Ekologiczny kij ma dwa końce... Interpelacja w sprawie Puszczy NiepołomickiejDrukuj

Ekologiczny kij ma dwa końce... Interpelacja w sprawie Puszczy NiepołomickiejDo Marszałek Sejmu Ewy Kopacz wpłynęła interpelacja posłanki PO Elżbiety Achinger skierowana do Pana Macieja H. Grabowskiego - Ministra Środowiska w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych na rzecz ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej. Z przyczyny drastycznego obniżenia się poziomu wód gruntowych spowodowanego postępującą erozją denną koryta Wisły, kompleksy siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło i Uroczysko Grobla) narażone są na długie okresy posuchy i utratę dotychczasowego naturalnego charakteru.

Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego dna doliny rzeki Wisły i ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły może nastąpić tylko i wyłącznie pod warunkiem kontynuowania budowy Kaskady Górnej Wisły, która w obecnym stanie pilnie wymaga podparcia priorytetowymi stopniami wodnymi ”Niepołomice” i „Podwale”. W następstwie oddziaływania zasięgu cofek piętrzenia powyższych stopni wodnych, nastąpi ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do Wisły oraz zwiększy się także bioróżnorodność hydrobiontów.

Największą barierą na Górnej Wiśle dla migracji ryb łososiowatych i wędrownych nie są stopnie wodne, lecz jakość wody w rzece, gdyż ryby te są wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. Dzięki pracy turbozespołów przystopniowych elektrowni wodnych wzrośnie natlenienie wody zwiększając jej zdolności samooczyszczenia się biologicznego. Uzyskane zostaną korzystne następstwa o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, co jest zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

Pełna treść interpelacji:

Warszawa, dnia 13.05.2014r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP


Szanowna Pani Marszałek!

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu niniejszym składam na Pani ręce interpelację poselską skierowaną do PanaMacieja H. Grabowskiego - Ministra Środowiska w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych na rzecz ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008) terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionychod stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle.


Z poważaniem,
Elżbieta Achinger

Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 13.05.2014r.

Elżbieta Achinger
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska

Szanowny Pan
Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska


INTERPELACJA

w sprawie podjęcia pilnych działań hydrotechnicznych na rzecz ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych w kompleksach siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008) terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle.

Szanowny Panie Ministrze!

Z przyczyny drastycznego obniżenia się poziomu wód gruntowych spowodowanego postępującą erozją denną koryta Wisły, kompleksy siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło i Uroczysko Grobla)narażone są na długie okresy posuchyi utratę dotychczasowego naturalnego charakteru. Powstało niebezpieczeństwo bezpowrotnej utraty specyficznych warunków siedliskowych zapewniających duże zróżnicowanie gatunków chronionych roślin i zwierząt (z tego względu ustanowiony został tu Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008).

Zanikają zbiorowiska łąk wilgotnych zasiedlające pasmowo ciągnące się obniżeniaw dnie doliny Wisły oraz śródleśne bagna i małe rozlewiska. Natomiast torfowiskaoraz starorzecza w następstwie odwodnienia ulegają degradacji.

W tej części Puszczy Niepołomickiej utworzono rezerwat przyrody „Koło” oraz -zaliczany do najcenniejszych leśnych rezerwatów w kraju rezerwat przyrody „Lipówka”- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lipówka PLH120010 Natura 2000. Głównym obiektem ochrony jest tu grąd niski porastający dawniej zalewową terasę rzeki Wisły.

Szczególnie niepokojące jest to, że akwen rezerwatu przyrody o charakterze ścisłym „Wiślisko Kobyle” utworzonego w starorzeczu, gdzie jeszcze w latach 80-tych XX wieku istniał strefowy układ zbiorowisk roślinnych, w którym można było obserwować naturalne procesy sukcesyjne, skurczył się z około 1500 m długości i szerokości do 50 m do kilku izolowanych oczek wodnych.

Ta w przeszłości niezwykle cenna ostojabagiennych zespołów roślinnych oraz ornitofaunyw Małopolsce stopniowo ulega zagładzie.

Powyższe obszary reprezentują bardzo dużą różnorodność przyrodniczą rzadkich i szczególnie chronionych roślin i zwierząt, są to tereny o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnione od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle.

W tym względzie podzielam stanowisko Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w kwestii zapewnienia różnorodności przyrodniczej przez odtworzenie i zachowanie siedlisk naturalnych flory i fauny w stanie sprzyjającym ochronie. Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego dna doliny rzeki Wisły i ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły może nastąpić tylko i wyłącznie pod warunkiem kontynuowania budowy Kaskady Górnej Wisły, która w obecnym stanie pilnie wymaga podparcia priorytetowymi stopniami wodnymi ”Niepołomice” i „Podwale”.

W następstwie oddziaływania zasięgu cofek piętrzenia powyższych stopni wodnych, nastąpi ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do Wisły oraz zwiększy się także bioróżnorodność hydrobiontów. Największą barierą na Górnej Wiśle dla migracji ryb łososiowatych i wędrownych nie są stopnie wodne, lecz jakość wody w rzece, gdyż ryby te są wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. Dzięki pracy turbozespołów przystopniowych elektrowni wodnych wzrośnie natlenienie wody zwiększając jej zdolności samooczyszczenia się biologicznego.

Uzyskane zostaną korzystne następstwa o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, co jest zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.

Przedstawione działania, które mają na celu również ochronę unikatowej przyrodynie są sprzeczne z zapisami:

- Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, gdzie szczególną uwagę poświęca ochronie różnorodności biologicznej poprzez zagwarantowanie właściwego stanu ochrony gatunków ptaków, ich siedlisk oraz przywracania i tworzenia biotopów.

Dyrektywy powyższe stanowią podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000.

Komisja Europejska wydała w 2012 roku wytyczne w sprawie żeglugi śródlądowej i ochrony przyrody pt: „Guidancedocument on Inlandwaterway transport and Natura 2000” /„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”/.

Zdaniem Komisji Europejskiej wytyczne dotyczące stosowania unijnego prawodawstwa mają być użytecznym narzędziem dla lepszego porozumienia między inwestorami, planistami, decydentami i osobami działającymi na rzecz ochrony przyrody, umożliwiając im opracowywanie projektów odpowiadających celom ekologicznego transportu śródlądowego, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiskowych rzek.


W związku z powyższym interpeluję:

Dlaczego Ministerstwo Środowiska nie wprowadzi w trybie ratunkowym na listę planowanych inwestycji - budowy stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” w celu ocalenia kompleksów siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla) czyli terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle?

2) Czy istnieją prawne przeszkody zakazujące współpracy na rzecz realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” - pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej, a jeśli nie, to czy i w jakim trybie taka współpraca zostanie podjęta?

Będę wdzięczna za udzielenie mi wyczerpującej odpowiedzi.

Z poważaniem,
Elżbieta Achinger
Posłanka na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
#1 | koj dnia 14.05.2014 15:22
Dla przykładu

Las Łęgowy w Przegorzałach znajduje się w terenie międzywala nad Wisłą wzdłuż ulicy Księcia Józefa w Krakowie, blisko centrum miasta. Jest to ostatni fragment łęgu o naturalnym charakterze na terenie Krakowa i w jego okolicach.
Łęg w Przegorzałach jest ważnym ogniwem w korytarzu ekologicznym Polski jakim jest Wisła. Jest miejscem odbywania lęgów, żerowania i schronienia podczas wędrówek ptaków. Na terenie tym występuje ok. 60 gatunków ptaków, w większość objętych ochroną gatunkową. Oprócz ptaków występują tutaj chronione płazy, gady, bobry, wydry i zwierzęta nie podlegające ochronie gatunkowej.
Niezaprzeczalnym atutem tego terenu są walory krajobrazowe, a zwłaszcza 15 oczek wodnych - wykopy po pobraniu ziemi do budowy wałów.
Teren na którym rośnie nie nadawał się do wykorzystania gospodarczego przez ludzi i dzięki temu same obsiały się tu wierzby i topole. Wyrósł wspaniały las łęgowy z ponad 50-letnimi drzewami. Las wyjątkowo cenny: jest lasem naturalnym, posiada bardzo dużą wartość biocenotyczną i krajobrazową.
Należy podkreślić, iż następstwem oddziaływania zasięgu cofki piętrzenia stopnia wodnego "Dąbie" na rzece Wiśle jest ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych również na obszarze Lasu Łęgowego w Przegorzałach.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL