Ekoterror ma się dobrze...Drukuj

Ekoterror ma się dobrze...Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, które od lat zabiega o zbudowanie kolejnych stopni na Wiśle w Niepołomicach i Podwalu jest zaniepokojone dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (jako sponsora działań edukacyjnych) opublikowania w czasopiśmie „Gospodarka Wodna” nr 7/2014 artykułu pt.„O celowości budowy stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle” autorstwa B. Wyżgi, A. Radeckiego-Pawlika, H. Hajdukiewicz i M. Przebiędy. W ocenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, przy poszanowaniu poglądów osobistych samych działaczy, dofinansowanie ze środków publicznych materiałów nawołujących do działań antyspołecznych, służących sprowadzeniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w imię domniemanego przywrócenia stanu przyrody sprzed pojawienia się człowieka jest niedopuszczalne i zagrożone sankcją karną (Art. 163. § 1. punkt 2 Kodeksu Karnego, Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.).

Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do NFOŚiGW z żądaniem wyjaśnień a jego treść publikujemy w całości.


Szanowna Pani
Małgorzata Skucha
Prezes Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02 – 673 Warszawa

Szanowna Pani Prezes

Nasza Organizacja Pozarządowa zaniepokojona stanem bezpieczeństwa powodziowego w Małopolsce, działa na rzecz doprowadzenia do realizacji budowy od dawna planowanych stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” na górnej Wiśle. Potrzeba zespolonego wykonania wyżej wymienionych inwestycji hydrotechnicznych z uwagi na daleko posuniętą erozję koryta Wisły poniżej stopnia wodnego „Przewóz” w Krakowie związana jest w szczególności z modernizacją i rozbudową istniejącego systemu ochrony przed powodzią.

Powszechnie znanym i niekwestionowanym faktem jest to, iż koryto Wisły od Oświęcimia do Sandomierza charakteryzuje się silnym przekształceniem hydromorfologiczym, będącym wynikiem przede wszystkim stosowanych zabiegów regulacyjnych koryta rzeki w XIX i XX wieku, rabunkowego poboru kruszywa z dna rzeki w drugiej połowie XX wieku oraz braku prowadzenia po 1989 roku prac utrzymaniowych.

Ze względu na wieloaspektowe przyczyny i cele obydwu budowli hydrotechnicznych, małopolscy Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie podejmowali interwencje poprzez interpelacje i zapytania o podjęcie ich pilnej realizacji.

Podkreślam, że zasięg oddziaływania cofek piętrzenia planowanych stopni wodnych wpływać również będzie bezpośrednio i pośrednio na uzyskanie dobrego stanu wód i obszarów od wód zależnych (zwłaszcza tych o charakterze fluwiogenicznym, ściśle uzależnionych od poziomu wód rzecznych) oraz na zwiększenie zasobów wodnych i poprawę ich jakości.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej od lat także alarmuje o drastycznym obniżeniu się poziomu wód gruntowych na skutek głównie postępującej erozji dennej koryta Wisły, które spowodowało narażenie nadwiślańskiej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008) na niebezpieczeństwo bezpowrotnej utraty specyficznych warunków siedliskowych zapewniających duże zróżnicowanie gatunków chronionych roślin i zwierząt.

Wobec powyższego niezrozumiałe jest dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (jako sponsora działań edukacyjnych) opublikowania w czasopiśmie „Gospodarka Wodna” nr 7/2014 artykułu pt.„O celowości budowy stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle” autorstwa B. Wyżgi, A. Radeckiego-Pawlika, H. Hajdukiewicz i M. Przebiędy. Podobne zastrzeżenie dotyczy dofinansowania z tzw. Funduszu Szwajcarskiego.

Wydaje nam się, że omawiana publikacja najprawdopodobniej nie spełnia celów projektu grantowego pt. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”, a może wręcz stać z nim w sprzeczności. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu jest organizacja pozarządowa – Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Według licznych nieformalnych wypowiedzi, członków naszego Stowarzyszenia oraz mieszkańców Niepołomic, poglądy głoszone w omawianej publikacji zostały uznawane za wzorcowy przykład tzw. „ekoterroryzmu”. Pod pretekstem ochrony dóbr przyrodniczych w sposób niekonstruktywny i niepoparty rzetelną analizą głoszone są hasła antyspołeczne, a w tym konkretnym przypadku wręcz skierowane przeciwko człowiekowi (który miałby w ten sposób nie podlegać ochronie na równi z innymi gatunkami przyrodniczymi).

Czytelnicy publikacji w „Gospodarce Wodnej” są przekonani, że autorzy żądają (a żądanie to może być z wielkim prawdopodobieństwem skuteczne) demontażu urządzeń przeciwpowodziowych na górnej Wiśle. Zdaniem wszystkich naszych rozmówców przyniesie to nieuniknione, katastrofalne skutki.

W ocenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, przy poszanowaniu poglądów osobistych samych działaczy, dofinansowanie ze środków publicznych materiałów nawołujących do działań antyspołecznych, służących sprowadzeniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w imię domniemanego przywrócenia stanu przyrody sprzed pojawienia się człowieka jest niedopuszczalne i zagrożone sankcją karną (Art. 163. § 1. punkt 2 Kodeksu Karnego, Dz.U.1997.88.553 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.).


Oczywistym jest, że w imię wolności słowa takie publikacje powinny być omawiane w ramach dyskusji i prezentowania wszelkich, także skrajnych poglądów. Jednakowoż takie, wyznawane jedynie przez garstkę fanatyków nawoływania do działań, których konsekwencje mogą doprowadzić do eksterminacji ludności na rzecz dzikiej przyrody w najbliższej okolicy Krakowa, powinny być - naszym zdaniem - w demokratycznym kraju finansowane wyłącznie ze środków prywatnych.

Ze względu na to, iż Mieszkańcy Miasta i Gminy Niepołomice udzielili poparcia za pośrednictwem organu gminy tj. Rady Miejskiej w Niepołomicach (Rezolucja Nr XXII/4/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 września 2012 r.), co jest zgodne z art. 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dla działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, które mają na celu doprowadzenie do realizacji budowy stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” na górnej Wiśle, , w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej składam wniosek o:

- dokonanie szczegółowej kontroli wykorzystania środków finansowych udzielonych organizacji pozarządowej – Towarzystwu na rzecz Ziemi w ramach projektu grantowego pt. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- bezstronne, staranne i wnikliwe przeanalizowanie „ex post” zawartości merytorycznej dofinansowanej publikacji oraz zgodności jej efektów z celami donatora.

Zważywszy na to, że nasze Stowarzyszenie uzyskało zgodnie z zasadami demokracji samorządowy mandat społeczny, złożenie przedmiotowych wniosków stało się nieodzowne.

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia do odpowiednich służb/instytucji z prośbą o zbadanie czy dofinansowanie ze środków publicznych materiałów nawołujących do działań antyspołecznych, służących sprowadzeniu zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach nie nosi znamion przestępstwa.

Z poważaniem
Zbigniew Siedlarz
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL