Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Konsekwencje niekompetencji: kolejna interpelacja w sprawie (nie)gospodarki wodnejDrukuj

Konsekwencje niekompetencji: kolejna interpelacja w sprawie (nie)gospodarki wodnejW dniu 26.11.2014r. w trybie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu Elżbieta Achinger - Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej złożyła na ręce Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego interpelację poselską skierowaną do Pana Macieja H. Grabowskiego - Ministra Środowiska w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych na rzecz ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle. Ponadto pyta, czy Ministerstwo Środowiska w swoich działaniach stosuje wytyczne Komisji Europejskiej pt: „Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej” a jeśli nie, to dlaczego i czy została o tym poinformowana Komisja Europejska.Warszawa, dnia 26.11.2014r.

Elżbieta Achinger
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Szanowny Pan
Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska


INTERPELACJA

w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych na rzecz ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008) terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle.

Szanowny Panie Ministrze!

Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że odpowiedź udzielona przez pana Piotra Otawskiego podsekretarza stanu Ministerstwa Środowiska - Głównego Konserwatora Przyrody na interpelację nr 28180 z dnia 26 sierpnia 2014 r. nie rozproszyła mojego niepokoju związanego z niebezpieczeństwem bezpowrotnej utraty specyficznych warunków siedliskowych zapewniających duże zróżnicowanie gatunków chronionych roślin i zwierząt znajdujących się w nadwiślańskiej części Puszczy Niepołomickiej.

Szczególnie niezrozumiały jest dla mnie fakt powoływania się przez pana Piotra Otawskiego podsekretarza stanu Ministerstwa Środowiska - Głównego Konserwatora Przyrody na opublikowany w czasopiśmie „Gospodarka Wodna” nr 7/2014 kontrowersyjny artykuł pt. „O celowości budowy stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle” autorstwa B. Wyżgi, A. Radeckiego-Pawlika, H. Hajdukiewicza i M. Przebiędy. Artykuł ten został poddany miażdżącej krytyce i znane mi są poważne argumenty świadczące o tym, że Autorzy tego artykułu w sposób emocjonalny i niepoparty rzetelną merytoryczną analizą odnieśli się do planów budowy stopni wodnych poniżej Krakowa.

Do ww. artykułu odniosły się w nr 11/2014 ww. czasopisma uznane autorytety naukowe
w dziedzinie gospodarki wodnej: prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski w „Uwagach do artykułu pt. O celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle” oraz prof. dr hab. Zygmunt Babiński
i dr Michał Habel w artykule „O celowości budowy stopni wodnych na przykładzie Niepołomic
i II stopnia poniżej Włocławka na Wiśle”.

Powszechnie znanym i niekwestionowanym faktem jest to, iż koryto rzeki Wisły poniżej Krakowa charakteryzuje się silnym przekształceniem hydromorfologiczym, będącym wynikiem stosowanych w XIX i XX wieku zabiegów regulacyjnych oraz rabunkowego poboru kruszywa z dna rzeki w drugiej połowie XX wieku, o czym traktuje m. in. praca naukowa „Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji” autor prof. dr hab. Kazimierz Trafas (źródło: PWN Warszawa 1975, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Również powszechnie znanym i niezaprzeczalnym faktem jest to, że w wyniku postępującej erozji za stopniem wodnym „Przewóz” -(który jest najniżej położonym, ostatnim stopniem wodnym Kaskady Górnej Wisły, oddanym do eksploatacji w 1954 roku), obniżyło się dno rzeki. Głębokość wody za progiem głowy dolnej śluzy „Przewóz”, zamiast projektowanych 250cm często spada poniżej poziomu dna śluzy (osiąga wartości „ujemne”).Drożność korytarza ekologicznego doliny rzeki Wisły oraz ciągłość liniowa Drogi Wodnej Górnej Wisły poniżej Krakowajest z tego powodu przerwana, o czym powołany artykuł nie wspomina..
Rewitalizacja i odbudowa ekologiczna zdegradowanej doliny rzeki Wisły poniżej stopnia wodnego „Przewóz” w Krakowie może nastąpić tylko i wyłącznie pod warunkiem kontynuowania budowy kolejnych stopni wodnych Kaskady Górnej Wisły w tym priorytetowego „Niepołomice”, którego podstawowym zadaniem jest:

- ubezpieczenie brzegów koryta głównego Wisły w celu powstrzymania niekontrolowanego pogłębiania (erozji) przez rzekę dna i niszczenia brzegów, co zagraża stateczności wałów przeciwpowodziowych i stabilności mostu drogowego w Niepołomicach,

- zabezpieczenie obszaru położonego pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi w celu zmniejszenia (aż do całkowitej eliminacji) zagrożenia powodziowego przy przejściu katastrofalnych powodzi,
- poprawa bezpieczeństwa budowli piętrzącej - stopnia wodnego „Przewóz”, przez jego podparcie hydrauliczne (spiętrzenie wody w wyerodowanym korycie).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r./ przedsięwzięcie budowy stopnia wodnego „Niepołomice”, którego spad będzie niższy niż 5 m nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących (§2, ust 1, pkt 36), lecz do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących (§3, ust 1, pkt 66).

Sądzę, że przesłanki i cele budowy kolejnych stopni wodnych Kaskady Górnej Wisływyczerpująco przedstawiłam w interpelacji nr 26475 z dnia 22 maja 2014 r. oraz w interpelacji nr 28180 z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wynika z nich, że z uwagi na to, że te budowle hydrotechniczne będą miały wielofunkcyjne zastosowanie jako ważny element systemu zarządzania ryzykiem powodziowym, stąd ich realizacja stanowi nadrzędny interes publiczny. Oczekuję, że odpowiedź na niniejszą interpelację uwzględni informacje zawarte w moich wcześniejszych ww. interpelacjach.

Przykre jest, że to posłowie muszą wskazywać wysokiemu urzędnikowi Ministerstwa Środowiska literaturę fachową, z którą jako profesjonalista powinien się zapoznać przed udzieleniem odpowiedzi w imieniu Ministra, gdyż współczesna wiedza naukowa oraz stosowane dobre praktyki w branży wodno - melioracyjnej i hydrotechnicznej gwarantują takie projektowanie, budowę i eksploatację urządzeń wodnych, że kreują one obszary ekorozwoju. A że często są to tereny z właściwie określanym przez kreatywnych ekologów „specyficznym siedliskiem, pozwalającym zachować bioróżnorodność”, istnieją na ten temat poważne opracowania naukowe. Na przykład:

- „Środowiskowe skutki regulacji rzek”, autor prof. dr hab. Andrzej Giziński, Instytut Ekologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (źródło: „Gospodarka Wodna” nr 11/2003, s. 470–478),

- „Środowiskowe skutki budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka”, autor prof. dr hab. Andrzej Giziński, prof. dr hab. Andrzej Kentzer, dr Paweł Napiórkowski (2009, źródło: tekst dostępny w Internecie),

- „Renaturalizacja dna doliny dolnej Wisły metodami hydrotechnicznymi”, autor prof. dr hab. Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Geografii Katedra Hydrologii i Ochrony Wód (źródło: „Przegląd Geograficzny” 2005),

- „Dokąd zmierza polska gospodarka wodna; stan obecny i wyzwania przyszłości”, autor prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa Komitet Gospodarki Wodnej PAN (2012, źródło: tekst dostępny w Internecie).

Wydaje się, że dobrze byłoby, gdyby pan Piotr Otawski podsekretarz stanu Ministerstwa Środowiska - Główny Konserwator Przyrody w odpowiedzi na moją interpelację uwzględnił także wytyczne Komisji Europejskiej, wydane w 2012 roku w sprawie żeglugi śródlądowej i ochrony przyrody,pt: „Guidancedocument on Inlandwaterway transport and Natura 2000. Sustainableinlandwaterway development and management in the context of EU Birds and HabitatsDirectives”/„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”/. Zdaniem Komisji Europejskiej te Wytyczne dotyczące stosowania unijnego prawodawstwa mają być użytecznym narzędziem dla lepszego porozumienia między inwestorami, planistami, decydentami i osobami działającymi na rzecz ochrony przyrody, umożliwiając im opracowywanie projektów odpowiadającym celom ekologicznego transportu śródlądowego przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiskowych rzek.

Jest rzeczą niezrozumiałą i niedopuszczalną, że wysoki urzędnik Ministerstwa Środowiska powołuje się na kontrowersyjny artykuł, w którym autorzy nadają własnym emocjonalnym wyobrażeniom wagę rzeczywistych faktów i wydarzeń, ogłaszając nader kontrowersyjne poglądy jako niewzruszoną prawdę, w tym żądając demontażu urządzeń przeciwpowodziowych na górnej Wiśle przy terenach, gdzie mieszkają ludzie, pracują fabryki i świadczone są usługi, czyli istnieje zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa i usługowa jak w Niepołomicach.

Znam opinie tamtejszych mieszkańców, głoszące, że światopogląd autorów artykułu, na który powołano się w odpowiedzi na moją interpelację wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii oraz zwyczajnie przeczy zdrowemu rozsądkowi. Stąd też odpowiedź udzielona przez pana Piotra Otawskiego podsekretarza stanu Ministerstwa Środowiska - Głównego Konserwatora Przyrody na interpelację nr 28180 budzi moje najgłębsze zaniepokojenie.

W związku z powyższym interpeluję:

1) Czy Ministerstwo Środowiska w swoich działaniach stosuje wytyczne Komisji Europejskiej pt: „Guidancedocument on Inlandwaterway transport and Natura 2000. Sustainableinlandwaterway development and management in the context of EU Birds and HabitatsDirectives” /„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”/ ogłoszone w Brukseli w dniu 18.10.2012 roku (Reference: IP/12/1114), a jeśli nie, to dlaczego i czy została o tym poinformowana Komisja Europejska?

2) Czy daleka (ostatnia!) pozycja projektu budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle na liście inwestycji w „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 roku ma wpływ na prawdopodobieństwo braku realizacji tej inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020? Przypominam, że Projekt budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle został wpisany do zatwierdzonego przez Rząd RP Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego ze środków polityki spójności Unii Europejskiej.

3) Ponawiam pytanie, na które nie otrzymałam odpowiedzi: W jaki sposób władze krajowe i wojewódzkie zamierzają wspierać Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej w ich działaniach na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej w Małopolsce i w kraju?

Będę wdzięczna za udzielenie mi rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi.

Z poważaniem,

Elżbieta Achinger
Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
#1 | koj dnia 26.11.2014 16:38
Dziwnym "przypadkiem" jest dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (jako sponsora działań edukacyjnych) powstania publikacji w czasopiśmie "Gospodarka Wodna" nr 7/2014 artykułu pt."O celowości budowy stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle" autorstwa B. Wyżgi, A. Radeckiego-Pawlika, H. Hajdukiewicz i M. Przebiędy - na, który to artykuł "przypadkiem" powołuje się pan Piotr Otawski podsekretarz stanu Ministerstwa Środowiska - Główny Konserwator Przyrody. Po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności.
#2 | zbyszek1 dnia 27.11.2014 16:33
Brawo, ta Pani !!!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL