włącza się z resortu klimatu i środowiska dział "gospodarka wodna" oraz pracowników obsługujących te sprawy. Oznacza to, że pod zarząd resortu infrastruktury przejdą Wody Polskie oraz IMGW.

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami, dział - gospodarka wodna - miał trafić pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Infrastruktury miało z kolei mieć pod swoją pieczą m.in. żeglugę śródlądową i gospodarkę morską.
foto ilustracyjne: A Podgórski - Ujście rzeki Psiny do zbiornika Racibórz Dolny
#1 | koj w 14.11.2020 21:54
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 listopada 2020 r.
Poz. 2015
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji
w gospodarce morskiej i wodnej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz
z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej
i wodnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych
dróg wodnych;
2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami
wodnymi;
3) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań organów państwowych dotyczących
inwestycji w gospodarce wodnej;
4) składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów realizowanych
w gospodarce wodnej;
5) identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarządzania ryzykiem powodziowym
i przeciwdziałania skutkom suszy w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
7) opracowanie, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej, harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji Morskich;
8) prowadzenie, monitorowanie i koordynacja realizacji działań mających na celu utworzenie Głównego Urzędu Inwestycji
Morskich, w tym w zakresie inwestycyjnym;
9) przygotowywanie sprawozdań dotyczących przebiegu i efektów realizacji działań, o których mowa w pkt 8.
§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi,
w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do
obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy
i zajęcie stanowiska.
3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu
terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Pełnomocnik może w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty aktów prawnych oraz
innych dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań.
2. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§ 6. 1. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień
oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.
2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą,
do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 21, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
#2 | Filozof_3 w 15.11.2020 21:30
No i super, nowy urząd, nowi ludzie, nowe szanse...

W Rozporządzeniu brakuje tylko jeszcze jednej rzeczy:

Jest:
"...§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych;
2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi;
..."

Moim zdaniem powinno być:
"...§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1) prowadzenie prac studialnych i opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie utrzymania i rozwoju
transportu wodnego śródlądowego oraz śródlądowych dróg wodnych;
2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania
transportem wodnym śródlądowym oraz śródlądowymi drogami wodnymi;..."

Dlaczego tak? Bo rozwiązania dotyczące śródlądowych dróg wodnych przygotowuje się po coś i pod coś (można pod transport, można pod kajaki), więc pełnomocnik powinien móc prowadzić prace studialne i opracowanie propozycji rozwiązań transportu dedykowanego dla propozycji rozwoju dróg śródlądowych. W państwie prawa urząd (czyli tu: Pełnomocnik) może tylko i wyłącznie to, na co przepisy mu pozwalają, a zakres tego określają zapisy konstytuujące dany urząd - jeżeli czegoś nie ma, to NIE WOLNO TEGO ROBIĆ !!!

Natomiast np. analiz dotyczących rozwiązań z zakresu autonomicznego transportu śródlądowego nie ma w Polsce w ogóle kto robić, nie ma instytucji która mogłaby taki program w ogóle zainicjować i prowadzić (a wtedy taki np. NCBiR mógłby takie badania sfinansować), bo nie chodzi o prototyp na pokaz, ale o opracowanie systemowe, a w obecnej sytuacji Pełnomocnik nie będzie mógł się tym zajmować.

No, umknęło...

Ale łatwe do naprawy...

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.

Oceny

Ocena zawartości jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się by zagłosować.

Żadne oceny nie zostały dodane.