Żegluga śródlądowa w Europie wciąż zaniedbanaDrukuj

Żegluga śródlądowa w Europie wciąż zaniedbanaWąskie gardła na rzekach i kanałach utrudniają odciążenie dróg i skierowanie transportu towarowego na śródlądowe drogi wodne
Komunikat prasowy ECA/15/07 Luksemburg, dnia 3 marca 2015 r.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy ustalił, że w ciągu ostatnich 15 lat poczyniono niewielkie postępy w finansowanych przez UE działaniach mających na celu ograniczenie drogowego transportu towarowego w Europie na rzecz śródlądowego transportu wodnego. Kontrolerzy UE stwierdzają, że projekty współfinansowane przez UE w ramach strategii na rzecz większego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych nie zostały wdrożone w sposób skuteczny. Śródlądowy transport wodny nie przyniósł korzyści jako alternatywny rodzaj transportu dla transportu drogowego, a warunki żeglugowe nie poprawiły się.

- Jeden śródlądowy statek towarowy może zastąpić setki samochodów ciężarowych, a tym samym pomóc odciążyć drogi, ograniczyć zanieczyszczenia i zmniejszyć liczbę wypadków w całej UE. Ograniczenie drogowych przewozów towarowych na rzecz transportu towarów z wykorzystaniem sieci rzek i kanałów może przynieść korzyści wszystkim obywatelom UE. Choć przed ponad dziesięciu laty UE uznała rozwój śródlądowego transportu wodnego za jeden ze swoich priorytetów, ten rodzaj transportu rozwija się wolniej niż transport drogowy i kolejowy - stwierdziła Iliana Ivanova, członek Trybunału odpowiedzialna za to sprawozdanie.

- Aby ulepszyć sieć połączeń w Europie i wcielić w życie strategię na rzecz trwałego transportu, UE musi w większym stopniu skupić się na poprawie stanu śródlądowych dróg wodnych i zapewnić większą równowagę między transportem drogowym, kolejowymi śródlądowym transportem wodnym.

Niski stopień oddziaływania środków unijnych na transport drogami rzecznymi i kanałami w Europie spowodowany był niespełnieniem podstawowego warunku realizacji strategii unijnych w zakresie śródlądowego transportu wodnego, jakim jest usunięcie wąskich gardeł. Wąskie gardła obejmują niewystarczająco wysokie prześwity mostów, niewydajne śluzy oraz odcinki wodne o zbyt małej szerokości w stosunku do natężenia ruchu.

Państwa członkowskie nie poświęcały wiele uwagi śródlądowym drogom wodnym, mimo że Komisja nadała im priorytetowe znaczenie już w 2001 r., mając na celu odciążenie infrastruktury drogowej i skierowanie ruchu na bardziej przyjazne środowisku rodzaje transportu. Koszt usunięcia wszystkich wąskich gardeł w ramach sieci transeuropejskiej zdecydowanie przewyższa kwotę środków dostępnych z budżetu UE. Do wypełnienia tej luki potrzeba zatem dodatkowych środków ze źródeł krajowych lub prywatnych. Kontrolerzy stwierdzili również, że państwa członkowskie wzdłuż głównych korytarzy wodnych nie dysponowały spójną, ogólną strategią, a w strategiach unijnych nie uwzględniono w dostatecznym stopniu kwestii utrzymania rzek oraz zagadnień politycznych i środowiskowych.

Aby zwiększyć skuteczność unijnego finansowania przeznaczonego na śródlądowy transport wodny kontrolerzy zalecają, co następuje:

• państwa członkowskie powinny traktować priorytetowo projekty dotyczące śródlądowych dróg wodnych, które
w najkrótszym okresie mogą przynieść największe korzyści;
• Komisja powinna skupić się na finansowaniu projektów, w ramach których opracowano szczegółowe plany
wyeliminowania wąskich gardeł.

W celu poprawy koordynacji między państwami członkowskimi Komisja powinna:

• przeprowadzić dogłębne analizy potencjalnego rynku i ewentualnych korzyści płynących z żeglugi śródlądowej na różnych odcinkach rzecznych oraz skoordynować wdrażanie sieci bazowej TEN-T w państwach członkowskich;
• uzgodnić z państwami członkowskimi szczegółowe i osiągalne cele w zakresie eliminacji wąskich gardeł;
• wzmocnić podstawę prawną w celu poszerzenia wymogów w zakresie sprawozdawczości na temat stanu żeglowności
dróg wodnych i zobowiązania państw członkowskich do opracowywania krajowych planów utrzymania śródlądowych dróg wodnych w skoordynowany sposób.

Informacje dla redaktorów

Połowa ludności Europy mieszka w pobliżu wybrzeży lub śródlądowych dróg wodnych, a do większości europejskich ośrodków przemysłowych można dotrzeć, korzystając z żeglugi śródlądowej. Śródlądowy transport wodny stanowi wraz z transportem drogowym i kolejowym jeden z trzech głównych rodzajów transportu lądowego. Towary przewożone są statkami, które przemieszczają się kanałami, rzekami i jeziorami, między portami śródlądowymi a nabrzeżami.

Ładowność statków żeglugi śródlądowej odpowiada ładowności setek samochodów ciężarowych. Wykorzystanie tego rodzaju statków może przynieść korzyści w zakresie oszczędności kosztów, ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i większego bezpieczeństwa transportu.

W sprawozdaniu specjalnym nr 1/2015 pt. „Śródlądowy transport wodny w Europie: od 2001 r. nie odnotowano znaczącego wzrostu udziału w przewozach ani istotnej poprawy żeglowności" zbadano, czy Komisja i państwa członkowskie UE skutecznie wdrożyły strategie w zakresie śródlądowego transportu wodnego towarów. Kontrolerzy ocenili, czy projekty współfinansowane z budżetu UE w sposób skuteczny przyczyniły się do wzrostu udziału śródlądowego transportu wodnego towarów w przewozach i poprawy żeglowności oraz czy unijne strategie w tym zakresie były spójne i oparte na odpowiednich i wyczerpujących analizach.

Kontrolą objęto dokumenty programowe i strategiczne od 2001 r. Przeprowadzono również kontrole na miejscu, by sprawdzić rezultaty osiągnięte w ramach 12 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i budżetu transeuropejskiej sieci transportowej w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech i na Węgrzech. Na państwa te przypadło niemal 90% wydatków przeznaczonych na projekty z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych, które miały zostać zrealizowane do końca 2013 r.

W latach 2007-2013 unijne projekty z zakresu śródlądowego transportu wodnego otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 278 mln euro w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Sprawozdania specjalne Trybunału są publikowane przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
foto: A. Podgórski
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL