Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Czy stopień wodny Niepołomice na Wiśle powstanie?Drukuj

Czy stopień wodny Niepołomice na Wiśle powstanie?Poseł Jan Ziobro skierował 4.12.2014r. za pośrednictwem Marszałka Sejmu do Ministerstwa Ochrony Środowiska zapytanie poselskie w sprawie integracji działań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w zakresie budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle. Czytamy w nim:

W dniu 18 października 2011 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach został podpisany list intencyjny dotyczący woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego Niepołomice pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, MEW SA i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Pomimo ogłoszenia w dniu 11 września 2013 r. upadłości MEW SA organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej nieprzerwanie wyraża wolę wspierania działań Ministerstwa Środowiska na rzecz realizacji budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle, który będzie miał wielofunkcyjne zastosowanie jako ważny element systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, stąd jego realizacja stanowi nadrzędny interes publiczny.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej w piśmie z dnia 10 listopada 2014 r., które otrzymałem do wiadomości, zwróciło się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie delegacji służbowej radcy prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (wielokrotnego przedstawiciela Ministerstwa Środowiska w Sejmie i w Senacie w sprawach gospodarki wodnej) w celu wygłoszenia wykładu na temat dokumentów planistycznych inwestycji na Wiśle służących rozwiązaniu skomplikowanego splotu problemów powodziowych, żeglugowych, ekologicznych i gospodarczych na przykładzie Niepołomic.

Zaznaczam, że również dzięki aktywności i zaangażowaniu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej projekt budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle znajduje się na liście inwestycji w dokumencie implementacyjnym do „Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)" przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r. oraz został wpisany do przyjętego przez Radę Ministrów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" 2014-2020 finansowanego ze środków polityki spójności Unii Europejskiej.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o przysłanie kopii odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Środowiska Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej na jego prośbę (którą w załączeniu przekazuję)*) z dnia 10 listopada 2014 r.

Proszę również Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy i w jaki sposób Ministerstwo Środowiska zamierza zintegrować działania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w zakresie budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle? "


Oto odpowiedź, której udzielił w dniu 29.12.2014r. Sławomir Marek Brodziński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

"Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Jana Ziobry w sprawie integracji działań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w zakresie budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle, przekazaną pismem SPS-024-7629/14 z dnia 15 grudnia 2014 r., przedstawiam następujące stanowisko.

Budowa stopnia wodnego Niepołomice od długiego czasu jest przedmiotem prowadzonych w resorcie środowiska analiz celowości i możliwości jego budowy. Obecnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej przygotowywane są dokumenty strategiczne, które pozwolą lepiej rozpoznać tę kwestię.

W toku prac nad planami zarządzania ryzykiem powodziowym - strategicznymi dokumentami wynikającymi z dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim określone zostaną techniczne i nietechniczne metody zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, Odry i Pregoły, wyznaczonym we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego jako obszary narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. PZRP pozwolą zatem na lepszą ocenę zasadności i priorytetowości budowy stopnia wodnego Niepołomice jako elementu systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Wisły.

Jednocześnie trwają również prace nad aktualizacją planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planu wodno-środowiskowego kraju, będących podstawowymi dokumentami strategicznymi wynikającymi z dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, zasadniczym celem działań państw członkowskich w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, wyrażonego jako dobry stan chemiczny oraz dobry stan ekologiczny. W dyrektywie dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięć mogących zagrażać osiągnięciu/utrzymaniu dobrego stanu wód, pod warunkiem wypełnienia ściśle określonych warunków, jeżeli przedsięwzięcie stanowi nadrzędny interes społeczny. W toku prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami określone zostanie zatem, czy realizacja stopnia wodnego Niepołomice jest możliwa w świetle zapisów ramowej dyrektywy wodnej.

Jednocześnie w związku z brakiem oficjalnego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie do wysokości alokacji środków unijnych na priorytet inwestycyjny 7.3 Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" na lata 2014-2020, w tym w zakresie modernizacji śródlądowych dróg wodnych, nie można przesądzić, czy inwestycja pod nazwą „Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle", znajdująca się na 24. miejscu listy przedsięwzięć śródlądowych, otrzyma stosowne dofinansowanie.

Z powyższych względów w chwili obecnej przedwczesne byłoby podejmowanie decyzji o kształcie ewentualnej współpracy między Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej w zakresie przedmiotowej inwestycji.

W załączeniu przekazuję również kopię odpowiedzi udzielonej przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na przekazane do niego według kompetencji pismo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej dotyczące wniosku o udzielenie wykładu przez pana T. M.
(Tadeusza Mrówczyńskiego - przyp. red. ŻŚ)."
#1 | ango dnia 15.01.2015 18:14
W sierpniu ub. r. MIiR na prośbę portalu rynekinfrastruktury.pl przedstawiło wykaz inwestycji planowanych do zrealizowania na Wiśle w ramach unijnej perspektywy 2014-20 :
- Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – orientacyjny koszt 170 mln zł;
- Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle – orientacyjny koszt 500 mln zł.
Tymczasem argumentuje (za przytoczonym pismem) :

Cytaj

Budowa stopnia wodnego Niepołomice od długiego czasu jest przedmiotem prowadzonych w resorcie środowiska analiz celowości i możliwości jego budowy. Obecnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej przygotowywane są dokumenty strategiczne, które pozwolą lepiej rozpoznać tę kwestię.

Cytaj

W toku prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami określone zostanie zatem, czy realizacja stopnia wodnego Niepołomice jest możliwa w świetle zapisów ramowej dyrektywy wodnej.

Cytaj

Jednocześnie w związku z brakiem oficjalnego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie do wysokości alokacji środków unijnych na priorytet inwestycyjny 7.3 Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" na lata 2014-2020, w tym w zakresie modernizacji śródlądowych dróg wodnych, nie można przesądzić, czy inwestycja pod nazwą „Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle", znajdująca się na 24 miejscu listy przedsięwzięć śródlądowych, otrzyma stosowne dofinansowanie.

Czy ma to oznaczać, że poszczególne resorty jak i KZGW, każdy oddzielnie sam dla siebie, opracowuje plany plany inwestycyjne i możliwości ich finansowania (głównie środki unijne) dla tych samych projektów. Przecież MIiR dokonało już takich analiz oraz wyceny a resort środowiska wraz z KZGW na nowo „młócą słomę” na temat Niepołomic ! Kompletny brak tak spójności działań jak i elementarnego przepływu informacji o tym, nad czym pracują oba resorty oraz podległe im instytucje ! W taki sposób można się bawić całymi latami w myśl powiedzenia, że każdy sobie rzepkę skrobie..
Jest bardzo prawdopodobne, że Niepołomice podzielą los Włocławka, gdzie mieszkańcy już od lat 20-tu walczą o to samo, wyrosło już kolejne pokolenie a stopnia wodnego dalej nie ma. A tzw. „dobrym stanem wody” można tłumaczyć wszystko ...
Artykuł "DB" o kolejnych staraniach Społecznego Komitetu ds. Popierania Budowy Stopnia Wodnego na Wiśle Poniżej Tamy we Włocławku – apele i argumentacja spotyka się od 20 już lat z dezaprobatą władz.
http://www.dziennikbaltycki.pl/artyku...,id,t.html
#2 | koj dnia 15.01.2015 21:45
Sz.P. Jan Ziobro Poseł na Sejm RP
Zapytanie nr 7629
w sprawie integracji działań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w zakresie budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle
http://www.sejm.g...mp;nr=7629

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL