Epidemia a przekraczanie granicy przez marynarzy śródlądowychDrukuj

Epidemia a przekraczanie granicy przez marynarzy śródlądowychMając na względzie spodziewane wznowienie przewozów towarów w żegludze śródlądowej uprzejmie informuję, iż w związku z występującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się osób, również w obszarze "transgranicznej" żeglugi śródlądowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 13 marca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r. poz. 434 z późn. zm.), określając w załączniku wykaz przejść granicznych, w których dozwolone jest przekraczanie granicy.

W obecnym stanie prawnym osoby przekraczające tzw. granicę wewnętrzną podlegają kontroli granicznej, a jej przekroczenie może nastąpić jedynie w wyznaczonych miejscach. Tutaj należy zaznaczyć, że załogi jednostek pływających w Żegludze Śródlądowej przekraczające granicę w ramach czynności zawodowych zgodnie z §2 ust. 8 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późn. zm.) są zwolnieni z obowiązku kwarantanny i przekazywania SG danych lokalizacyjnych. Na chwilę obecną w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 435 z późn. zm.) na odcinku rzecznym w zasadzie jedyną dopuszczalną kategorią ruchu granicznego jest ruch towarowy - przekraczanie granicy na odcinku rzecznym w celu rekreacyjnym, wycieczkowym, turystycznym jest wykluczone.

W sposób szczegółowy zagadnienie kontroli granicznej w żegludze śródlądowej regulują pkt. 4.1-4.3 oraz 3.1-3.2 Załącznika nr VI (Szczegółowe zasady dla różnych rodzajów granic i różnych środków transportu wykorzystywanych do przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen – dalej KGS) (Dz.U. L 077 z 23.3.2016, s. 1).

W rejonie Szczecina w ww. rozporządzeniu MSWiA wskazano jedynie dwa drogowe przejścia graniczne w Kołbaskowie i Krajniku Dolnym. Nie uwzględniono funkcjonujących przed przystąpieniem RP do Układu z Schengen rzecznych pg w Gryfinie i Widuchowej. Oznacza to, iż do momentu wejścia w życie ewentualnej nowelizacji rozporządzenia o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej lokalizacje Gryfino-Mecherin i Widuchowa nie posiadają statusu przejścia granicznego i jedyną na dzień dzisiejszy podstawą odprawy w ww. rzecznych lokalizacjach (jako porcie wejścia lub wyjścia zgodnie z pkt 3.1.1 zał. VI KGS) jest § 4a przytoczonego rozporządzenia, tj. odprawa jest możliwa wyłącznie za zgodą Komendanta Głównego SG. Alternatywnym rozwiązaniem do odprawy granicznej poza wyznaczonym miejscem jest odprawa w czynnych przejściach granicznych umiejscowionych na morskich wodach wewnętrznych w Szczecinie, Trzebieży lub Nowym Warpnie.

W przypadku konieczności przekroczenia granicy na wjazd lub wyjazd z RP w ramach żeglugi śródlądowej kapitan jednostki z odpowiednim wyprzedzeniem powinien:

1. w pierwszej kolejności do momentu ewentualnej nowelizacji Rozporządzenia w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r. poz. 434 z późn. zm.) rozszerzającej wykaz przejść granicznych o rzeczne pg Gryfino i Widuchowa złożyć wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej (dane teleadresowe na stronie www.strażgraniczna.pl) o jednorazową lub okresową zgodę na przekroczenie granicy poza wyznaczonym miejscem w rzecznym pg w Gryfinie lub Widuchowej zgodnie z §4a ww. rozporządzenia. Akceptacja Komendanta Głównego Straży Granicznej będzie podstawą do przeprowadzenia odprawy poza wyznaczonym przejściem granicznym. We wniosku należy wskazać nazwę jednostki, banderę, datę, czas, kierunek, miejsce i przyczynę (np. przewóz towaru, wskazać jaki ładunek) oraz dane określone w pkt. 3.1.2 załącznika VI kodeksu granicznego Schengen (lista załogi i pasażerów z wykazem dok. podróży),

2. zaawizować odprawę na wjazd lub wyjazd z RP w porcie wejścia lub wyjścia (na rzece Odrze Gryfino lub Widuchowa po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego SG lub w Szczecinie, Trzebieży lub Nowym Warpnie na morskich wodach wewnętrznych w czynnych przejściach granicznych bez wymaganej zgody) - poprzez przekazanie funkcjonariuszowi Placówki Straży Granicznej, kierownikowi ekipy kontrolerskiej koordynującemu kontrole graniczne na odcinku morskim i rzecznym na adres email: sdo.szczecinport@strazgraniczna.pl i nr tel.:+48785903781 informacji zgodnie z KGS we właściwym czasie umożliwiającym zorganizowanie kontroli granicznej i sanitarnej 24h przed spodziewanym wejściem lub najpóźniej w chwili opuszczenia poprzedniego portu, z uwzględnieniem:

- data wyjścia i dane poprzedniego portu, daty wejścia/ wyjścia statku w rejonie Odry Gryfino lub m. Widuchowa lub morskich wód wewnętrznych Szczecin, Trzebież, Nowe Warpno,
- listy załogi, listy pasażerów z wykazem dok. podróży,
- rodzaju i ilości ładunku.

Na kierunku na wjazd do RP statek przybija i oczekuje w rejonie awizacji na odprawę, ekipa kontrolerska stawi się, celem przeprowadzenia przynajmniej kontroli sanitarnej (pomiar temperatury ciała załogi, ujawnienie ewentualnych symptomów zakażenia COVID-19).

Na kierunku wyjazdowym z RP, co do zasady przewidujemy ograniczenie odprawy do przyjęcia zgłoszenia od kapitana statku i analizy ryzyka. Kapitan musi uzyskać potwierdzenie od kierownika ekipy kontrolerskiej Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, że statek nie zostanie odprawiony. W przypadkach, gdy jest to uzasadnione na podstawie oceny zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą dokonać przeszukania statku oraz przeprowadzić odprawę osób pozostających na pokładzie

Mając na względzie powyższe zagrożenia oraz ustanowione procedury i obostrzenia, jak też mając świadomość utrzymywania przez Państwa podmiot roboczych kontaktów z armatorami, względnie podmiotami niemieckimi, np. zarządzającymi podnośniami i śluzami na terytorium Republiki Federalnej Niemiec zwracam się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji w możliwie największym gronie armatorów i kapitanów poprzez strony internetowe, własne robocze kontakty lub za pośrednictwem podmiotów niemieckich o obowiązujących aktualnie zasadach przekroczenia granicy w żegludze śródlądowej w czasie pandemii COVID-19, celem umożliwienia sprawnej kontroli granicznej jednostek rzecznych na odcinku odpowiedzialności służbowej Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Z poważaniem
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Szczecinie
p. o.
mjr SG Zbigniew Pałka

1251
<
#1 | Seehund dnia 16.05.2020 22:47
Umarł statek, niech żyje statek???

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?


Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL