Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

MŚ: Czy jesteśmy gotowi na wielką wodę? No jasne!Drukuj

MŚ: Czy jesteśmy gotowi na wielką wodę? No jasne!Dziś w Warszawie odbyła się zapowiadana wcześniej konferencja prasowa Stanisława Gawłowskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Włodzimierza Karpińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Witolda Sumisławskiego – prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Rafała Bąkowskiego – z-cy dyrektora pionu służby hydrologiczno-meteorologicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB.

Jak należało się spodziewać - nie robi się nic aby retencja własna rzeki została przywrócona: chodzi o czyszczenie, pogłębianie i utrzymanie koryta rzeki wraz z jego infrastrukturą regulacyjną w należytym stanie.

W oficjalnym materiale prasowym czytamy:

W 2013 roku przeznaczono prawie 1 miliard 300 milionów złotych na prace związane z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym mieszkańców. W Polsce mamy blisko 8500 km wałów przeciwpowodziowych z czego ponad 3730 km to wały I i II klasy (znaczenie nie tylko lokalne). Od 2008 roku 424 km z nich wyremontowano, zmodernizowano lub zbudowano od nowa. W tym roku proces budowy i modernizacji obejmie kolejne 100 km. Wszystkie służby państwowe są gotowe i monitorują sytuację powodziową. Na dzisiaj nie ma zagrożenia powodzią występują lokalne podtopienia.

Odtworzono najistotniejszą infrastrukturę przeciwpowodziową zniszczoną w 2010 roku.

Po powodzi 2010 roku Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzą prace związane z usuwaniem skutków oraz zabezpieczaniem przed powodziami. W szczególności przywracana jest drożność koryt cieków, umacniane są brzegi oraz dna, remontowane lub przebudowywane są uszkodzone elementy urządzeń wodnych, wypłacane odszkodowania za grunty trwale zajęte przez wody płynące. Prowadzona jest wycinka drzew i krzewów. Łączne straty RZGW oszacowały na kwotę około 1 942,9 mln złotych.

W latach 2010-2012 Regionalne Zarządy wydatkowały na najważniejsze inwestycje odtworzeniowe 402 mln złotych, pieniądze pochodziły z NFOŚiGW, rezerwy celowej budżetu państwa (MAiC), Funduszu Solidarności UE. Na 2013 rok zapewnioną już mamy kwotę 159 mln zł., w tym: kwota 40 mln zł. (środki z NFOŚiGW) oraz 119 mln zł. z rezerwy celowej.

Prowadzone są badania i pomiary służące opracowaniu ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli stale piętrzących wodę oraz wałów przeciw powodziowych. W Polsce mamy blisko 8500 km wałów 97 procent wałów jest zarządzanych i nadzorowanych przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych dlatego większość prac związanych z rekonstrukcją i budową wałów przeciwpowodziowych prowadzone są właśnie przez WZMiUW. W administracji RZGW jest tylko 274 km wałów to około 3 procent wszystkich wałów. Wszystkie uszkodzenia infrastruktury przeciwpowodziowej zostały naprawione.

Monitoring sytuacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, służby hydrometeorologiczne i służby kryzysowe wojewodów prowadzą stały monitoring sytuacji na terenach zagrożonych podtopieniami i powodzią. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, służbie podległej MSW, funkcjonuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej (PSP) należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Państwowa Straż Pożarna w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), będącego częścią systemu bezpieczeństwa państwa, dysponuje około 30 tys. strażaków PSP (zawodowych) oraz około 126 tys. strażaków ochotników jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o sprzęt, KSRG w przypadku wystąpienia powodzi, dysponuje m.in.: 50 kontenerami przeciwpowodziowymi, 913 łodziami, 403 pontonami, amfibią, 4 poduszkowcami, ponad 20 tys. pomp pożarniczych, prawie 10 tys. agregatów prądotwórczych, ponad 60 km zapór przeciwpowodziowych, ok. 4 tys. m² folii do uszczelniania wałów, ponad milionem worków na piasek, itp.

Bezpieczeństwo powodziowe

Bezpieczeństwo powodziowe to przede wszystkim wczesna informacja o zagrożeniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podjął działania poprawiający system pomiarowy, (1258 stacji meteorologicznych i 940 stacji hydrologicznych) i system prognoz. Zbudowano MONITOR IMGW-PIB czyli system informowania i ostrzegania. Na tej platformie zamieszczane są w trybie on-line, informacja o aktualnej sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej, informacja o prognozowanej sytuacji hydrologicznej, informacja o wydanych ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych. Zamieszczana jest prezentacja przestrzenna aktualnej sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej. W ramach tego systemu generowane są raporty. Jest to jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów informacyjno – ostrzegawczych. Jest to źródło informacji dla aplikacji i systemów wykorzystywanych w strukturach zarządzania kryzysowego. To także mobilne stanowisko dystrybucji informacji, ostrzeżeń i prognoz.

Bezpieczeństwo to wiedza o zagrożeniach. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął realizacja projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK). Celem projektu jest poprawienie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed nad zwyczajnymi zagrożeniami poprzez stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która wspomagać będzie zarządzanie kryzysowe. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 300 mln zł.

Co zrobiono:

1. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego – termin zakończenia 12.2011 r. (100%)
2. Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych – termin zakończenia raport: 12.2011 r.; katalog projektów i wytyczne do projektowania systemu ISOK – 02.2012 r. (100%)
3. Zintegrowana baza danych obiektów topograficznych (ZBDOT) – planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; zakończono realizację produktu 100%

Co robimy:

1. Numeryczny Model Terenu (NMT) – planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; bieżący poziom realizacji 92%
2. Ortofotomapa cyfrowa – planowany termin zakończenia zadania w projekcie 12.2013 r.; bieżący poziom realizacji 70%
3. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) – planowany termin zakończenia zadania: 12.2013 r. zaawansowanie prac nad wykonaniem - MZP dla CMPiS
1. Gdynia 44%,
2. Kraków 44%,
3. Poznań 27%,
4. Wrocław 31%;
4. Mapy zagrożeń meteorologicznych – planowany termin opracowania map historycznych i algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych: 12.2013 r., implementacja map do Systemu Informatycznego ISOK i ich udostępnienie: 12.2014 r. (64%)
5. Mapy innych zagrożeń – planowany termin opracowania map statycznych algorytmów automatycznego tworzenia map operacyjnych: 12.2013r., implementacja map do Systemu Informatycznego ISOK i ich udostępnienie: 12.2014r. (40%)
6. System informatyczny ISOK – termin realizacji zadania: 31.12.2014 r

Największe inwestycje przeciwpowodziowe

Niezależnie od realizacji powyższych działań prowadzone są inwestycje. Oto największe z nich:

Zbiornik wodny Świnna Poręba

* Realizacja zbiornika na ukończeniu – pozostało przełożenie linii kolejowej oraz przebudowa dróg
* Koszt zbiornika 1 732 mln zł wg ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2010”

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. śląskie (Polder)

* Rozpoczęcia realizacji - 14.03.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych – trwa analiza złożonych dokumentów
* Orientacyjny koszt całkowity projektu – 1369,24 mln zł
* Planowany termin zakończenia zadania - 2017 r.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

* W wyniku realizacji projektu wykonana zostanie m. in. modernizacja murów oporowych, kanałów (w tym również przystosowanie kanału miejskiego we Wrocławiu do przepuszczenia wielkiej wody kontrolnej) i budowli hydrotechnicznych.
* Stan zaawansowania realizacji inwestycji – 16 %
* Orientacyjny koszt całkowity projektu dla RZGW we Wrocławiu - 901 mln zł.
* Planowany termin zakończenia zadania - 2015 r.

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – Etap I

* Wartość projektu: 418 mln zł.
* Planowany termin zakończenia zadania - 2015 r.

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I

* Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław
* Orientacyjny koszt całego projektu – 608,63 mln zł. Dofinansowanie unijne 512 mln zł
* Planowany termin zakończenia zadania – 2015 r.

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego

* Celem projektu jest trwałe zabezpieczenie stopnia wodnego we Włocławku, umożliwiające stworzenie lepszych warunków zabezpieczenia Doliny Wisły.
* Orientacyjny koszt całkowity projektu – 161,02 mln zł, dofinansowanie z POIiŚ 90 mln zł.
* Planowany termin zakończenia zadania - 2015 r.

Poprawa Ochrony Przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej

* Inwestycja zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miasta Lewin Brzeski i Skorogoszcz oraz mniejszych miejscowości znajdujących się na przedmiotowym odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej.
* Orientacyjny koszt całkowity projektu – 104,06 mln zł,
* Planowany termin zakończenia zadania - 2015 r.
* Stan zaawansowania realizacji inwestycji – 63 %

#1 | Apis dnia 16.04.2013 23:16
Nihil novi sub sole... To co istotne jest dopiero w realizacji a Zbiornik Racibórz nawet nie zaczęty...

Ergo: jeśli w tym, przyszłym lub 2015 roku przyjdzie Wielka Woda - toniemy jak zwykle.... Po co więc ta konferencja prasowa była - tego nawet najstarsze bobry nie wiedzą.
#2 | Janusz Fafara dnia 17.04.2013 09:44
"Wielka woda kontrolna" - cóż to za nowy termin. Albo ja juz nie nadążam za nowymi określeniamii, albo Monisterstwo Środowiska zbyt szybko tworzy nowe zwroty. Widać starzeję się.W artykule o modernizacji zbiornika nyskiego http://ilovenysa.pl/informacje/inwest...nieta.html użyto dla mnie nowego zwrotu ,,wody katastrofalne" - no to ja proszę o definicję tych wód. . I te 16 % zaawansowania prac przy WWW. Czyzby nowa forma starej propagandy sukcesu ?
#3 | 2494 dnia 17.04.2013 17:52
Gotowi na wielką wodę są Donald i Jarosław .A nie pospolity szaraczek . w jakiejś tam pipiduwie na peryferjach co mu krowę wymyje z zagrody rwący potok.

http://tvnmeteo.t...9,1,0.html
#4 | marek56 dnia 17.04.2013 19:03
No przecież powodzi nie ma ! To są tylko lokalne podtopienia. No bo jakby to była powódź to trzeba by zadziałać z całą "pompą", organizować pomoc i takie tam, ale i po tym wypłacać odszkodowania. A tak to tylko podtopienia, które niczym nie skutkują (dla władzy).
#5 | Apis dnia 17.04.2013 19:16
Posłuchajcie Prezesa: http://tvnmeteo.t...0,1,0.html
#6 | Szafranek dnia 17.04.2013 20:58
Jedyne co tak naprawdę powiedział {o ile dobrze zrozumiałem}to to, że przy jego zarządzaniu nigdy niczego nie będziemy mieli pod kontrolą,i to chyba prawda.Pozdrawiam serdecznie Szafranek.
#7 | Janusz Fafara dnia 17.04.2013 21:01
Wysłuchałem i pgrążyłem się w zadumie nad mądrością Prezesa, szczgólnie nad stwierdzeniem, że w tym roku uratowała nas od powodzi mała zawartość wody w śniegu.
#8 | Szafranek dnia 17.04.2013 22:21
Byli już tacy co sprawdzali zawartość cukru w cukrze,teraz sprawdza się zawartość mięsa w mięsie no nie wiem czego jest produkowany śnieg według pana prezesa, może z lodu,a lód ze społeczeństwa,to temu można wszystko wcisnąć.Pozdrawiam serdecznie Szafranek.
#9 | Seehund dnia 17.04.2013 22:57
"Współżycie przez odsunięcie" jest też mocne. Prawdą jest, że człowiek całe życie się uczy.
#10 | 2494 dnia 18.04.2013 13:27
koleżanki/koledzy oni tajny projekt mają co do Odry i Wisły , Bugu .
Obudują niebawem murem takim jak na stadjonach 10 i pół metra wysokości i będziemy najlepiej skanalizowanym państwem w EU .
Chyba ze ich prędzej zatopi albo podmyje rzeka .
#11 | kaczor_g dnia 18.04.2013 14:42
w sumie to się specjalnie nie dziwię, czemu tu się dziwić.
Komunikat jest jasny:
Mieszkańcy przeprowadzajcie się na zachód i centrum kraju - zabory niemiecki i austriacki, tam gdzie rzeki są uregulowane.
Na terenie zaboru rosyjskiego rzeki są nieuregulowane i nigdy nie będą, nie Wy tu jesteście najważniejsi tylko Natura 3000 i jej intelektualne zaplecze hojnie wspierane przez NFOŚ. Sorry . Wasze miejsce jest w GB, RFN, i innych miejscach gdzie gospodarz wie co to gospodarka XXI w. bo w waszych rodzinnych okolicach musicie pozostać na poziomie XVIII, max XIX w.
UWAGA :
ale nie łudźcie się, że w zaborach "niemieckich" będzie miód i mleko na zawsze.
Tam rzeki trzeba uwolnić, zrenaturyzować, dać im przestrzeń, oddać łosiom i jesiotrom. To zwierzęta są największym skarbem naszej krainy, one wpłacają podatek, z którego tak szczodrze opłacani są nasi gospodarze. Z pewnością każdy mieszkaniec zachodu choć raz w życiu będzie chciał zobaczyć łosia i wóz zaprzężony w konia... Bądźcie optymistami! Każdy z nich zostawi 5E, które uczyni Was bogaczami....

Dramat...
#12 | wanoga dnia 18.04.2013 16:18
Nie dziwmy się. Rozliczne kasty, które zawłaszczyły dla siebie i swoich ziomali, władzę i rozliczne przywileje w tworze politycznym nazywającym się Rzeczpospolita Polska, mają w zbiorowej świadomości żywą pamięć o dobroczynnych powodziach, które użyźniały dolinę Nilu, i skutkiem tego kolejny rok mógł być tłusty, jak ta krowa ze snu faraona. Zatem - nie tylko z sentymentu wymuszają identyczny przebieg wydarzeń w dorzeczu Odry i Wisły. I jak dotychczas, licząc od koronacji "króla Stasia" (1764), nie ma siły, co by im w tym przeszkodziła. I przypomniała - że w dorzeczu Odry i Wisły są jedynie gośćmi. Bardzo uciążliwymi.
#13 | Kongregacja dnia 18.04.2013 20:14
To o czym była ta konferencja???
#14 | Odrzak dnia 20.04.2013 19:33
Panowie, czas aby przekuć kosy na sztorc !

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL