Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Co ze stopniem wodnym Niepołomice?Drukuj

Co ze stopniem wodnym Niepołomice?Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc (PSL) złozył na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz interpelację skierowaną do ministra środowiska Marcina Korolca, dotyczącą rozbudowy Kaskady Górnej Wisły poprzez wykonanie priorytetowych stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale”.

To pierwszy przypadek, gdy interpelację składa poseł koalicji - dotychczas w sprawie dróg wodnych i ich (nie)utrzymywania w należytym stanie interpelowali posłowie opozycyjni.

Ze względu na ważkość poruszanych problemów publikujemy tekst interpelacji w całości.


Pani
Ewa KOPACZ
Marszałek Sejmu RP
Warszawa


Sprawa: Interpelacja

Szanowna Pani Marszałek!

Działając w trybie określonym w art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu niniejszym proszę o przesłanie załączonej interpelacji do Pana Marcina Korolca Ministra Środowiska.
Interpelacja dotyczy sprawy rozbudowy Kaskady Górnej Wisły poprzez wykonanie priorytAetowych stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale”.Z poważaniem
Andrzej Sztorc
Poseł RP
Tarnów, 2013-06-06

Poseł na Sejm RP
Andrzej Sztorc
Pan
Marcin KOROLEC
Minister Środowiska
Warszawa


Sprawa: Interpelacja złożona przez Posła RP Andrzeja Sztorca w sprawie rozbudowy Kaskady Górnej Wisły poprzez wykonanie priorytetowych stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale”.

Szanowny Panie Ministrze!


W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 252) na stronie 29 zapisano:

„[…] Dla zbilansowania przyszłego zapotrzebowania na wodę dobrej jakości należy uwzględnić stałe, znaczne potrzeby struktur przyrodniczych, wzrastające zapotrzebowanie na wodę gospodarki komunalnej, wzrost potrzeb wodnych związany ze zmianami funkcjonowania obszarów wiejskich oraz zmieniające się potrzeby produkcji rolnej. Oznacza to konieczność zwiększenia retencji i ukierunkowanie przyszłych działań na oszczędne zużywanie wody oraz zmniejszenie zbyt szybkiego tempa, w jakim wody rzeczne odpływają do morza.[…]”.

natomiast na stronie 199 widnieje zapis:

„[…] Należy określić na obszarach zalewowych zasięgi obowiązywania standardów urbanistycznych, takich jak ograniczenia lub zakazy zabudowy, wskazania obszarów i obiektów o zerowym lub niskim poziomie zabezpieczenia lub o wyższych niż standardowe potrzebach zabezpieczenia, np. zbiornik we Włocławku czy stopień Przewóz na Górnej Wiśle. Działania te będą służyć programowaniu niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz przewidywaniu rezerw terenu dla przyszłych inwestycji wieloletnich: zwiększenia pojemności retencyjnej i wezbraniowej dolin rzek wylewających, wykorzystania gospodarczego powstających obiektów hydrotechnicznych oraz rozwoju infrastruktury transportowej i komunikacyjnej.[…]”,
oraz
[…] Szczególnie pilne – ze względu na potencjał redukcji wezbrań powodziowych i wysoki poziom strat ponoszonych na tych obszarach – jest określenie strategii dla obszaru obejmującego zlewnie dopływów górnej Wisły od źródeł do ujścia Sanu w oparciu o projekt Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, który obejmie co najmniej spowolnienie odpływu wód, wzrost retencji obiektowej i krajobrazowej, zarządzanie walorami chronionymi, zarządzanie drogami wodnymi, produkcję energii, dostosowanie infrastruktury do potrzeb zarządzania ryzykiem powodzi i działania nietechniczne możliwe w obszarze szczególnego ryzyka.[…]”,

Doprecyzowaniem postanowień KPZK 2030 jest treść „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, gdzie część Zadania nr 4 - Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Skawy do Ujścia Dunajca, str. 58 opisano jak poniżej:

„[…]Zakres rzeczowy zadania:
- Realizacja stopnia wodnego Niepołomice
Wskazane jest powstrzymanie erozji dna Wisły poniżej stopnia Przewóz i podniesienie zwierciadła wód gruntowych w rejonie Puszczy Niepołomickiej. Rozwiązanie tych problemów przewiduje się w Programie przez budowę stopnia wodnego. Wymaga to rozstrzygnięcia na etapie wariantowych prac koncepcyjnych z uwzględnieniem decyzji w zakresie utrzymania rodzaju żeglugi na tym odcinku Wisły (droga wodna górnej Wisły). W rezultacie rozwiązania wariantowe będą korzystniejsze ze względu na kryteria ekologiczne
[…]”.

Również w nadal obowiązującym dokumencie pt. „Strategia Gospodarki Wodnej” przyjętym w dniu 13 września 2005 roku przez Radę Ministrów, na stronie 22 zapisano:

„[…]W najbliższych latach niezbędne będzie podjęcie realizacji nowych inwestycji: zbiornika wodnego Racibórz, stopni wodnych poniżej Włocławka i Przewozu oraz inwestycji modernizacyjnych. Ich rozpoczęcie uwarunkowane powinno być zabezpieczeniem płynnego finansowania pochodzącego z dostępnych źródeł.[…]”,

a na stronie 34 czytamy:

[…] Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy, zamierza się osiągnąć poprzez:
- budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych (zbiorników, stopni, wałów przeciwpowodziowych, polderów),
[…]”.

Z kolei na stronie 36 w tabeli pt. „Działania służące realizacji celów kierunkowych” zapisano:

„[…] Budowa nowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych (możliwości potencjalne)
- stopień poniżej istniejącego stopnia Przewóz na Wiśle (likwidacja przeszkody w żegludze)[…],
[…]Modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych (w tym również dla celów żeglugi turystycznej) poprzez:
- przygotowywanie szlaku wodnego Wisły od Krakowa do ujścia dla celów turystycznej żeglugi pasażerskiej
”.

Wyżej wymieniona „Strategia Gospodarki Wodnej” nie została uchylona przez kolejne Rządy RP i znajduje się nadal w wykazie obowiązujących dokumentów strategicznych.

Rozstrzygnięcie o potrzebie utrzymania żeglugi poniżej stopnia wodnego „Przewóz” oraz przywrócenie ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły poprzez budowę stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” zostało jednoznacznie zawarte w zapisach „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XII/183/11 w dniu 26 września 2011r.

Jak wynika z Rozdziału „Obszar nr 3 Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej

„[…]Potencjalną szansą dla regionu są niewykorzystywane dotychczas możliwości jakie niesie ze sobą, również w obszarze turystyki, rozwój śródlądowego transportu wodnego, w oparciu o przebiegający przez obszar Małopolski szlak górnej Wisły.
Dlatego też niezbędne jest podjęcie działań, mających na celu rewitalizację funkcji – gospodarczej, społecznej oraz ekologicznej – Wisły w Małopolsce, w tym m.in. działań obejmujących modernizację i rozbudowę skanalizowanego odcinka drogi wodnej górnej Wisły wraz z podjęciem współpracy w zakresie działań na rzecz jej włączenia do europejskiego systemu sieci dróg wodnych.” ( str.105).


Również w obowiązującej „Strategii Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010 - 2030” – uchwała nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 roku, określono wizję, cele i założenia strategiczne dla długookresowego systemu transportowego Małopolski jednoznacznie zapisano, iż

[…] Transport wodny śródlądowy może i powinien być integralnym elementem systemu transportowego wszędzie tam gdzie jest to ekonomicznie i technicznie uzasadnione.[…] (str.130).

W Załączniku 3-Plan rzeczowy (str. 146) oraz w Załączniku 4-Plan inwestycyjny (str. 153) wskazanego dokumentu przedstawiono listę kluczowych inwestycji dot. transportu wodnego śródlądowego, w której ujęto budowę stopnia wodnego „Niepołomice” oraz stopnia wodnego „Podwale” na rzece Wiśle.

Wykonanie w/w obiektów hydrotechnicznych wzmocni regionalny potencjał bezpieczeństwa powodziowego, bezpieczeństwa energetycznego (zagospodarowanie piętrzeń przez elektrownie wodne), umożliwi uprawianie ekologicznego transportu wodnego śródlądowego i turystyki wodnej oraz wpłynie na poprawę stanu zasobów wodnych w zagrożonych wyschnięciem nadwiślańskich kompleksach Puszczy Niepołomickiej - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008.

Jako podmiot odpowiedzialny za te inwestycje wskazano Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast jako kluczowe źródło finansowania wymieniony jest budżet państwa. Województwo Małopolskie oczekuje ujęcia przez Rząd RP obydwu tych ważnych dla środowiska inwestycji w Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2020.

W wyniku działań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej jako organizacji pozarządowej motywowanej poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne, w dniu 18 października 2011 roku został podpisany List Intencyjny dotyczący woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego „Niepołomice”, pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, MEW S.A. i Stowarzyszeniem.

Ze względu na kryteria (również ekologiczne) Stowarzyszenie zabiega o uwzględnienie w rządowym „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” budowy stopnia wodnego „Podwale”.

W dniu 26 września 2012 roku na posiedzeniu nr 63 sejmowej Komisji Infrastruktury Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Minister Środowiska przedstawili informację na temat przygotowania dokumentacji projektów inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych przewidzianych do finansowania ze środków UE w latach 2007-2013 oraz w następnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Na przedstawionej wstępnej liście projektów uwzględniono inwestycję – budowa stopnia wodnego Niepołomice na górnej Wiśle, jako beneficjenta wskazano RZGW Kraków.

Z uwagi na powyższe oraz na konieczność podjęcia działań w celu uzyskania zwiększonej pojemności retencyjnej koryta Wisły i jego przepustowości oraz poprawy bezpieczeństwa stopnia wodnego „Przewóz” (jako budowli piętrzącej zagrożonej podmyciem) przez jego podparcie hydrauliczne następnym stopniem wodnym na Wiśle – tj. stopniem wodnym „Niepołomice” i dodatkowo stopniem wodnym „Podwale” ze względu na daleko posuniętą erozję koryta Wisły, interpeluję:

1. W związku z tym, że realizacja budowy stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” dotyczy modernizacji istniejącego elementu systemu ochrony przeciwpowodziowej, dla którego nie ma żadnej alternatywy, czy Rząd RP, w którego imieniu działa Ministerstwo Środowiska zamierza wprowadzić w/w stopnie wodne do Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły?
Jakie uzgodnienia prowadziło Ministerstwo Środowiska z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły w sprawie budowy w/w obiektów hydrotechnicznych?

2. Z uwagi na treść zapisu punktu 4 w/w Listu Intencyjnego z dnia 18.10.2011 roku, który brzmi:
- „Dla prawidłowego przebiegu realizacji niniejszego Listu Intencyjnego oraz w celu informowania Ministra Środowiska o postępach prac: KZGW, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej i MEW SA zobowiązują się do sporządzania syntetycznych raportów o stanie realizacji prac. Wspólny raport będzie uzgadniany na spotkaniach odbywających się w cyklach kwartalnych i następnie przekazywany Ministrowi Środowiska.”, proszę o przedstawienie raportów o których mowa.

3. Ciągłość liniowa Drogi Wodnej Górnej Wisły z powodu postępującej erozji za stopniem wodnym „Przewóz” została przerwana. Głębokość wody na progu głowy dolnej śluzy „Przewóz”, zamiast projektowanych 250 cm często spada poniżej poziomu dna śluzy.
Anormalną praktyką stosowaną na stopniu wodnym „Przewóz” jest konieczność każdorazowego zgłaszania przez jednostkę pływającą zapotrzebowania na „falę” zbieraną powyżej stopnia wodnego po to, aby jednostka mogła wpłynąć lub wypłynąć ze śluzy „Przewóz” na prowizorycznie uzyskanej głębokości. Wymaga to przeprowadzania dodatkowych operacji przez administratora rzeki.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2002 r.) Droga Wodna Górnej Wisły od stopnia wodnego „Przewóz” do ujścia rzeki Sanny powinna odpowiadać parametrom klasy Ib. Oznacza to, że minimalna głębokość na progu dolnym śluzy „Przewóz” powinna wynosić 2 m. Tymczasem nie jest dochowana ani głębokość 2 m ani - tym bardziej - wynikająca z projektu głębokość na dolnym progu 2,5 m.
Zapytuję, czy i od kiedy Ministerstwo Środowiska przywróci parametry eksploatacyjne szlaku żeglownego na Drodze Wodnej Górnej Wisły zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów?

4. W/w. Rozporządzenie RM w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych obowiązuje już 11 lat, a określone w nim parametry eksploatacyjne dróg wodnych i tak nie są osiągane i utrzymywane, jak wynika z powyższego przykładu.

Czy na podstawie doświadczenia z tego okresu, Ministerstwo Środowiska, bazując na powyższym przykładzie Drogi Wodnej Górnej Wisły, potrafi uzasadnić celowość utrzymywania w Polsce sztucznego podziału najniższej klasy I regionalnych śródlądowych dróg wodnych na klasy Ia i Ib, odstającego od europejskich uregulowań klasyfikacyjnych, pomimo ewidentnej potrzeby nowelizacji w/w. Rozporządzenia?
§ 7.1. w/w. Rozporządzenia stanowi: „Przy rozbudowie śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy Ia, Ib i II - jako warunki projektowe przyjmuje się wielkości odpowiadające co najmniej maksymalnym wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy bezpośrednio wyższej”.
Czy warunki te zdaniem Pana Ministra znajdują zastosowanie w polskiej praktyce budowlanej? Proszę o podanie przykładów.

Należy również podkreślić, że występujące w § 7.1.,7.2. i 7.3. tego Rozporządzenia pojęcie „modernizacji” zostało wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.Nr 106, poz. 668 z późn. zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych z reformą administracyjną państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu.

W związku z powyższymi uwagami chciałbym zapytać, czy i kiedy Ministerstwo Środowiska, odpowiadające za utrzymanie i budowę śródlądowych dróg wodnych w Polsce, przeprowadzi gruntowną nowelizację przywoływanego wyżej Rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych z 2002 r. i dlaczego tego dotąd nie uczyniło, pomimo wykazanej w pkt.3 niniejszej interpelacji (na przykładzie górnej Wisły) ewidentnej tego potrzeby?

5. Czy przewidywane jest umieszczenie doliny rzeki Wisły w katalogu propozycji obszarów strategicznej interwencji zawartych w części szczegółowej rządowego mandatu negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a jeżeli nie, to dlaczego?

6. Czy Ministerstwo Środowiska zamierza włączyć (lub już włączyło) inwestycje polegające na budowie stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” na rzece Wiśle do listy przedsięwzięć kluczowych w mandacie negocjacyjnym Rządu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a jeżeli nie, to z jakiego powodu?

Inwestycje powyższe zdaniem interpelującego spełniają kryteria przynależności do aż 3 podstawowych dziedzin tematycznych predysponowanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym. Są to w kolejności: środowisko, transport i energetyka (z uwagi na możliwość, ale i wynikający z Prawa wodnego obowiązek energetycznego wykorzystania planowanych piętrzeń).

Z poważaniem
Andrzej Sztorc
Poseł RP
#1 | wanoga dnia 09.06.2013 22:31
"Tak krawiec kraje, jak materii staje" można powiedzieć. W kasie państwowej - pustki. Nie wspominając o tym, że wskutek "przemian ustrojowych" nie ma już potencjału przemysłowego zdolnego wyposażyć takie inwestycje w potrzebne urządzenia techniczne. Import? Za jaką cenę? Pozdrawiam forumowiczów z podtopionej stacji metra.
wanoga
#2 | koj dnia 10.06.2013 09:24
kol. wanoga nie przesadzaj z tym brakiem potencjału przemysłowego, nie będzie budowana baza kosmiczna tylko zwykłe stopnie wodne - techonologia z przełomu XIX i XX wieku ot co.
#3 | wanoga dnia 10.06.2013 21:15
robi się OFF-TOPIC, ale wyjaśnię: możemy wyprodukować elementy spawane, ale już stal trzeba kupić poza Polską, produkujemy przetworniki optoelektroniczne lepsze niż Japończycy, ale kamery video w Polsce są z firmy Sony, jesteśmy w stanie wykonać specjalistyczne oprogramowanie automatyki, ale większość elementów tejże trzeba zakupić poza Polską, itd, itp. :-P. Chcę zwrócić uwagę, że obecnie każda większa inwestycja wymaga kosztownego importu, ponieważ zniszczony został potencjał przemysłu maszynowego. W XX w. pierwsze w Polsce "sztuczne serce" wykonano w Ceglorzu (zakłady im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu), a elbląski Zamech produkował nie tylko turbiny parowe i śruby nastawne, ale i całe moduły dla laboratoriów fizyki jądrowej. Był park maszynowy, na obrabiarkach pracowali fachowcy, były kompetentne służby technologiczne, przygotowania i sterowania produkcją. Większość z tych ludzi już nie ma z przyczyn biologicznych, mamy mnóstwo menedżerów (od siedmiu boleści) a nie ma wytaczarzy, frezerów, tokarzy umiejących obrabiać elementy o masie powyżej 10 ton. W stoczni "Damen" buduje się wspaniałe kadłuby, ALE brak w niej potencjału, aby mogła eksportować gotowe statki. Kadłuby z "Damena" wyposażane są w zagranicznych stoczniach, w większości przez pracujących tam, w charakterze roboli, Polaków. Już nie wspominam, o takich drobnostkach jak polskie ciągniki, spychacze dźwigi samojezdne, betoniarki, łopaty, siekiery, kosy, widły....
No, dosyć wylewania żżżżżółci....
Pozdrawiam!
z osuszonej i wysprzątanej Trasy Toruńskiej

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL