Nowa strategia transportowa. Diagnoza: kolej za drogami, ale przed transportem rzecznymDrukuj

Nowa strategia transportowa. Diagnoza: kolej za drogami, ale przed transportem rzecznymPraktycznie wszystkie gałęzie transportu w Polsce wymagają dalszych kosztownych inwestycji, aby zaczęły tworzyć spójny system i gwarantować dobrą dostępność komunikacyjną – wynika z części diagnostycznej nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu. Stosunkowo najwyższą ocenę otrzymał transport lotniczy, najniższą – żegluga śródlądowa. Warto jednak dodać, że wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej poszczególnych regionów Polski powoli się poprawia.

O głównych celach strategii pisaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Jest wśród nich poprawa dostępności transportu publicznego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wzrost efektywności systemu transportowego. Tempo wzrostu przewozów samochodowych w miastach ma być ograniczane na rzecz publicznej komunikacji zbiorowej. Cały system ma być spójny, innowacyjny, zrównoważony i przyjazny użytkownikowi.

Drogi: coraz lepszy stan, ale wciąż dużo ofiar

We fragmencie poświęconym diagnozie stanu infrastruktury drogowej autorzy zauważają duże zaawansowanie budowy docelowej sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad. Przewidują jednak, że nakłady na rozbudowę i modernizację dróg – zwłaszcza w województwach wschodnich i północnych, w których ich rozwój jest słabszy – nadal będą musiały być niemałe. 58,1% dróg w zarządzie GDDKiA jest w stanie co najmniej dobrym, 26% – w ostrzegawczym lub niezadowalającym, a 14,5% – w krytycznym lub złym.

Dostrzeżono potrzebę usuwania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych i budowy większej liczby mostów. Problemem jest także niedostosowanie do ruchu pojazdów o dużym nacisku na oś oraz duże potoki ciężkiego ruchu towarowego przebiegające przez tereny zabudowane. Polska zajmuje niechlubne czwarte miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej o największej liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, choć od 2008 r. udało się znacznie obniżyć ten wskaźnik.

Kolej: sama modernizacja to za mało

W gorszym stanie, mimo trwającej od kilkunastu lat i przynoszącej wymierne efekty modernizacji, jest sieć kolejowa. Inaczej niż w przypadku dróg, w ostatnim trzydziestoleciu, oprócz budowy kilu odgałęzień obsługujących lotniska oraz łącznic, praktycznie nie budowano nowych linii. W efekcie układ linii jest w wielu miejscach niedopasowany do sieci osadniczej i popytu na usługi przewozowe. Co gorsza, na skutek mającego początek jeszcze w PRL regresu kolei lokalnej wiele ośrodków miejskich straciło pasażerskie połączenia kolejowe.

Według najnowszych danych 55,1% torów w zarządzie PKP PLK jest w dobrym stanie technicznym – w ostatnich latach wskaźnik ten powoli rośnie. Problemy dotyczą m. in. przepustowości, powiązania z innymi środkami transportu oraz zbyt dużą liczbą przejazdów jednopoziomowych. Zbyt rzadka i nierównomierna jest również sieć terminali intermodalnych. W efekcie udział kolei w krajowym miksie transportowym jest niski, zarówno w stosunku do stanu pożądanego, jak i w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Transport wodny: porty morskie sobie radzą, gorzej z transportem rzecznym

Szlaki żeglugi śródlądowej w Polsce nie tworzą jednolitego systemu transportowego. Bardzo niewielka część (5,9% długości) spełnia wymogi dla dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (tzn. ma co najmniej klasę IV) i może przyjmować statki i barki o masie powyżej 1000 ton. Pozostałe polskie drogi wodne mają tylko znaczenie regionalne. Poprawy stanu technicznego wymaga duża część portów śródlądowych, tabor żeglugi, a także budowle hydrotechniczne. Fragmenty o zbyt płytkim dnie oraz zbyt niskie mosty ograniczają skrajnię przewożonych ładunków. Słabo rozwinięty jest też System Informacji Rzecznej. Rola żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski jest marginalna.

Mimo dużych inwestycji (długość nabrzeży wzrosła od 2010 r. o 34%) wciąż dużych nakładów wymaga poprawa stanu i możliwości przeładunkowych polskich portów morskich. Konieczna jest wymiana zużytych urządzeń i pogłębianie basenów portowych, a także modernizacja torów wodnych i podejściowych. Za szczególnie istotną uznano poprawę istniejących i budowę nowych połączeń drogowych i kolejowych prowadzących do portów.

Lotnictwo: duże inwestycje, jeszcze większy wzrost ruchu

Jako relatywnie najnowocześniejszą twórcy SRT ocenili infrastrukturę lotniczą. Większość portów regionalnych oraz warszawskie Lotnisko Chopina zostały w mniejszym lub większym stopniu zmodernizowane i rozbudowane już w poprzedniej unijnej perspektywie budżetowej. Wciąż rośnie przepustowość lotnisk i ich terminali.

Istnieje jednak obawa, czy rozwój infrastruktury będzie nadążał za szybkim wzrostem liczby pasażerów. Remedium ma stanowić budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, który docelowo przejmie ruch z Lotniska Chopina. Ograniczenia przepustowości w tym ostatnim porcie uznano za nieusuwalne.

Lokalny transport zbiorowy: Trudna konkurencja z samochodami

We fragmencie diagnozy poświęconym transportowi w miastach zauważono niejednoznaczny wpływ budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu w obszarze funkcjonalnym miast. Z jednej strony pozwalają one na wyprowadzenie z centrów ruchu tranzytowego (choć i to nie wszędzie się udało), z drugiej jednak może skłaniać mieszkańców przedmieść i miejscowości satelickich do dojazdów samochodem do centrum, zwiększając dodatkowo zatłoczenie miejskiej sieci drogowej. Doceniono dotychczasowy rozwój kolei w wielu aglomeracjach, zalecając rozbudowę układów torowych oraz dalsze ułatwianie przesiadek z innych środków transportu.

Obawy budzi regres transportu publicznego na obszarach wiejskich – jednym z rekomendowanych środków zaradczych jest integracja przewozów szkolnych z ogólnodostępnymi. Szybko, choć niewystarczająco w stosunku do potrzeb, rozwijają się inteligentne systemy transportowe oraz infrastruktura rowerowa.

#1 | marek56 dnia 09.10.2019 10:51
To jest ocena aktualnego stanu. A środki zaradcze ?
#2 | Apis dnia 09.10.2019 12:18
Budowanie strategii transportowej na założeniu, że żeglugi nie warto rozwijać bo ma najmniejszy udział w przewozach jest kuriozalne. We wszystkich krajach żegluga ma mniejszy udział niż kolej i ciężarówki. Trzeba zrobić coś aby jej udział choć najmniejszy był powiększony do co najmniej kilku procent.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL