Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Łamanie lodów czy zasad - c.d.Drukuj

Łamanie lodów czy zasad - c.d. Związek Zawodowy Pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. w Szczecinie działając w imieniu i na rzecz pracowników Spółki, prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ratowaniu Spółki i miejsc pracy, których pracownicy mogą być pozbawieni w wyniku niezgodnych z prawem, niezrozumiałych i czynionych w wielkim pośpiechu, działań Ministra Skarbu Państwa.

Spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ( zwana dalej „Spółką”) jest spółką Skarbu Państwa powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w 2000 r., w której Skarb Państwa posiada 100 % udziałów.

W dniu 15.09.2014 r., tj. sześć dni po przyjęciu przez Prezydenta RP dymisji poprzedniej Rady Ministrów, tj. w dniu 09.09.2014 r. a przed powołaniem obecnej Rady Ministrów w dniu 22.09.2014 r., Rada Ministrów przyjęła wniosek Ministra Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części (21,9 %) udziałów Skarbu Państwa w Spółce, poprzez ich nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia.

Rada Ministrów, na w/w wniosek Ministra Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowych udziałów Skarbu Państwa w Spółce poprzez ich nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia, o czym mowa jest w Protokole ustaleń nr 39/2014 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 24.09.2014 r., za kwotę 6 245 342,02 zł.

Do dnia dzisiejszego nikt jednak nie widział tej uchwały „fizycznie” i nikt nie chce nam jej udostępnić. Czy ona w ogóle istnieje? W związku z tym działanie Ministra Skarbu Państwa jest niezgodne z prawem ponieważ zgodnie z Art. 2a Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 30 sierpnia 1996 r. (Dz. U. 2013.216 j.t.) postępowanie prywatyzacyjne na mocy zapisu Art. 33 ust. 3 w/w Ustawy musi być jawne.

Minister Skarbu Państwa uzyskał zgodę na zbycie 21,9 % udziałów Skarbu Państwa w Spółce, poprzez nabycie ich przez Spółkę w celu umorzenia, za środki pieniężne w kwocie 6 245 342,02 zł ale w dniu 21.10.2014 r. powołując się na zgodę Rady Ministrów z dnia 15.09.2014 r. podjął decyzję w formie uchwały o zbyciu tych udziałów dla Spółki, zapłatą za które jest kwota 2 688,02 zł i aktywa trwałe Spółki w postaci siedmiu lodołamaczy, które mają być przekazane przez Spółkę Skarbowi Państwa a nie środki pieniężne jak to określiła Rada Ministrów. Minister Skarbu Państwa nie miał zgody na inną formę zapłaty niż środki pieniężne. Ponadto działanie takie nie jest zgodne z zapisem § 4 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 14.12.2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa ( Dz. U. Nr 269, poz. 2666). Jest to działanie niezgodne z prawem.

Prawo złamane zostało jeszcze za sprawą zapisu Art. 19 ust. 1 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, z którego wynika, że spółka powstała w wyniku komercjalizacji aktywa trwałe (lodołamacze), których wartość przekracza 5 000 euro, może zbywać tylko w drodze przetargu - a przetargu nie było!

W dniu 21.09.2014 r. Minister Skarbu Państwa podjął ponadto decyzję w formie uchwały w sprawie umorzenia 21,9 % udziałów Skarbu Państwa w Spółce, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Spółka nabyła 21,9 % udziałów Skarbu Państwa w Spółce za cenę lodołamaczy, które generują w niej większość przychodów, nie dostając nic w zamian ponieważ decyzją Ministra Skarbu Państwa udziały zostały umorzone.

Na domiar złego według interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 25.11.2014 r., o którą zwróciło się Ministerstwo Skarbu Państwa, Spółka musi zapłacić podatek VAT w kwocie ok. 1,5 milionów złotych od wartości lodołamaczy, które mają być przekazane Skarbowi Państwa.

Przedmiotowe lodołamacze mają być przekazane przez Spółkę na rzecz Skarbu Państwa a konkretnie za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który po wejściu w życie w dniu 01.01.2016 r. znowelizowanego Prawa Wodnego zostanie zlikwidowany a jego majątek zostanie przekazany podmiotom, które zostaną utworzone na bazie jego majątku.

Co stanie się wówczas z lodołamaczami, które nam zabierają? Kto je dostanie! Kto, będzie w stanie zabezpieczyć dorzecze rzeki Odry, Warty i Noteci przed powodziami w okresie zimowym? Kto zabezpieczy mosty przed zatorami lodowymi i co za tym idzie miasta leżące wzdłuż w/w rzek? Czy Regionalny Zarząd Dróg Wodnych w Szczecinie przedstawił Rządowi koncepcję zabezpieczenia kraju przed w/w zagrożeniami. Kto będzie obsługiwał nasze lodołamacze i za jaka cenę?

Spółka nasza (wcześniej przedsiębiorstwo państwowe, itp.) prowadzi działalność od 1946 r., w ramach której jest m.in. świadczenie usług lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci w celu przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym z powodu tworzących się zatorów lodowych. Nasi marynarze posiadają niezbędne doświadczenie do obsługi lodołamaczy rzecznych i prowadzenia właściwej akcji lodołamania dla unikania klęsk żywiołowych.

Zdobywali je przez lata ucząc się od starszych, bardziej doświadczonych kolegów a niejednokrotnie od swoich ojców, bo całe pokolenia marynarzy pracowały w naszej Spółce. Ludzi o takich kwalifikacjach w Polsce jest garstka - może ich być kilkudziesięciu a tych najważniejszych, tj. kapitanów jeszcze mniej. Na pewno nie należą do nich pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dlaczego więc podjęta została ryzykowna decyzja o przekazaniu lodołamaczy w ręce ludzi nieposiadających odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia? Po co niszczyć utrwalone przez lata schematy funkcjonowania zabezpieczania przeciwpowodziowego zimą - które dziesiątki lat działały bez zarzutu?

Działanie Ministra Skarbu Państwa kojarzyć się może z wkładaniem kija w mrowisko. Czy można w jakikolwiek logiczny sposób takie działanie uzasadnić? Minister Skarbu Państwa argumentuje to m.in. potrzebą zatrzymania lodołamaczy w gestii Skarbu Państwa ale przecież Skarb Państwa ma 100 % udziałów w naszej Spółce i ma wpływ na wszystko, co się dzieje z lodołamaczami i w ogóle kontroluje całą działalność Spółki! Potrzeby prywatyzacyjne i lodołamacze jako bariera prywatyzacji - to też nie argument. Ile nasza Spółka może być warta bez lodołamaczy? Jej wartość może być niższa niż kwota, którą rocznie Skarb Państwa otrzymuje od Spółki z tytułu różnych zobowiązań publiczno-prawnych, o czym szczegółowo napisaliśmy niżej. Dlaczego nie pozwolić aby wszystko odbywało się w naturalny sposób, bez ryzykownych działań w postaci zabierania lodołamaczy tym, co od kilkudziesięciu lat zajmowali się nimi? Stare lodołamacze można by stopniowo wycofywać z użytkowania w Spółce i kupować nowe dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (albo ich następców prawnych), gdy wystąpiłaby taka potrzeba? Chociaż pośpiechu nie ma, bo stan techniczny lodołamaczy jest dobry i jeszcze przez długie lata mogą pracować będąc obsługiwane przez ludzi, którzy potrafią to robić.

Ponadto jak uzasadnić działanie Ministra Skarbu Państwa polegające na niszczeniu Spółki, która mimo że zatrudnia tylko ok. 60 pracowników, wypracowuje duże zyski, realizuje zobowiązania publiczno-prawne w terminie i przysparza Budżetowi Państwa przychody rzędu ok. 4 milionów rocznie w postaci: podatków od osób prawnych i osób fizycznych, wpłat z zysku, dywidendy dla Właściciela - Skarbu Państwa, składek ZUS, VAT (różnica między podatkiem należnym i naliczonym) itp., poprzez zabranie jej głównego źródła przychodów i pozbawienie płynności finansowej - na co niewątpliwie wpłynie zapłata podatku VAT w kwocie ok. 1,5 min zł.

Powyższe działania Ministra Skarbu Państwa dla nas członków Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. w Szczecinie są działaniami na szkodę Skarbu Państwa, szkodę Spółki i naszą, pracowników Spółki. Nie zgadzamy się na to!

Uważamy, że decyzje Ministra Skarbu Państwa z dnia 21.09.2014 r. dotyczące sprawy zbycia 21,9 % udziałów Skarbu Państwa w Spółce poprzez nabycie ich przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia podjęte zostały z naruszeniem prawa i powinny być uznane z mocy prawa za nieważne.

Szczecin, 17.12.2014 r.

Krzysztof Kopicki
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego
„Odra 3” Sp. z o.o. w Szczecinie

#1 | zejman7 dnia 30.12.2014 13:01
Za dwa lata szwagier,kuzyn lub inny pociotek decydenta będzie właścicielem lodołamaczy,nabywając je za psi grosz.
#2 | Tadeusz 44 dnia 30.12.2014 15:19
Kolego Krzysztofie.
Zanim dopadła nas obecna demokracje, wydawało nam się, że przy wsparciu Ameryki będzie o wiele lepiej, że po kieszeniach będziemy mieli ful dolarów i będziemy leżeć bykiem, a dobra wszelakie płynąć będą do Polski szerokim i grubym strumieniem.
Jak widać jest jak jest i inaczej nie będzie.

Pracę w hydrotechnice rozpocząłem w Hydrogeo Warszawa, gdzie zostałem zatrudniony na budowie Kanału Ulgi w Opolu. Trwało to krótko, bo w 1970 roku premier Cyrankiewicz zlikwidował warszawskie Hydrogeo(nazywało się to deglomeracją), a majątek przejęły ówczesne odrzańskie Okręgowe Zarządy Wodne. Po niedługim czasie OZW zostały rozczłonkowane na :
-Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej.
-Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego-Odra 1 Opole, Odra 2 Wrocław, Odra 3 Szczecin.
Było też jak pamiętasz Zjednoczenie Żeglugi we Wrocławiu.

Moją ostatnią budowę jazu sektorowego ukończyłem pod koniec 1979 roku, rozliczyłem materiałowo, uzyskałem absolutorium i poczułem się wolny jak ptak.
Już na początku 1980 roku zaczęły się cięcia funduszy inwestycyjnych i zaczęło się robić w hydrotechnice nie zbyt wesoło. Postanowiłem więc pójść na swoje. Nie tylko ja to zrobiłem, zwolniła się większość kierowników budów i nie tylko. Pozostał jednak cały budynek pracowników administracyjnych, który trwał do końca. Z robotą na wodzie było coraz gorzej, na lądzie jakoś nie potrafiła się firma uporać i odnaleźć, i tak z dnia na dzień wszystko szło do upadku, aż doszło.
W końcu przyszedł likwidator i zaczął firmę likwidować. Sprzedawał po kolei wszystko, a więc flotę firmy, samochody, koparki, spycharki i całą resztę wypracowanego przez załogę olbrzymiego majątku.
U Ciebie chcą zniszczyć lodołamacze, u nas natomiast pocięli na złom pogłębiarki, szalandy, refulery i inny sprzęt i osprzęt pogłębiarski.

Koledzy marynarze niejednokrotnie życzą sobie wzajemnie stopy wody pod kilem.
Nasze wspomniane powyżej firmy zapewniały i gwarantowały tą przysłowiową stopę!!!
A dziś!!!
Nikt nie pogłębia, nikt się tym nie przejmuje, prawie nikt nie pływa!!!
A jednak i pomimo, zatrudnionych jest pewnie kilkaset osób w obsłudze śluz i jazów, że przez grzeczność nie wspomnę o innych.
Czy tak być powinno??????
Uważam że, takie jednostki jak straż pożarna, lodołamacze, wszystkie jednostki pogłębiarskie, powinny być zawsze sprawne i wykazywać najwyższą gotowość, gotowość ponad 100%....głównie ze względu na powodzie.

Z moich obserwacji wynika następujący i niezaprzeczalny fakt;
Żaden rząd obecnej demokracji nie jest zainteresowany utrzymaniem na własnym garnuszku tych jednostek.
Wszystko idzie w kierunku prywatyzacji, bo to łatwiej i wygodniej.
Po co rząd ma się martwić o utrzymanie tych jednostek, rząd się zawsze wyżywi.
Cóż mogę Tobie życzyć oprócz serdecznych życzeń z okazji Nowego 2015 Roku .
Życzę Tobie oraz bratniej załodze PBH 3 ze Szczecina abyście bronili lodołamaczy do końca i nie pozwolili pociąć na złom. Brońcie tych jednostek, choćbyście mieli iść do samego diabła, bo mam wrażenie, że w obecnych rządach mało jest osób które czują hydrotechnikę, o ile w ogóle - et cetera.!!!

Pozdrawiam - Tadeusz....kierownik budów na Odrze i Łabie w stanie spoczynku.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL