Zieloni pod kontrolę CBADrukuj

Zieloni pod kontrolę CBAStowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wystosowało do firmy WS Atkins-Polska Sp. z o. o. w Gliwicach pismo, w którym wyraża zaniepokojenie tezami głoszonymi przez autorów Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 RAPORT 2 dot. budowy stopnia wodnego w Niepołomicach - w szczególności nie popartym żadnymi dowodami stwierdzeniem o „możliwym negatywnym oddziaływaniu”. Sprawa jest o tyle kuriozalna, że przecież podpisany w 2011 dokument o realizacji stopnia (readmore=1016 - na zdjęciu) zawierał raport oddziaływania na środowisko. Mnożenie kolejnych "opracowań" pseudo-ekologów zakrawa na celową obstrukcję i jest ewidentnym marnotrawieniem publicznych pieniędzy, czym powinno zainteresować się CBA.

Całość stanowiska publikujemu poniżej.

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej ze względu na aspekty związane z wpływem na: przyrodę, dobra kultury, dobra materialne oraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych z dużym zaniepokojeniem przyjęli tezy autorów Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 RAPORT 2 (str.132) dot. budowy stopnia wodnego w Niepołomicach.

Kluczowe zadania jakie będzie spełniał stopień wodny Niepołomice to:

- poprawa bezpieczeństwa budowli piętrzącej - stopnia wodnego Przewóz, przez jego podparcie hydrauliczne (spiętrzenie wody w wyerodowanym korycie),

- ubezpieczenie brzegów koryta głównego Wisły (powstrzymanie erozji dennej i bocznej) i terasy zalewowej w celu obniżenia zagrożenia powodziowego przy przejściu wód katastrofalnych,

- utrzymanie prawidłowego poziomu wód gruntowych (zwłaszcza na terenie obejmującym obszar Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, gdzie powstało około 4500 miejsc pracy) przez kompleksy odwodnieniowe z pompowniami, które są integralną częścią każdego stopnia wodnego przeznaczoną do regulacji stosunków wodnych w zasięgu wpływu piętrzenia na stopniu,

- uzyskanie pozytywnych efektów środowiskowych, które ujawnią się w zasięgu oddziaływania cofki piętrzenia planowanego stopnia wodnego Niepołomice. Przewidywane jest ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do Wisły,

- wykorzystanie energii wodnej przez przystopniową elektrownię wodną, dzięki której rekompensuje się część kosztów wzniesienia i eksploatacji stopnia wodnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, wymusza szereg zmian w obszarze energetyki odnawialnej i wyznacza obowiązkowe krajowe cele dotyczące udziału energii z OZE w zużyciu finalnym brutto energii ogółem,

- przywrócenie ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły, która umożliwi rozwój przewozów towarowych oraz przede wszystkim pasażerskich o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, prowadząc tym samym do aktywizacji terenów nadrzecznych.

Z uwagi na powyższe realizacja budowy stopnia wodnego Niepołomice stanowi nadrzędny interes publiczny.

Oddziaływanie negatywne powinno być w tym konkretnym przypadku przez autorów tekstu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 RAPORT 2 wykazane (stopień wodny nie generuje powstania jeziora jak przy zaporze).

Konieczność wykazywania wpływu stopnia wodnego Niepołomice na tak odległe (dziesiątki kilometrów) stanowiska ptaków jak stawy w Brzeszczach (oddzielone 4 stopniami wodnymi oraz rozległymi stawami m.in. w Kętach), doliny Soły i Skawy a nawet Dolina Środkowej Wisły jest naszym zdaniem nieuzasadnionym (nieudokumentowanym) wydatkowaniem publicznych pieniędzy i powinno być traktowane jako rażąca niegospodarność.

Należy mieć świadomość, że nawet przedszkolne dzieci wiedzą, iż na terenie Polski mamy powszechnie do czynienia z masowymi przelotami ptaków wędrownych, co jak się wydaje - według filozofii autorów wspomnianej Prognozy uzasadniałoby sporządzanie dokumentacji wpływu na środowisko całej Europy, włącznie z terenami polarnymi i niemal całej Afryki, co jest oczywistym absurdem.

Sugerowanie kontekstu politycznego (projekt stopnia wodnego Niepołomice opracowany został w 1977 roku) jest niepoważne i nie powinno w ogóle było znaleźć się w tej Prognozie.

Jako organizacja pozarządowa dbająca o lokalne interesy społeczności małopolskiej jesteśmy oburzeni gołosłownością autorów Prognozy. Stwierdzenia o „możliwym negatywnym oddziaływaniu” nie są poparte nawet najogólniejszym uzasadnieniem na czym ten wpływ miałby polegać.

Postępujące zniszczenia środowiska spowodowane zaniedbaniami w utrzymaniu rzeki nie zostały nawet zauważone w tym dokumencie.

Stwierdzenie, że rezygnacja z budowy stopnia wodnego Niepołomice służy ochronie siedlisk ptaków jest po prostu nielogiczne - obecnie z powodu drastycznego obniżenia się poziomu wód gruntowych na skutek głównie postępującej erozji dennej koryta Wisły obszary nadrzeczne narażone są na długie okresy posuszy (mokradła o charakterze fluwiogenicznym, są ściśle uzależnione od poziomu wód rzecznych), która nieodwołalnie i całkowicie niszczy takie siedliska.

Negatywny wpływ tych zniszczeń na obszary NATURA 2000, a w szczególności totalna degradacja siedlisk przez zmiany poziomu rzeki jest konsekwentnie pomijana przez kostyczne i niedzisiejsze grupy niekonsekwentnych oraz nieprofesjonalnych tzw. ekologów, których działania powinno być w końcu rzetelnie przebadane i konsekwencje prawne w stosunku do nich wyciągnięte.

Zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że tezy zawarte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020 RAPORT 2 dot. stopnia wodnego Niepołomice są nieudokumentowane i nieprofesjonalne.

Pozwalamy sobie powtórzyć powszechnie spotykaną na forach internetowych opinię, że działacze ekologiczni mają na celu jedynie wydawanie publicznych pieniędzy na zbyteczną dokumentację. Obawiamy, że nie można wykluczyć takiego scenariusza przypadku budowy stopnia wodnego Niepołomice.

Z tego też względu zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia do odpowiednich służb/instytucji z prośbą o zbadanie czy wymóg sporządzenia kosztownej dokumentacji oddziaływania stopnia wodnego Niepołomice na siedliska ptaków, które znajdują się w odległości wielu kilometrów za kilkoma dopływami dużych rzek nie nosi znamion przestępstwa - próby wymuszenia rażąco niegospodarnego wydania pieniędzy publicznych.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Siedlarz
#1 | marek56 dnia 09.02.2014 11:52
Ręce opadają i wszystko inne też Sad. Przez chwilę zastanawiałem się czy nie chodzi tu o stawy (wyrobiska pożwirowe) nie w Brzeszczach tylko w Brzegach (na pograniczu Krakowa i północnej części pow. wielickiego). Ale to i tak nie ma większego znaczenia, natomiast jeszcze gorzej świadczyłoby o autorach prognozy. Sprawę powyższą należałoby zgłosić do prokuratora za świadome wprowadzanie utrudnień i działanie na szkodę kraju.
#2 | koj dnia 09.02.2014 16:12
Może to nadaje się na komentarz

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na zapytanie nr 5448 w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z dnia 20 września 2013 r. dotyczącego budowy stopni wodnych Niepołomice i Podwale na górnej Wiśle

W odpowiedzi na zapytanie posła Andrzeja Sztorca przekazane pismem z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z dnia 20 września 2013 r. odnośnie do budowy stopni wodnych Niepołomice i Podwale na górnej Wiśle, znak: SPS-024-5448/13, uprzejmie informuję, co następuje.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej od lat aktywnie dąży do rewitalizacji drogi wodnej górnej Wisły. Podejmuje szereg inicjatyw dla wybudowania stopnia wodnego Niepołomice, stopnia Podwale i dalszych oraz przedłużenia w ten sposób istniejącej drogi wodnej tak, aby możliwe było skomunikowanie Niepołomic z Krakowem i Oświęcimiem, a nawet Sandomierzem. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej jest między innymi pomysłodawcą innego usytuowania stopnia wodnego Niepołomice niż wskazywana przez RZGW lokalizacja według opracowanej w latach 70. ubiegłego wieku koncepcji realizacji. Według stowarzyszenia stopień wodny wraz z towarzyszącymi mu wszystkimi obiektami miałby być usytuowany w międzywalu Wisły, co powinno obniżyć koszty inwestycji. Przyjęcie tej koncepcji wiązałoby się jednak z zastosowaniem odstępstwa w wymiarowaniu np. śluzy na IV klasę drogi wodnej. Uprzejmie informuję, że nie można obecnie przesądzić udziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w procesie uzgodnień i realizacji stopnia wodnego Niepołomice na zasadzie prawa partnerstwa społecznego.

Powyższą kwestię uważa się za otwartą do czasu rozpoczęcia faktycznego procesu inwestycyjnego, czyli do momentu zatwierdzenia listy projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ na lata 2014-2020, a także możliwości wykorzystania społecznego zainteresowania ze strony stowarzyszenia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w nowej perspektywie finansowej nie planuje się realizacji budowy stopnia wodnego Podwale, którego budowę wymienia się w przedmiotowym zapytaniu poselskim.

Należy natomiast podkreślić, że inwestycje ˝Realizacja stopnia wodnego Niepołomice˝ i ˝Budowa stopni wodnych na Wiśle poniżej Krakowa (poniżej planowanego stopnia wodnego Niepołomice) zostały zgłoszone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w liście zadań inwestycyjnych mających wpływ na stan wód, które będzie podstawą do opracowania tzw. masterplanów.

Sekretarz stanu
Stanisław Gawłowski
Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL