Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora TŻŚ we WrocławiuDrukuj

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora TŻŚ we WrocławiuMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ul. Młodych Techników, 53-645 Wrocław

§ 1. 1. Do konkursu może przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591),
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, d) uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60),
l) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do kuratorium oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie
z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

2) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
j) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,
k) złożył oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do kuratorium oświaty, właściwego dla danego województwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

§ 2.1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- aktualny numer telefonu oraz adres e-mail,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (z uwzględnieniem daty i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 3a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim - w przypadku cudzoziemca;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych, jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie 00-400, ul. Nowy Świat 6/12. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przysługuje Pan-i/u prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odmowy wyrażenia zgody lub jej wycofania.

2. Oświadczenia należy składać na wzorze oświadczeń dołączonych do ogłoszenia.

§ 3. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym, adresem e-mail i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu”, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (z dopiskiem: Sekretariat Departament Edukacji Morskiej), liczy się data wpływu oferty do Ministerstwa.

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

3. Na żądanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 4-6 i 11-13 niniejszego załącznika do zarządzenia. Ponadto, przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

https://mgm.gov.p...wroclawiu/
#1 | Hen dnia 07.02.2018 13:44
W ustanowionych kryteriach nie uwzględniono jakiejkolwiek wiedzy kandydata o funkcjonowaniu żeglugi śródlądowej, drogach wodnych i infrastruktury żeglugowej oraz doświadczenia w organizacji szkolenia młodzieży w zawodzie marynarza żeglugi śródlądowej. Mam nadzieję że fachowa komisja konkursowa będzie zwracać uwagę także na takie walory kandydatów.
#2 | budro2 dnia 13.02.2018 12:06
Ciekawe czemu na Młodych Techników a nie na Brucknera? Na Brucknera to tradycja i jest kryty basen, ale nie ma już stoczni na Kwidzyńskiej. Z Młodych Techników jest za to blisko na Michalczyka gdzie działa stocznia. Prywatnie cieszę się że na koniec mojej życiowej przygody z hydrotechniką okaże się że skończyłem Technikum (Żeglugi) na Młodych Techników :-)
#3 | 38 dnia 16.02.2018 20:33
ZARZĄDZENIE Nr4
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia 13 lutego 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

https://mgm.gov.p...e-nr-4.pdf
#4 | Seehund dnia 19.02.2018 21:13
Kogo ma kształcić ta szkoła?
#5 | Apis dnia 22.02.2018 10:17
kandydatów na pracowników gospodarki wodnej, stoczni rzecznych i żeglugi śródlądowej (do wyboru).
#6 | Seehund dnia 22.02.2018 15:00
Czy gospodarka wodna, stocznie rzeczne i żegluga śródlądowa, zgłaszają zapotrzebowanie na kandydatów na pracowników po TŻŚ?
#7 | Apis dnia 23.02.2018 06:26
Stocznie tak (niekoniecznie techników), gospodarka wodna jest od niedawna w gestii Ministerstwa ds żeglugi śródlądowej - więc zapewne zapotrzebowanie na fachowców szybciej pojawi się niż zapotrzebowanie na załogi pływające. Szanse na szkołę (ściślej: nabór) we Wrocławiu maleją ze względu na konkurencyjne posunięcia innych ośrodków. http://www.tzs.ze...admore=213

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL