Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Transportu 2020Drukuj

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Transportu 2020Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju opublikowało listę oraz mapę lokalizacji projektów objętych Dokumentem Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu 2020 z perspektywą do roku 2030. Na Mapie wskazano numery inwestycji z Dokumentu Implementacyjnego (DI).

Nazwę inwestycji znaleźć można na Liście projektów w podziale na sektory. Nas najbardziej interesowało jakie inwestycje dla żeglugi śródlądowej przewidziano w tym dokumencie. Z mapy lokalizacji projektów wynika, że Odra niestety nie będzie do 2020 r. modernizowana w całości do III klasy. Lepiej natomiast prezentują się inwestycje na trasie E-70 (połączenie Odra-Wisła) oraz dolna Wisła.

Spis wszystkich projektów oraz mapę ich lokalizacji można zobaczyć i pobrać tu: www.srt-2020.pl Poniżej lista inwestycji przewidzianych do realizacji na śródlądowych drogach wodnych.


1. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej Etap II - odbudowa budowli regulacyjnych – przystosowanie odcinka Odry do III klasy drogi wodnej

2. Prace modernizacyjne na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

3. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej

4. Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II

5. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice). Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń)

6. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry

7. Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej

8. Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących.

9. Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej

10. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 - 847

11. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 -772

12. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 - 718

13. Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza

14. Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych

15. Modernizacja śluz żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpawy i Martwej Wisły

16. Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego

17. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki

18. Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy

19. Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2

20. Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych

21. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej

22. Modernizacja Kanału Gliwickiego - urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym

23. Budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle

24. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje jednocześnie, że od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. zaplanowano pierwszy etap procesu konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz procesu konsultacji w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Konsultacje społeczne w ramach ww. procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) podzielono na dwa etapy. Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, będzie zapewnienie możliwości wyrażenia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W drugim etapie, planowanym w pierwszym półroczu 2014 r., udostępniona zostanie opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zapewniona możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obejmująca dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie art. 39 uftt.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zakłada się, że proces ten będzie trwał do sierpnia 2014 r.t a w trakcie jego trwania zaplanowane zostały dwuetapowe konsultacje społeczne.

Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, będzie zapewnienie Państwu możliwości wyrażenia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które zdaniem Państwa powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W drugim etapie, planowanym w pierwszym półroczu 2014 r., udostępniona zostanie Państwu opracowywana obecnie prognoza oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zapewniona możliwość udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obejmująca dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych ośrodkach miejskich w kraju.

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że wszyscy zainteresowani w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501A, budynek B w godzinach od 9.00

- 15.00), w siedzibach oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adresy i godziny urzędowania dostępne na stronie www.srt-2020.pl) oraz na stronie internetowej projektu www.srt-2020.pl.
Państwa opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie proszę przekazywać w ww. terminie:

- Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej http://www.srt-2020.pl/ lub na adresy e-mail: proiekt.dokumentu.DI@srt-2020.p| oraz wplyw.srodowisko.DI@srt-2020.pl

- Listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem "konsultacje społeczne").

- Składając wypełnioną ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów.

- Ustnie do protokołu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00).

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez organ opracowujący dokument, czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu Dokumentu Implementacyjnego oraz harmonogramu konsultacji społecznych znajdują się na stronie internetowej www.srt-2020.pl
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL