Strasburg - Parlament Europejski: Korytarz Transportowy Dunaj-Odra-ŁabaDrukuj

Strasburg - Parlament Europejski: Korytarz Transportowy Dunaj-Odra-ŁabaW związku z wizytą Prezydenta Czeskiej Republiki Pana Miloąa Zemana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 26.02.2014r z inicjatywy czeskiego Posła Parlamentu Europejskiego Vojtecha Mynářa otwarta została wystawa poświęcona międzynarodowemu Projektowi Dokończenia Budowy Kanału Dunaj-Odra-Łaba zatytułowana „PRZYSZŁOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH W UE- TEN-T I KORYTARZ WODNY DUNAJ-ODRA-ŁABA”. Uczestnikami tego wydarzenia byli Europarlamentarzyści i Parlamentarzyści Czeskiej Republiki, Polski, Słowacji i Niemiec, a także przedstawiciele licznych środowisk popierających transport wodny śródlądowy w tych krajach.

Polską delegację stanowili:

- Poseł Parlamentu Europejskiego - Danuta Jazłowiecka,
- Europoseł Bogusław Liberadzki
- Europoseł Adam Gierek
- Poseł na Sejm RP - Piotr Chmielowski
- Wiceprezes Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście – Paweł Adamarek
- Z-ca dyrektora ds. handlowych i marketingu/Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście – Aneta Szreder-Piernicka
- Członek Rady Interesantów Portów Morskich Szczecin-Świnoujście – Zbigniew Antonowicz
- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” - Kpt.ż.śr.Czesław Szarek
- Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Górnej Odry i Wisły - Stanisław Staniszewski
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rzeki Odry - Gabriela Tomik

W samo południe 26.02.2014r na forum plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przemawiał Prezydent Czeskiej Republiki Miloą Zeman. W trakcie oficjalnego przywitania z Członkami Europarlamentu, wspomniał też o zasiadającej na galerii delegacji z Polski. Podczas swojego wystąpienia Prezydent potraktował bardzo rzeczowo ale i dowcipnie potrzebę dalszego integrowania się Europy. Omawiając potrzeby transportu europejskiego szczególny akcent położył na potrzebę wyrównania standardów dróg wodnych Europy Środkowej z drogami wodnymi Europy Zachodniej.

Przemawia Prezydent Republiki Czeskiej - Miloą Zeman

W przerwie między obradami Parlamentu Europejskiego a zaplanowanym na godzinę 16.00 otwarciem przez Prezydenta Zemana wystawy, uczestnicy delegacji Czech, Polski i Słowacji zwiedzili starą część miasta zwaną „Les petite Paris”.

Przedstawiciele polskiej, czeskiej i słowackiej żeglugi śródlądowej

W oczekiwaniu na przybycie Prezydenta i towarzyszących mu osób w galerii Swan-Bar-PE, odbywały się rozmowy kuluarowe pomiędzy Europosłami, Posłami, dyplomatami i przedstawicielami innych zaproszonych środowisk.

Wystawa pt „Przyszłość śródlądowych dróg wodnych w UE - TEN-T i Korytarz Wodny Dunaj-Odra-Łaba” poprzedzona krótkimi wystąpieniami Prezydenta Czech Miloąa Zemana i Europosła Vojtecha Mynářa (na zdjęciu powyżej) została otwarta poprzez symboliczne przecięcie niebieskiej wstęgi.

Centralny element wystawy stanowił dywan z mapą Korytarzy Transportu Wodnego Dunaj-Odra-Łaba (na zdjęciu powyżej). Ekspozycje pionowe przedstawiały, mapy, grafiki, zdjęcia, artykuły, rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, dorobek pokoleń i oczekiwania w zakresie transportu wodnego śródlądowego w tej części Europy. Każdy z gości otrzymał od organizatora książkę poświęconą tej tematyce z podpisem gościa honorowego, Prezydenta Miloąa Zemana.

Prezydent dał polskiej delegacji niezwykły przywilej bezpośredniej z nim rozmowy (zdjęcie powyżej). Podczas rozmowy przekazany został list Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Tomasza Wantuły do Prezydenta Republiki Czeskiej Miloąa Zemana. Dostąpiliśmy też zaszczytu osobistego odprowadzenia Prezydenta do oczekującego nań samochodu.

Kolejnym punktem programu była międzynarodowa debata poświęcona przyszłości dróg wodnych w UE z udziałem w sieci TEN-T korytarzy:

- Łabska Droga Wodna (E 20)
- Korytarz Wodny Dunaj–Odra–Łaba (E 20, E 30)
- Odrzańska Droga Wodna Świnoujście–Koźle–Ostrawa (E 30)
- Droga Wodna Wagu (E 81)

Wynik spotkania i dyskusji przedstawicieli Rządu Czeskiego z Prezydentem Czeskiej Republiki Miloąem Zemanem na czele, przedstawicielami służb gospodarki wodnej Słowacji, Europarlamentarzystami i Posłami Czeskiej Republiki i Polski oraz zaproszonymi środowiskami gospodarczymi (porty morskie Szczecin-Świnoujście), samorządowymi, naukowymi i żeglugowymi, żywotnie zainteresowanymi gospodarką wodną i drogami wodnymi został zawarty w Memorandum stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Reprezentacja spraw Odry ze Śląska Opolskiego z europosłem Republiki Czeskiej - Vojtechem Mynářem (drugi z lewej)

Na zakończenie delegacja ze Śląska Opolskiego przekazała plansze symbolizujące nowe spojrzenie społeczne na Odrzańską Drogę Wodną w Korytarzu Transportowym CETC-ROUTE65 na ręce Europosła Vojtecha Mynářa, który zadeklarował osobiste ich przekazanie Prezydentowi Czeskiej Republiki, Miloąowi Zemanowi.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rzeki Odry - Gabriela TomikMEMORANDUM UCZESTNIKÓW

międzynarodowej debaty specjalistów, która odbyła się w Strasburgu w dniu 26. 2. 2014 z inicjatywy Posła Parlamentu Europejskiego Vojtěcha Mynářa, przy okazji wizyty Prezydenta Republiki Czeskiej Pana Miloąa Zemana w Parlamencie Europejskim, związanej z otwarciem wystawy „Przyszłość śródlądowych dróg wodnych w UE – TEN–T i korytarz wodny Dunaj – Odra – Łaba"

Aktualny żeglugi śródlądowej i dróg wodnych w Europie Środkowej

1) Europejska sieć dróg wodnych w regionie Europy Środkowo–Wschodniej odznacza się ogromną niespójnością, co jest wynikiem uwarunkowań historycznych, niedocenianiem roli żeglugi śródlądowej i jej infrastruktury.

2) Wynikiem tego niefortunnego splotu okoliczności jest katastrofalny spadek znaczenia żeglugi śródlądowej w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, co ostro kontrastuje z obecnym stanem w krajach UE–15 (tzw. „starej” Unii).

3) Sytuacja ta ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy dużych regionów, na bilans systemów transportowych w tych krajach, a także na funkcjonowanie rynku transportowego, który powinien działać w sposób wspierający konkurencyjność i prowadzić do realizacji celów opisanych w tzw. Białej Księdze Transportowej: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i wydajnego systemu transportu skutecznie wykorzystującego wszystkie środki – KOM (2011) 144 w końcowym brzmieniu".

4) Struktura Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN–T zakłada dla korytarzy łączących główne ośrodki z niższym potencjałem wzrostu wykorzystywanie co najmniej trzech rodzajów transportu (trimodalność), co w wyżej wymienionych regionach nie jest realizowane.

Kierunki poprawy sytuacji

5) Naprawa polega przede wszystkim na systematycznej rozbudowie i modernizacji funkcjonujących obecnie sieci śródlądowych dróg wodnych w Europie Środkowej i przynależnej infrastruktury. Ten proces wymaga uzupełnienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o głównych zamierzeniach UE w kierunku rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN–T) o odpowiednie odcinki dróg wodnych.

6) Kluczowymi brakującymi trasami o znaczeniu europejskim są w tym obszarze korytarze objęte „Europejską umową o głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (AGN)”, a mianowicie:

• Łabska Droga Wodna (E 20)
• Korytarz Wodny Dunaj–Odra–Łaba (E 20, E 30)
• Odrzańska Droga Wodna Świnoujście–Koźle–Ostrawa (E 30)
• Droga Wodna Wagu (E 81)

7) Z wymienionych korytarzy częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN–T są obecnie tylko Droga Wodna Łaby od Hamburga do Pardubic i Droga Wodna Wagu do Żyliny, natomiast trasy Korytarza Wodnego Dunaj–Odra–Łaba i Odrzańskiej Drogi Wodnej od kanału Odra – Havela do Śląska, mimo wszelkich wysiłków nie udało się zakwalifikować do tej sieci. W ramach systematycznego programu prowadzącego do usunięcia wąskich gardeł i uzupełnienia brakujących połączeń należy szukać rozwiązań wszystkimi dostępnymi sposobami na poziomie krajowym, międzynarodowym a w szczególności na poziomie UE . Kompromisem mogłoby być zaszeregowanie wszystkich tych dróg wodnych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN–T.

Na czym można się oprzeć

8) Podstawę współpracy na Drodze Wodnej Łaby stanowi Wspólne Oświadczenie o Intencji Współpracy, Celach i Działaniach Transportowych na Łabskiej Drodze Wodnej aż do stopnia wodnego Geesthacht koło Hamburga, podpisane 31.lipca 2006 pomiędzy Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Ministerstwem Transportu Republiki Czeskiej. Realizacja tego oświadczenia została potwierdzona przez Panią Kanclerz Angelę Merkel w dniu 6. czerwca 2011.

9) Znaczącym kamieniem milowym wspierającym wyżej wymienione cele są pozytywne wyniki rozmów prezydentów Polski i Czech, panów Bronisława Komorowskiego i Milosza Zemana w Warszawie w dniach 24 – 25 maja 2013.

10) Na poziomie regionalnym istotne są wspólne stanowiska polskich wojewodów i marszałków z regionów położonych wzdłuż rzeki Odry, a także uchwała Stowarzyszenia Krajów (Regionów) Czeskiej Republiki, wspierająca przygotowania i stopniową realizację korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba ( 26.4.2013).

11) Spośród wielu głosów specjalistów należy wyróżnić wnioski ze znaczących międzynarodowych konferencji, odbytych w Ostrawie w 2013 r. - konferencji „Transport ” i konferencji „Dunaj–Odra–Łaba”, które jednoznacznie wspierały realizację transgranicznej drogi wodnej Koźle–Ostrawa w ramach realizacji korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba.

Propozycje aktualnych kroków

12) Zdecydowane działania zapewniające szybkie usuwanie wąskich gardeł wpływających na funkcjonalność Łabskiej Drogi Wodnej, w szczególności stopnia wodnego Decin i przedłużenie drogi wodnej do Pardubic,

13) Stabilizacja międzynarodowego statusu prawnego Łabskiej Drogi Wodnej między Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec, zgodnie z historycznych zmianami i umowami, zapewniającymi swobodny dostęp do morza i do sieci europejskich dróg wodnych,

14) Wzmocnienie i rozszerzenie czesko–polskiej grupy roboczej dla korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba. Aktualne cele to przygotowanie traktatu polsko–czeskiego, dotyczącego określenia punktów stycznych oraz współpracy w przygotowaniu i realizacji Korytarza Wodnego Dunaj–Odra–Łaba, na podstawie odpowiedniej dokumentacji technicznej, ekonomicznej i środowiskowej – przede wszystkim studium wykonalności,

15) Skuteczne negocjacje z innymi zainteresowanymi państwami, ogólna poprawa współpracy międzynarodowej w dziedzinie żeglugi śródlądowej,

16) Stabilizacja trasy i włączenie do planów zagospodarowania przestrzennego korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba na całej długości na terytorium wszystkich uczestniczących państw,

17) Realizacja modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej na terenie Polski, ujętej w Dokumencie implementacyjnym (DI) do Strategii Rozwoju Transportu Rzeczpospolitej Polskiej do 2020, z osiągnięciem minimum IV klasy drogi wodnej,

18) Realizacja transgranicznej drogi wodnej Koźle–Ostrava z uwzględnieniem Portu Ostrava–Bohumin i planowanego wspólnego Centrum Logistycznego Gorzyczki–Věřňovice na terenie strefy EUWT– TRITIA. Te inwestycje zapewnią znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu (stworzenie warunków dla powstawania nowych ośrodków produkcji i handlu, a w efekcie powstanie nowych miejsc pracy), umożliwią konkurencyjną działalność przedsiębiorcom ze względu na szybsze połączenia z innymi regionami Europy oraz lepszy dostęp do rynków światowych za pośrednictwem korytarza Bałtyk - Adriatyk.

19) Zaplanować działania prowadzące do dokończenia korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba dla poszczególnych odcinków.

20) Systematyczna praca w kierunku podjęcia przez Komisję Europejską kroków legislacyjnych zmierzających do włączenia korytarza wodnego Dunaj–Odra–Łaba i Odrzańskiej Drogi Wodnej do systemu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN–T. Podstawą powinno być przyspieszone opracowanie studium wykonalności i wspierające stanowiska uczestniczących państw.

20) Wspieranie kroków zmierzających do możliwości skorzystania z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Transport na lata 2014–2020, ukierunkowanego na rozbudowę i ulepszenie infrastruktury dróg wodnych środkowoeuropejskich członków UE.

Strasburg, dnia 26.lutego 2014
#1 | Apis dnia 05.03.2014 09:31
Dziś (5.03.2014) Poseł Chmielowski będzie przekonywał społeczeństwo Raciborza, ze Odra może stać się wodną autostradą do Europy: http://www.nowiny...iasta.html
#2 | darpo23 dnia 05.03.2014 14:46
czyli będzie wyważał otwarte drzwi. To jakby przekonywać ludzi że śnieg jest biały. Sądzę że społeczeństwo doskonale wie że transport wodny jest najtańszy i najbardziej ekologiczny a przekonywanie społeczeństwa przez pana posła wzięło się stąd że szuka mediów przed zbliżającymi się wyborami. Pan poseł wspaniale rozwiązuje problem który sam stworzył. Komuno wróć.
#3 | Apis dnia 05.03.2014 16:55
Tak się składa, że głównie społeczeństwo Raciborza jest przeciwne temu, aby budowany zbiornik Racibórz Dolny był napełniony wodą i stanowił część drogi wodnej Odra - Dunaj. Decydują tu interesy przedsiębiorców eksploatujących kruszywo z czaszy zbiornika. Jest więc sens aby przekonywać... Głównie władze miasta, które chyba siedzą w kieszeni tychże przedsiębiorców. I to jest właśnie ta powracająca komuna.

Jeśli miałby to być na najbliższe 50 lat "suchy" zbiornik - ideę D-O-L można wsadzić sobie w buty.
#4 | koj dnia 05.03.2014 16:56
Ja tam nie wiem co z tą żeglugą śródlądową, bo jak piszą niektórzy specjaliści cyt."Działania związane z rozwojem śródlądowych dróg wodnych, a także zwiększony ruch statków mogą powodować tymczasowe lub stałe zwiększenia mętności wody oraz resuspensję osadów. W konsekwencji może mieć to wpływ na warunki żerowiskowe niektórych gatunków ptaków."
#5 | Apis dnia 05.03.2014 16:57
Zielona komuna.... Faszyzm i Putinizm razem wzięte. Mam nadzieję, że tych eko-filów kiedyś ptaki zeżrą jak w filmie Hitchcock'a
#6 | czechtw dnia 05.03.2014 17:24
Po natlenieniu osadów, zmętnienie samoczynnie zginie i wszelakie stworzonka wodne będą miały lepiej. W czasie gdy po Noteci i jeziorach pływały barki - była czysta woda i ryb wszelakich wielka mnogość. W czasie kąpieli badeje miały wiązane nogawki aby uklejki coś nie obgryzły. Pozdrowienia.
#7 | Wojciech Rytter dnia 05.03.2014 18:49
Oglądając zdjęcia niskiego stanu wody w Odrze,nasuwa się pytanie.Kto za to beknie.?A co na to eko-beko terrorysci.?Dlaczego teraz nie drą mordy,że żabki i mini zawijki zdychają.Do dzieła matoły.Ratujta przyrodę.
#8 | Apis dnia 05.03.2014 18:53
Całymi stadami zdychają ryby, małże i młode raczki, których jest tysiące...
#9 | czechtw dnia 05.03.2014 19:14
Eko mają wytłumaczenie. Jest cuś takiego jak - selekcja naturalna. Ona ma zbawienny wpływ na wzmocnienie populacji. Pozostają tylko jednostki najsilniejsze. I PO SPRAWIE> Kasa i tak się należy!!!!!!!
#10 | Lukus dnia 06.03.2014 07:28
Apis,napisaleś że społeczeństwo Raciborza jest przeciwne napełnieniu zbiornika wodą! Nic bardziej mylnego,wszyscy mieszkańcy byli w ciężkim szoku jak okazało się ze zbiornik będzie suchy,komentarze na stronach internetowych nie pozostawiały suchej nitki na osobach które taką decyzję podjęły! Wszyscy mieliśmy nadzieję że zbiornik bedzie mokry(zalany wodą) że będziemy nad jego czaszą spędzac wolny czas całymi rodzinami! Przedsiębiorcy to nie społeczenstwo,ci przedsiębiorcy to pasożyty które zainteresowane są tylko i wyłącznie zyskiem! Pozdrawiam
#11 | Apis dnia 06.03.2014 08:28
To złożony problem. Prezydent czy burmistrz reprezentuje wolę społeczeństwa. Zacznijcie więc naciski na "mokry" zbiornik od Rady Miasta. Idźcie na sesję i zobaczcie kto z radnych jest przeciw społeczeństwu w dowolnym głosowaniu. Ktoś przecież przedsiębiorcom wydał koncesję na eksploatację kruszyw na 50 lat! Przedsiębiorcy to pasożyty ale część społeczeństwa u nich pracuje i pracy stracić nie chce. Niedługo wybory samorządowe...
#12 | Black Hawk dnia 12.03.2014 15:16
I po co było to podniecanie się? Już po "badaniach" i decyzjach czyli po tzw. ptokach o czym poniżej. A nie mówiłem? to na dziś b yły tylko mżonki. - Nie powstanie kanał Dunaj-Odra-Łaba, gdyż z inwestycji, z przyczyn finansowych, ostatecznie wycofali się Czesi - podał w środę dziennik Hospodarske Noviny.

Decyzję o całkowitym zarzuceniu projektu podjął czeski minister transportu Antonin Pracharz, który zapowiedział wstrzymanie konkursu na opracowanie studium wykonalności budowy. Kanał miał połączyć trzy wielkie środkowoeuropejskie rzeki: Dunaj, Odrę i Łabę.

Konkurs został ogłoszony pod koniec zeszłego roku przez ówczesnego ministra transportu Zdenka Żaka. Jego następca potwierdził w rozmowie z gazetą, że najpóźniej do czerwca inwestycja zostanie całkowicie wstrzymana. Jej koszt oszacowano na 25 milionów koron.
#13 | Black Hawk dnia 12.03.2014 15:19
ad.3 Apis ona nie powróciła, nie miała skąd wracać ponieważ nigdy nie odeszła. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL