Kapitan statku, który uderzył w Polinkę uważa, że go wrobionoDrukuj

Kapitan statku, który uderzył w Polinkę uważa, że go wrobionoZdaniem Jeana Nowickiego decyzja o uznaniu go winnym wypadku to szukanie kozła ofiarnego. Kapitan nie ma wątpliwości, że to inwestor nie dopełnił formalności. Do zdarzenia doszło w marcu - dźwig przepływający na barce pod kolejką linową Politechniki Wrocławskiej zahaczył o wagonik. W środku byli studenci i pracownicy uczelni. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu uznał Jeana Nowickiego winnym spowodowania wypadku - karą najprawdopodobniej będzie czasowe odebranie uprawnień. Kapitan nie poczuwa się jednak do winy.

- Śledztwo było tendencyjne. To, że ja będę winny, ustalono już na samym początku - mówi Nowicki dodając, że lina nośna Polinki wisiała zbyt nisko. Zdaniem kapitana zatuszowano na to dowody, bo badanie prześwitu między kolejką, a lustrem wody przeprowadzono dopiero miesiąc po wypadku. Jean Nowicki przekonuje, że ramię (przewożonej koparki - przyp. red ŻŚ) było nisko, bo chwilę wcześniej barka przepływała pod kładką Zwierzyniecką i wtedy prześwit był powyżej 2 metrów.

Dowodem ma być nagranie, które zrobiła kamera umieszczona na budynku MPWiK. Prokuratura nie potwierdza, że posiada taki film, kapitan pokazuje zdjęcia tuż po wypadku - dźwig ma maksymalnie złożone ramię.

Nowicki nie ma również wątpliwości, że Polinka działała po prostu nielegalnie, bo bez odpowiednich znaków wodnych i odbioru, którego oczekiwał Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ten wydał pozytywną opinię, ale zastrzegł sobie możliwość kontroli kolejki przed jej otwarciem.

- Rzeczywiście nie odebraliśmy Polinki - mówi dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś. A wtóruje mu Piotr Stachura, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: - Skutkiem braku właściwego oznakowania mógł być ten nieszczęśliwy wypadek.

całość artykułu: Polskie Radio Wrocław
#1 | 38 dnia 18.06.2014 20:37
Wszyscy od początku sprawy tego wypadku żeglugowego straszą kapitana utratą patentu ... a wystarczy tylko lektura art 56. ustawy o ż.ś. gdzie określono katalog przyczyn do ew. zatrzymania patentu ...
Nawet aplikant adwokacki potrafi w sądzie udowodnić, że kapitan może zostać oczyszczony z tych zarzutów...
a w trakcie rozprawy sądowej będzie możliwość dotarcia przez Sąd do wszystkich pozwoleń związanych z kolejką i dogłębną ich analizą i oceną co do ich zgodności z wymogami prawnymi...

W pierwszej kolejności kapitan powinien sie odwołać od decyzji dyrektora UŻŚ do ministra infrastruktury i rozwoju (za pośrednictwem UŻŚ... w decyzji winno być!! stosowne pouczenie w tym zakresie )
Dodatkowo polecam też lekturę ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych
http://isap.sejm....0020170161

....
Art. 56.
Członkowi załogi statku uznanemu winnym naruszenia przepisów żeglugowych lub przepisów dotyczących obsługi maszyn lub urządzeń statku dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może w drodze decyzji administracyjnej:

1) udzielić ostrzeżenia o grożącym zawieszeniu uprawnień zawodowych wynikających z posiadanego dokumentu kwalifikacyjnego, jeżeli naruszenie przepisów
stworzyło zagrożenie wypadkiem żeglugowym;
2) zawiesić uprawnienia na okres do 12 miesięcy w razie spowodowania w ciągu 12 miesięcy od udzielenia ostrzeżenia ponownego naruszenia przepisów;
3) zawiesić uprawnienia na okres do 12 miesięcy za spowodowanie wypadku lub przyczynienie się do jego zaistnienia, uzależniając ich przywrócenie od złożenia egzaminu sprawdzającego;
4) pozbawić uprawnień zawodowych, jeżeli w wyniku tego wypadku nastąpiła śmierć człowieka lub znaczna szkoda.

...
#2 | Marek Odra dnia 19.06.2014 09:45
Ogłoszenie o Zamówieniu na w/w kolejkę - na czerwono zaznaczyłem dokumenty które moim zdaniem powinny znaleźć się w postępowaniu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3202182,3203145, faks 071 3202143.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi....
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: kolejki linowej, dwuprzystankowej od ulicy Na Grobli do Wybrzeża Wyspiańskiego przez rzekę Odrę we Wrocławiu - AC/BZP/142/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: kolejki linowej, dwuprzystankowej od ulicy Na Grobli do Wybrzeża Wyspiańskiego przez rzekę Odrę we Wrocławiu, na podstawie i w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 obejmującym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz zapewnienie pełnej obsługi kolejki, w etapach określonych poniżej:

a) ETAP I - koncepcja programowo-przestrzenna, - wstępny projekt technologiczny, - harmonogram rzeczowo - finansowy,

Cool ETAP II - projekt budowlany, - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, - niezbędne decyzje administracyjne np. o wycince drzew i krzewów, itp., - uzyskanie bądź aktualizacja technicznych warunków przyłączenia, - pozwolenie wodno-prawne (o ile zajdzie taka konieczność), - inne opracowania/dokumenty niezbędne na tym etapie realizacji działań projektowych, jak również uzgodnienia jednostek zewnętrznych dot. m.in. przekładek sieci, uzbrojenia podziemnego, projektu rozbiórki /-ek, niezbędne uzgodnienia, w tym na czasowe zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w obszarze nad rzeką Odrą, itp., - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, - zaświadczenie NATURA 2000, - docelowy (końcowy) projekt technologiczny.

c) ETAP III - branżowe projekty wykonawcze, - przedmiary robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORCool, - inne opracowania niezbędne na tym etapie realizacji prac projektowych, a w szczególności opracowania niezbędne do wykonania robót budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie; - analiza bezpieczeństwa wraz z końcowym raportem bezpieczeństwa, - dokumentacja eksploatacyjna z instrukcją obsługi, - instrukcja ewakuacji pasażerów, - uzyskanie uzgodnień Transportowego Dozoru Technicznego (dalej: TDT), - kosztorysy inwestorskie wykonane metodą kalkulacji uproszczonej, - tabela elementów scalonych, - zaświadczenie o ostateczności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

d) ETAP IV - realizacja robót budowlanych w pełnym zakresie, - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych instrukcji ruchu i eksploatacji, e) ETAP V - zapewnienie pełnej, kompletnej obsługi kolejki (m.in.: konserwator, operator, kierownik kolei - obsada osobowa zgodna z dokumentacją eksploatacyjną), przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia bezwarunkowej eksploatacji, zgodnej z uzgodnieniem TDT, f) ETAP VI - przeszkolenie obsługi kolei (liczba osób zgodna z wytycznymi TDT, osoby wskazane przez Zamawiającego), wraz z uzyskaniem certyfikatu TDT, potwierdzającym pozytywne zdanie egzaminu i dopuszczającym do obsługi przedmiotowej kolei.

2. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji - programie funkcjonalno-użytkowym należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

4. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 uPzp. 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - Etap I - do 21 dni od dnia zawarcia umowy, - Etap II - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - Etap III - do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - Etap IV - do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - Etap V - okres 6 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, - Etap VI - do 6 miesięcy od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczności rozpoczęcia szkoleń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (do 50 %) w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 39.10.00.00-3, 71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.63.10.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

Może ktoś nie dopełnił swoich obowiązków i kolejka ta jest samowolą budowlaną.
#3 | Szafranek dnia 25.06.2014 23:43
Kapitan ma zawsze rację i jak pisze,że został wrobiony to tak jest,został wrobiony.Nie wierzę w Urząd Żeglugi,Który walczy o swoją egzystencję w środowisku,ale mam nadzieję że Rada Kapitanów powoła odpowiednich ekspertów i pomoże Kapitanowi Bogu Ducha winnemu wybrnąć z trudnej sytuacji w jakiej się znalazł,a niezawisły Sąd w skarze winnego i go przykładnie ukarze po to aby więcej nie dochodziło do podobnych wypadków.Pozdrawiam serdecznie Szafranek.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL