Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie chce NiepołomicDrukuj

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie chce NiepołomicJak czytamy w piśmie, które Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament koordynacji strategii i polityk rozwoju skierowało do Zbigniewa Siedlarza, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej - w sprawie budowy stopnia wodnego Niepołomice resort całkowicie oddał inicjatywę Ministerstwu Ochrony Środowiska, co jest raczej równoznaczne ze skreśleniem tej inwestycji z dokumentów strategicznych.

W nawiązaniu do pisma Pana Prezesa z dnia 8 grudnia br. dotyczącego nieuwzględnienia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego w Niepołomicach poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Zakres przedmiotowy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego został uzgodniony podczas spotkania negocjacyjnego w dniu 10 września br. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podstawą przeprowadzenia negocjacji były stanowiska przygotowane zarówno przez stronę rządową, jak i samorządową. Zawarte w stanowiskach propozycje przedsięwzięć do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym były następnie analizowane i uzgadniane.

Przed spotkaniem negocjacyjnym dotyczącym Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego resort środowiska zakończył kwestię opracowania i akceptacji Masterplanów, które zostały zatwierdzone uchwałą Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 2014 r. Masterplany są dokumentami będącymi podstawą dla dalszych działań w stosunku do ujętych w nich inwestycji. Podkreślam, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie dokonuje samodzielnie oceny przedsięwzięć, lecz bazuje na ww. obowiązujących dokumentach przygotowanych przez resort środowiska.

Przedsięwzięcie, o którym mowa w piśmie Pana Prezesa, znajduje się w Załączniku nr 3, lista nr 2, wiersz nr 191, w wersji Excel. Jest to wersja rozszerzona w stosunku do wersji PDF i oba pliki znajdują się na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Masterplany zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 sierpnia 2014 r. przy piśmie, w którym Pan Minister Stanisław Gawłowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska) przedstawił wyjaśnienie w zakresie stosowania tych dokumentów (poniżej pismo Gawłowskiego - przyp. red. ŻŚ).

Zgodnie z tym wyjaśnieniem, zadania, które w Masterplanach oceniono jako inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu lub pogorszenie stanu/ potencjału wód (znajdujące się w Załączniku nr 3, na liście nr 2) i nie zostały ustanowione dla nich derogacje z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie zostaną ujęte w aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami, a tym samym nie będzie możliwa ich realizacja w proponowanym wariancie.
Inwestycja „Budowa stopnia wodnego Niepołomice" wpisuje się w grupę projektów z Załącznika nr 3, lista nr 2 do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły. W związku z powyższym w toku negocjacji Kontraktu Terytorialnego nie została ona ujęta w tym dokumencie z uwagi na brak możliwości jej realizacji w proponowanym wariancie.

Niemniej należy podkreślić, że Kontrakt Terytorialny ma charakter otwarty i będzie podlegał aktualizacji zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony Kontraktu. Jeżeli inwestycja dotycząca stopnia wodnego Niepołomice będzie możliwa do realizacji (np. zostanie zaproponowana w innym wariancie) oraz zostanie uzgodniony jej zakres i sposób finansowania, będzie istniała możliwość wpisania jej do Kontraktu Terytorialnego.

Odnosząc się do zastrzeżeń Pana Prezesa w zakresie oceny inwestycji zawartej w Masterplanie, uprzejmie informuję, że za udzielanie derogacji, czyli odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych z tytułu art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej odpowiedzialny jest Minister Środowiska. W związku z powyższym jedynie ww. minister posiada kompetencje do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące ujęcia przedmiotowego przedsięwzięcia w dokumentach warunkujących realizację inwestycji przeciwpowodziowych w perspektywie 2014-2020.


Pismo Stanisława Gawłowskiego (v-ce Minister Środowiska) do Mateusza Szczurka (Minister Finansów):

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwalę w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego - Maslerplanu dła obszaru dorzecza Wisły oraz Uchwałę w sprawie przyjęcia przejściowego dokumentu strategicznego - Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zadania, które w ww. Masterpłanach zostały ocenione jako inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód (Załączniki nr 2, Listy nr I) mogą być realizowane bez dodatkowych obostrzeń.

Zadania, które w Masterplanach zostały ocenione jako inwestycje, które mogą spowodować
nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału (Załącznik 3, Lista 2), dla których
Masterplany przewidują derogację z art. 4.7, zostaną wpisane do aktualizacji planów gospodarowania
wodami (aPGW) i przypisana im zostanie derogacja z art. 4.7, a ich realizacja będzie możliwa po
uzyskaniu decyzji środowiskowej właściwego terytorialnie RDOŚ, zgodnie z procedurą administracyjną.

Natomiast zadania, które w Masterplanach zostały ocenione jako inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału (Załącznik 3, Lista 2) natomiast Masterplany nie uzasadniają ustanowienia derogacji z art. 4.7 nie zostaną wpisane do aPGW i ich realizacja nie będzie możliwa.
#1 | koj dnia 15.01.2015 21:56
Wydawało się, że podstawowym zadaniem MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły / przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2014 roku/ jest zintegrowanie strategii i planów sektorowych dotyczących obszaru dorzecza w zakresie przedsięwzięć/inwestycji mogących wpływać
na hydromorfologię wód powierzchniowych.

Wydawało się, że w procesie oceny tych projektów przeanalizowano, dla każdej inwestycji indywidualnie, czy istnieje zagrożenie, iż może ona spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód i czy w związku z tym rozważyć należy zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.

Podobno inwestycja budowy stopnia wodnego "Niepołomice" na górnej Wiśle została zakwalifikowana do inwestycji, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa.

Podobno dla omawianej inwestycji stwierdzono spełnienie przesłanek z art. 4 ust.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej i podobno została wpisana do aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, i przypisane jej zostało odstępstwo z art. 4 ust.7 RDW.

Wydaje się, że kwestionowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgodności projektu budowy stopnia wodnego "Niepołomice" na górnej Wiśle z Ramową Dyrektywą Wodną, powołując się przy tym na zapisy Masterplanu dla dorzecza Wisły, jest uporczywym epatowaniem opinii publicznej nieuprawnionymi ocenami i wnioskami oraz świadczy o wybiórczym - nieholistycznym podejściu do tej inwestycji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL