Czy powstrzymamy eko-terror?Drukuj

Czy powstrzymamy eko-terror?W związku z opracowaniem przez WS Atkins - Polska Sp. z o. o. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju tzw. Raportu 2, w którym wykazuje się, jakoby budowa stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle miała wpływ na na tak odległe od miejsca realizacji tej inwestycji Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: PLB120009 Stawy w Brzeszczach, PLB120004 Dolina Dolnej Soły, PLB120005 Dolina Dolnej Skawy, PLB140006 Małopolski Przełom Wisły oraz PLB140004 Dolina Środkowej Wisły - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej złożyło do CBA zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - tj. próbie wymuszenia rażąco niegospodarnego wydania pieniędzy publicznych.

Pełny tekst zawiadomienia:

W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - próba wymuszenia rażąco niegospodarnego wydania pieniędzy publicznych przez instytucję rządową, tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na rzecz Wykonawcy Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030) wersja wstępna z dnia 31 stycznia 2014 RAPORT 2.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy WS Atkins - Polska Sp. z o. o. - Wykonawca, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju - Zamawiający. Wnoszę również o wszczęcie postępowania przygotowawczego w powyższej sprawie.

Wykonawca w wyżej wymienionej Prognozie na str. 132, w odniesieniu do planowanej budowy stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle, wskazał na konieczność sporządzenia kosztownej dokumentacji oddziaływania na tak odległe od miejsca realizacji tej inwestycji Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: PLB120009 Stawy w Brzeszczach, PLB120004 Dolina Dolnej Soły, PLB120005 Dolina Dolnej Skawy, PLB140006 Małopolski Przełom Wisły oraz PLB140004 Dolina Środkowej Wisły.

Zdaniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej żądanie sporządzenia dokumentacji oddziaływania stopnia wodnego Niepołomice na tak odległe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 leżące wiele kilometrów od wyżej wymienionej inwestycji prowadzi do nieuzasadnionego wydatkowania publicznych pieniędzy i powinno być traktowane jako rażąca niegospodarność.

Uzasadnienie

Konieczność realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle wynika z ponadstandardowych potrzeb: bezpośredniej ochrony życia ludzi i mienia, możliwości zapewnienia bezpiecznego rozwoju regionu, przywrócenia drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Wisły i ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły poniżej Krakowa jak również ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do rzeki.
Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle ujęta jest między innymi
w następujących dokumentach:

- Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 252),

- Strategii Gospodarki Wodnej dokumencie przyjętym w dniu 13 września 2005 roku przez Radę Ministrów,

- Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły ( Uchwała Nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 09.08.2011 r.) inwestycja zawarta w Zadanie nr 4,

- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XII/183/11 w dniu 26 września 2011r.

- Strategii Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010 - 2030 uchwała nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 roku.

Jako podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji - budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle wskazano Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast jako główne źródło finansowania wymieniony jest budżet państwa.

Opis kluczowych zadań jakie będzie pełnił stopień wodny Niepołomice przedstawiony został przez naszą Organizację Pozarządową w dokumencie:

- stanowisko Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z dnia 15.01.2014 r. do DI Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Planowany obiekt hydrotechniczny na rzece Wiśle będzie miał wielofunkcyjne zastosowanie dlatego jego realizacja stanowi nadrzędny interes publiczny.

Nasza Organizacja Pozarządowa motywowana poczuciem troski i odpowiedzialności za dobro wspólne, aktywnie działa na rzecz doprowadzenia do realizacji budowy od dawna planowanych stopni wodnych Niepołomice i Podwale na górnej Wiśle, gdyż ich wykonanie zatrzyma degradację środowiska przyrodniczego w nadwiślańskich kompleksach Puszczy Niepołomickiej ekosystemów od wody zależnych - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Niepołomice udzielili poparcia dla działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, które mają na celu doprowadzenie do realizacji budowy stopni wodnych Niepołomice i Podwale, za pośrednictwem organu gminy tj. Rady Miejskiej w Niepołomicach (Rezolucja Nr XXII/4/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 września 2012 r.), co jest zgodne z art. 11 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zważywszy na to, że nasze Stowarzyszenie uzyskało samorządowy mandat społeczny, złożenie przedmiotowego zawiadomienia stało się nieodzowne.

Nasz niepokój budzi fakt, iż od miejsca planowanej inwestycji do wskazanych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) miejsc ochrony ptaków jest odpowiednio: do Brzeszcz ok. 90 km, do Oświęcimia 80 km, do Spytkowic (Dolna Skawa) 60 km, do Zawichostu (środek Małopolskiego Przełomu Wisły) ponad 160 km, zaś do PLB140004 Dolina Środkowej Wisły (jest to ostoja pomiędzy Dęblinem a Płockiem z centrum w Górze Kalwarii) ponad 350 km ( z biegiem Wisły przez Sandomierz i Puławy).

Tego typu budowla regulacyjna w sposób oczywisty nie może mieć wpływu na ostoje ptaków usytuowane od niej w tak dużej odległości. Należy zauważyć, że planowana inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000.

Stosując logikę twórców Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), to każda inwestycja w Polsce i krajach ościennych wymagałaby sporządzenia dokumentacji środowiskowej oddziaływania na wymienione Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB i wiele innych.

Dokument całkowicie nie bierze pod uwagę istnienia wielkich miast, tak zdegradowanych dopływów rzek jak Przemsza i tak wielkich jak Dunajec, Wisłoka i San, ukształtowania terenu, a nawet faktu, że Dolina Środkowej Wisły jak sama nazwa wskazuje jest w całkowicie innej odmiennej hydrologicznie i geograficznie części rzeki, nawet kierunek w którym płynie tam Wisła jest całkowicie odmienny. Stwarza to poważne wątpliwości do co rzetelności i fachowości twórców dokumentu, co wskazuje na wynikającą stąd możliwą rażącą niegospodarność. Z drugiej strony należy zauważyć, że istnieje bardzo wąski krąg osób sporządzających dokumentacje środowiskowe, stąd podejrzenie działań nielegalnych polegających na próbie wyłudzenia poważnych środków publicznych na sporządzenie całkowicie zbędnej dokumentacji zawierającej nieuzasadnione wnioski i zalecenia.

W odczuciu opinii publicznej masowo wyrażanej na forach internetowych i w rozmowach prywatnych marnotrawienie środków publicznych na niepotrzebną dokumentację i nadmiernie rozbudowane obiekty ochrony środowiska przekracza wytrzymałość społeczeństwa, pierwsze bezprawne ruchy sprzeciwu jak rozbieranie części ekranów przy drogach oraz niszczenie blokującej inwestycje roślinności miały już, jak wiadomo, miejsce.

Naszym zdaniem sprawa Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) powinna być potraktowana bardzo wnikliwie i stanowić precedens, ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia i mienia osób i przedsiębiorstw w pobliżu Niepołomic oraz bardzo poważne straty przyrodnicze spowodowane niestabilnym poziomem wody w Wiśle, budowa stopnia wodnego Niepołomice stanowi nadrzędny interes publiczny. Natomiast zakres dokumentacji środowiskowej, podobnie jak dla każdej innej inwestycji tej kategorii, musi zostać ograniczony do niezbędnego minimum określonego przepisami prawa, w przeciwnym przypadku mamy bowiem do czynienia z zagrożonym karą marnotrawieniem środków publicznych.

Zbigniew Siedlarz
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej
Koordynator ds. Promocji i Rewitalizacji
Wiślanego Szlaku Żeglownego
#1 | vasyld dnia 17.02.2014 10:29
Cieszę się, że Stowarzyszenie zdecydowało się złożyć zawiadomienie. Jeżeli finalnie, sprawa trafi do odpowiedniego sądu i zostaną uwidocznione mechanizmy działające przy tworzeniu ocen środowiskowych dużych projektów, stworzy to precedens, który pozwoli na większa kontrolę działań organizacji ekologicznych. Nie jestem zwolennikiem negowania wszystkiego co związane z ekologią, ale wyeliminować należy patologie, marnotrawstwo publicznych pieniędzy, czy dziwne zalecenia projektowe, typu przepławka dla jesiotrów których nie ma ale być mają. Pamiętać należy także, że bez wsparcia prawdziwych przyrodników, specjalistów z zakresu ochrony środowiska ( celowo unikam słowa ekolog ), wypromowanie żeglugi śródlądowej, inwestycje poprawiające parametry dróg wodnych etc., nie będą możliwe. Być może należałoby nawiązać współpracę z takimi organizacjami, tymi które nie są zamknięte na argumenty i wypracować wspólne stanowisko. Nie chce mi się wierzyć, że tylko środowiska żeglugowe, widzą potencjał ekologiczny drzemiący w żegludze śródlądowej, jestem przekonany że po drugiej stronie też są ludzie pragmatyczni i otwarci na współpracę.
#2 | Odra dnia 17.02.2014 23:45
Zgadzam się z moim przedmówcą w zupełności. Przykładem współpracy i swoistego kompromisu środowisk jest gospodarka na zbiorniku Goczałkowice. 12 lutego br. w Katowicach w auli Uniwersytetu Śląskiego 300 uczestników środowisk naukowych, administracji wodnej, samorządów oraz żeglugi śródlądowej, rozmawiało o gospodarce wodnej w naszym kraju i wydarzeniu bez precedensu jakim jest omawiany Projekt: http://seminaria....fault.html

Zachęcam do obejrzenia całego bloku tematycznego(II). Wśród uczestników dyskusji szczególną uwagę zwróciła wypowiedź Wójta Gminy Turawa odnosząca się do obecnego stanu zbiornika i towarzyszących temu problemów.
#3 | Apis dnia 26.02.2014 05:58
Atkins wywiera teraz presję na Stowarzyszenie aby wycofało zawiadomienie, gdyż cytowany "Raport 2" nie jest oficjalnym dokumentem i nie może być podstawą do formułowania oskarżeń. Firma jest zaskoczona, że dokument został upubliczniony (choć nie jest opatrzony klauzulą "poufne" czy "tajne"Wink i grozi Stowarzyszeniu krokami prawnymi.

Oto Polska: polskie ministerstwo angażuje zagraniczne firmy, które wyciągają z kieszeni podatnika kasę na raporty i opracowania a gdy podatnicy upominają się o rozsądne gospodarowanie tą kasą - grozi im się sądem. Jeśli wśród naszej Załogi mamy prawnika - niech udzieli wsparcia (porady) Zbyszkowi Siedlarzowi i jego Stowarzyszeniu w tej kwestii. Jeśli nic nie zrobimy teraz - w przyszłości eko-terroryści nadal będą nas straszyć i okradać.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL