Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Wiarygodność premier Kopacz jest jak stan wody w Wiśle?Drukuj

Wiarygodność premier Kopacz jest jak stan wody w Wiśle?Premier Ewa Kopacz odwiedziła krakowską hutę ArcelorMittal Poland gdzie podczas wizyty przedstawiła działania rządu na rzecz hutnictwa zawarte w Programie Śląsk 2.0., który zakłada m.in. ułatwienia dla przemysłu energochłonnego z branży metalurgicznej i hutniczej. Zamierzeniem rządu jest to, by przedsiębiorstwa energochłonne stały się konkurencyjne, bardziej rentowne i nie musiały redukować zatrudnienia.

Związki zawodowe krakowskiej huty AlcelorMittal Poland mogą uznać deklaracje pani Premier Ewy Kopacz za niewiarygodne. Pan Jan Ziobro Poseł na Sejm RP ma poważne wątpliwości co do wiarygodności wyżej wymienionego oświadczenia pani Premier, gdyż zwiększenie, a nawet utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji stali bez wody technologicznej zapewnianej przez stopień wodny „Przewóz” jest zwyczajnie niemożliwe.

Samobójcza decyzja Ministerstwa Środowiska o ewentualnej rozbiórce stopnia wodnego „Przewóz” jest pochodną odstąpienia od finansowania budowy niezbędnego stopnia wodnego „Niepołomice”, którego budowa (do niedawna ujęta w planach i posiadająca dokumentację) jest niezbędna z technicznego punktu widzenia do dalszego istnienia stopnia „Przewóz”. Pisaliśmy o tym na naszych łamach w artykule "Czy krakowska huta i elektrociepłownia z powodu braku wody w Wiśle wstrzymają produkcję?"

W sprawie zagwarantowania dostaw wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych Poseł Jan Ziobro wystosował w dniu 26.08.2015 interpelację nr 34377 adresowaną do prezesa Rady Ministrów. Oto jej pełna treść:

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Interpelacja złożona przez Posła RP Jana Ziobro w sprawie zagwarantowania dostaw wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych.

Odpowiedź z dnia 12 sierpnia 2015 r. udzielona przez panią Dorotę Niedzielę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, na interpelację nr 33762 z dnia 17 lipca 2015 r. nie rozproszyła moich obaw dotyczących zagwarantowania dostaw wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych.

Wyrażam głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, które potwierdziło możliwość podjęcia działań polegających na kontrolowanej rozbiórce stopnia wodnego „Przewóz”.

Według Ministerstwa Środowiska działania, które polegają na usunięciu istniejących przekształceń wpływających na hydromorfologię i ciągłość rzek są jedynym działaniem umożliwiającymi osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Resort środowiska z nieznanych mi przyczyn nie chce przyjąć do wiadomości, iż zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej rozstrzygają nie tylko o sprawach środowiskowych, ale także o zasadach zarządzania wodami i ich gospodarczym wykorzystaniu.

Na przykład w celu 16 RDW czytamy, że „Państwa Członkowskie zobowiązane są do dalszej integracji ochrony i zrównoważonego gospodarowania wodą z innymi dziedzinami polityk wspólnotowych takimi jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka regionalna i turystyka (…)”, w celu 23 zapisano, że „niezbędne są wspólne zasady dla koordynacji wysiłków podejmowanych przez Państwa Członkowskie dla poprawy ochrony wód Wspólnoty w aspekcie ilościowym i jakościowym (…)”, art. 2. pkt. 38) zawiera definicję katalogu usług wodnych, art. 5 oraz załącznik III mówią o analizie ekonomicznej korzystania z wód, art. 9 ustala zasadę zwrotu kosztów za usługi wodne, art. 13 mówi o planach gospodarowania wodami w dorzeczu, które w myśl załącznika VII powinny zawierać podsumowanie analizy ekonomicznej użytkowania wód.

Ministerstwo Środowiska z jednej strony niezmiennie stoi na błędnym stanowisku, że cele Ramowej Dyrektywy Wodnej są osiągalne jedynie w drodze ograniczania gospodarczego wykorzystania rzek, wspiera także praktyki sprzeczne z duchem tego dokumentu.

W swoich interpelacjach wielokrotnie wskazywałem na to, iż jedynym sposobem na powiększenie zasobności polskich rzek w wodę jest zahamowanie jej bezproduktywnego spływu do morza. Taki zabieg możliwy jest przez zwiększenie retencji (zbiornikowej, korytowej) i budowę stopni wodnych, nie zastępuje go jednak promowana przez resort środowiska budowa suchych zbiorników, ani tym bardziej mikroretencja.

Powszechnie znanym faktem jest, że zrównoważone gospodarcze wykorzystanie wód przynosi środki finansowe na ochronę przyrodniczą, zwiększa ilość miejsc pracy, dochody państwa, firm i obywateli. Polska jest krajem ubogim w wodę, o czym boleśnie przekonaliśmy się w sierpniu br., kiedy z powodu upałów, a co za tym idzie niskiego stanu rzek, rząd zmuszony był podjąć decyzję o częściowym opróżnieniu zbiorników w Czorsztynie i Rożnowie w celu zwiększenia przepływów w Wiśle. Woda miała pomóc chłodzić bloki energetyczne w elektrowniach
w Połańcu i Kozienicach.

Z kolei po raz pierwszy od trzydziestu lat zostały wprowadzone w Polsce przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju. Ograniczenia związane były z wysoką temperaturą powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia w elektrowniach.

Równocześnie w dniu 17 sierpnia 2015 r. po spotkaniu z zarządem ArcelorMittal Poland pani Premier wygłosiła krótkie oświadczenie dla mediów, w którym potwierdziła istnienie rządowego priorytetu wspierania przemysłu ciężkiego. Ponadto pani Premier ogłosiła, że ArcelorMittal Poland zapowiedział wzrost produkcji stali z 2,2 mln ton rocznie - docelowo do 4 mln ton.

W związku z oficjalną, potwierdzoną informacją o rozważaniu możliwości fizycznej likwidacji (rozbiórki) stopnia wodnego „Przewóz” na Wiśle zawartą w odpowiedzi pana Stanisława Gawłowskiego, byłego Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska z dnia 27 maja 2015 r. na Interpelację nr 32277 z dnia 14 kwietnia 2015 r., a potwierdzoną odpowiedzią pani Doroty Niedzieli, Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska z dnia 12 sierpnia 2015 r. na Interpelację nr 33762 z dnia 17 lipca 2015 r., mam poważne wątpliwości co do wiarygodności wyżej wymienionego oświadczenia pani Premier, gdyż zwiększenie, a nawet utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji stali bez wody technologicznej zapewnianej przez stopień wodny „Przewóz” jest zwyczajnie niemożliwe.

Należy dodać po raz kolejny, że samobójcza decyzja o ewentualnej rozbiórce stopnia wodnego „Przewóz” jest pochodną odstąpienia od finansowania budowy niezbędnego stopnia wodnego „Niepołomice”, którego budowa (do niedawna ujęta w planach i posiadająca dokumentację) jest niezbędna z technicznego punktu widzenia do dalszego istnienia stopnia „Przewóz”.

W związku z powyższym ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi:

- Czy w związku z opisanymi powyżej planami światowego potentata stalowego ArcelorMittal, stanowiącymi zapowiedź dużej zmiany sytuacji gospodarczej, skutkującej potrzebą utrzymania lub nawet zwiększeniem zapotrzebowania na wodę Ministerstwo Środowiska podtrzymuje swoją nagłą zmianę podejścia do planów strategicznych, polegającą na odstąpieniu od budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na Wiśle i czy jest w stanie przedstawić przemawiające za tym argumenty ekonomiczne, a nie jedynie emocjonalne i idealistyczne argumenty godne entuzjastów przywrócenia przyrody do postaci przed pojawienia się człowieka?

- W jakiej ilości (w porównaniu do aktualnego i projektowanego zużycia), skąd i w jaki sposób oraz po jakich kosztach Ministerstwo Środowiska zamierza zagwarantować dostawy wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych po rozbiórce lub zawaleniu się stopnia wodnego „Przewóz” na Wiśle ?

- W jaki sposób Rząd Pani Premier zamierza przeciwstawiać się argumentom ku rezygnacji koncernu ArcelorMittal z inwestowania w Krakowie na rzecz inwestycji w krajach ościennych, w tym Słowacji (śladem indyjskiego koncernu Tata Motors), w związku z sygnalizowanym w niniejszej i poprzedniej interpelacji brakiem realnych gwarancji dostaw wody z Wisły do celów technologicznych i chłodniczych - pamiętając, że zarówno w Czechach jak i na Słowacji prowadzone są intensywne prace na rzecz gospodarki wodnej w rozumieniu ekonomicznym, co stworzy zarówno możliwość poboru (przerzutu) wody z Dunaju, jak i wykorzystania taniego transportu wodnego, zaś Wisła takich możliwości nie daje i nie da z powodu odstąpienia przez rząd od budowy stopnia wodnego w Niepołomicach oraz kompletnej niekompetencji ministerstw i instytucji państwowych w kwestii budowy Kanału Śląskiego w ramach Planu Junckera.
Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP

#1 | kolo dnia 02.09.2015 16:23
Jakieś rozdwojenie jaźni pani minister Niedzieli. Z jednej strony mówi, że w Polsce brak jest zbiorników wodnych i magazynujemy dwa razy mniej wody niż przeciętna w UE, a z drugiej strony chce zlikwidować stopień wodny, który gromadzi kilkanaście milionów metrów sześciennych wody.

Od czego zależą decyzje wysokich urzędników państwowych? Od ich humorów? Bo przecież nie wynikają z fachowej wiedzy.

Nie możemy poradzić sobie z budową stopni wodnych to będziemy się specjalizować w ich rozbieraniu. Może to będzie nasza specjalność w UE.

Czy w końcu skończy się ten nierealny Matrix?
#2 | ango dnia 02.09.2015 18:38
Wynika z tego, że szef rządu absolutnie nie jest zorientowany w pracy i działalności podległych sobie ministerstw - premier obiecuje jedno a ministrowie konkretnie i rzeczowo torpedują składane obietnice i deklaracje. Podobnie sprawa ma się ze styczniowymi obietnicami wobec górnictwa - praktycznie nie ma branży lub dziedziny, wobec których tzw. pustosłowie i przeczekanie "na czas" jest jedyną formą działalności rządu, który nie potrafi od lat zdefiniować i zdiagnozować problemów, które powinien rozwiązywać, nie mówiąc o jakichkolwiek koncepcjach (realnych) służących tym rozwiązaniom - swoista karuzela ministerialnych nazwisk jest chyba tego najlepszym przykładem ...
#3 | kolo dnia 03.09.2015 09:25
Można dodać za ważnymi społecznikami zabiegającymi o żeglugę i gospodarkę wodną:
Zbrojenie Polski są ważne ale bez magazynowania wody wszyscy zginiemy. Rządzący zadbajcie o WODĘ !!!
#4 | koj dnia 03.09.2015 12:10
Nie dziwi mnie już to, że rząd premier Kopacz ignoruje glos społeczeństwa w sprawie kluczowych inwestycji dla rozwoju Małopolski.
Ostatnio jednak rząd premier Kopacz posunął się do ograniczania działalności Posła na Sejm RP poprzez zablokowanie (nie nadanie biegu) w/w interpelacji z powodu jak to określiła Kancelaria Sejmu cyt."braki formalne do uzupełnienia przez posła" .
http://www.sejm.g...p;nr=34377
Wychodzi na to, że niewygodnych pytań w Polsce się nie zadaje.
#5 | koj dnia 11.09.2015 15:47
Odpowiedź na interpelację nr 32277
w sprawie celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
Warszawa, 28-05-2015

Cyt. "[...] Wyjaśnienia wymaga również fakt, że mając na uwadze jeden z celów budowy stopnia Niepołomice jakim jest podparcie hydrauliczne stopnia Przewóz, zgodnym z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej jest rozważanie kontrolowanej rozbiórki tego stopnia. Działania mające na celu całkowite usunięcie istniejących przekształceń np. poprzez rozbiórkę stopnia wodnego są jedną z alternatyw mogących wpłynąć na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w związku z czym analiza możliwości zastosowania takich kroków nie jest sprzeczna z zapisami prawa dotyczącymi gospodarowania wodami. [...]".


Odpowiedź na interpelację nr 33762
w sprawie zagwarantowania dostaw wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela
Warszawa, 13-08-2015
Cyt. "[...] Informuję, że w odpowiedzi na interpelację, która została udzielona 26 maja br. Ministerstwo Środowiska poinformowało jedynie, że działania polegające na kontrolowanej rozbiórce stopnia wodnego są zgodne z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Mając na uwadze zapisy prawa europejskiego w zakresie gospodarowania wodami, działania, które polegają na usunięciu istniejących przekształceń wpływających na hydromorfologię i ciągłość rzek są jedną z możliwości działań mogących wpłynąć na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że na chwilę obecną nie zostały podjęte przez resort środowiska działania mające na celu rozbiórkę przedmiotowego stopnia. [...]".
#6 | marek56 dnia 11.09.2015 16:21
Odpowiedź bardzo wymijająca. Ale innej chyba trudno było się spodziewać.
#7 | Apis dnia 12.09.2015 23:01
"Informuję, że sztuczna inseminacja krowy jest zgodna z Ramową Dyrektywą i choć złośliwi twierdzą, że byk zrobiłby to lepiej, to jednak zrobiłby to niezgodnie z Ramowa Dyrektywą. Ministerstwo środowiska dopuszcza jednak NA CHWILĘ OBECNĄ dopuszczenie byka w miejsce sztucznej inseminacji."

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL