Uchwały w sprawie ratyfikacji AGN przez PolskęDrukuj

Połączone Rady Gospodarki Wodnej Regionów Małej Wisły i Górnej Odry przy RZGW Gliwice podjęły uchwałę będącą poparciem stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie udziału Polski w polityce transportowej Europy w zakresie żeglugi śródlądowej.

Tekst uchwały, którą zamieszczamy poniżej otrzymali: Prezydent RP, Premier RP, Wicepremier i Minister Gospodarki, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Transportu i Budownictwa, Minister Środowiska, Konwent Marszałków Województw RP, Eurodeputowani Polski i Czech, Prezes FSNT NOT, Prezes PUB, Przewodnicząca KRGW i Rady GW Regionów.

UCHWAŁA
z dnia 11-12-2012 r. Rad Gospodarki Wodnej Regionów Małej Wisły i Górnej Odry
przy RZGW Gliwice


Nasze Rady od wielu lat domagają się od Rządu i Sejmu ratyfikowania Konwencji AGN - niestety bez efektu stąd nasza radość i nadzieja, że podjęte przez Konwent Marszałków Województw RP w dniu 26-11-2012 r. w tej sprawie „stanowisko o udział Polski w Europejskiej Polityce Transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej oraz ujęcia kluczowych odcinków polskich dróg wodnych w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i uwzględnienie ich w znacznie szerszym zakresie w strategii rozwoju transportu dla Polski" będzie skuteczną kontynuacją naszych starań (uzupełnienie: red.).

Popieramy to bardzo racjonalne i strategiczne stanowisko Polskich Samorządów i domagamy się bezzwłocznego wykonania Studiów Wykonalności w pierwszej kolejności dla wyznaczonych przez KE dróg wodnych:

- E 30 z połączeniem na Dunaj i Wisłę Kanałem Śląskim
- E 70 z połączeniem do Zalewu Wiślanego
- E 40 z połączeniem Zalewu Wiślanego - Warszawy z Gdańskiem i Ukrainą

Na te i inne pilne drogi wodne śródlądowe UE przewiduje na lata 2014 - 2020 specjalny fundusz około 37 mld Euro. Studium Wykonalności powinno zostać opracowane przez polskich specjalistów, wszystkich zainteresowanych regionów w trybie awaryjnym bo tylko takie działanie daje realne szanse na pozyskanie dodatkowych środków dla Polski minimum 9 mld Euro na lata 2014 - 2020.

Uchwała zostaje przekazana wszystkim władzom Polski i Regionów Eurodeputowanym Polski i Czech, celem bezzwłocznej realizacji.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stanisław Staniszewski

Dla przypomnienia dodać należy, że za rozwojem dróg wodnych w Polsce i włączeniem ich do europejskich korytarzy transportowych oraz podpisaniem konwencji AGN opowiada się coraz więcej środowisk. Poniżej Uchwała Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z dnia 15 listopada.

UCHWAŁA PODJĘTA NA SPOTKANIU W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W KATOWICACH
w dniu 15. listopada 2012r.

w sprawie podjęcia działań na rzecz stworzenia warunków do gospodarczego wykorzystania akwenów oraz obszarów przywodnych w tym prac nad powstaniem planu rozwoju dróg wodnych zakładającego włączenie wybranych dróg wodnych do Transeuropejskich Sieci Transportowej TEN-T, a także pilnego przystąpienia i ratyfikacji przez nasz kraj Konwencji AGN.

Podmioty gospodarcze zgromadzone wokół inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (RIG) są zaniepokojone obecną sytuacją w gospodarce wodnej w tym w transporcie wodnym. Zwracając uwagę na pewne symptomy oraz w trosce o rozwój gospodarczy regionów podejmują niniejszą uchwałę.

§ 1
Cel uchwały

1. Celem niniejszej uchwały jest troska o rozwój podmiotów gospodarczych oraz tworzenie powiązań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionów.

2. Gospodarka wodna powinna tworzyć miejsca pracy związane z budową i utrzymaniem dróg wodnych i akwenów, transportem wodnym, centrami logistycznymi, turystyką, wydobyciem kruszywa, hydroenergetyką, rybołówstwem.

3. Regiony rozwijające się powinny posiadać sprawne połączenie wodne z portami morskimi, budowa międzynarodowych dróg wodnych pozwoli na znaczną wymianę handlową regionów Europy oraz jeszcze nieoszacowaną, Europy z Azją (Chiny i Indie).

§ 2
Gospodarka wodna

1. Gospodarka wodna powinna być traktowana komplementarnie to jest kompleksowo m.in. w aspektach:
1 .1 woda jako surowiec dla przemysłu, rolnictwa i mieszkańców;
1.2. woda jako usługi wodne tj.: transport rzeczny, intermodalne centra logistyczne, bezpieczeństwo powodziowe, hydroenergetykę, ujęcia wody, pozyskiwanie kruszywa, melioracje, rybactwo śródlądowe, turystyka wodna;
.1.3.woda jako element środowiska: jakość wody, przyrodnicze walory dolin rzecznych;
1.4. woda i usługi wodne jako element współpracy międzynarodowej na wodach granicznych morskich i śródlądowych.

2. Gospodarka wodna powinna być tak zorganizowana aby przynosiła korzyści podmiotom gospodarczym oraz budżetowi państwa.

3. Dla realizacji celów gospodarczych oraz koordynacji działań jakościowych i ilościowych wód postulujemy uchwalenie ustawy o gospodarczym wykorzystaniu akwenów oraz obszarów przywodnych, która pozwoli modernizować gospodarkę wodną i na niej zarabiać.

4. Wnioskujemy o powołanie działu Gospodarki Wodnej i Żeglugi w ramach nowelizacji Ustawy o działach w administracji państwowej lub Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury, który kierowałby gospodarką wodną morską i śródlądową realizującego cele gospodarcze oraz koordynującego działania jakościowe i ilościowych wód.

§ 3
Strategie oraz plany

1. Niezbędne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowej strategii gospodarki wodnej, która uwzględni m.in.
1.1 potrzeby zaopatrzenia w wodę przemysłu, rolnictwa, ludności oraz konieczność jej retencjonowania w rzekach i zbiornikach (nowe stopnie wodne);
1.2. potrzebę stworzenia właściwych warunków dla funkcjonowania i rozwoju działalności związanych z gospodarką wodną tzw. usługi wodne do których należą m.in. transport rzeczny, intermodalne centra logistyczne, bezpieczeństwo powodziowe, hydroenergetykę, ujęcia wody, pozyskiwanie kruszywa, melioracje, rybactwo śródlądowe, turystyka wodna;
1.3 konieczność1.4 utrzymania walorów środowiskowych wód;
1.4. element współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w takich dziedzinach jak woda i usługi wodne;
1.5 planów rozwoju dróg wodnych zakładające między innymi włączenie istniejących fragmentów dróg wodnych, o których mowa w Konwencji AGN do europejskiego systemu i do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

2. Konieczne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem niezależnej od strategi gospodarki wodnej ale kompatybilnej z nią strategii rozwoju dróg wodnych zakładającej między innymi:
1 .1 włączenie istniejących fragmentów dróg wodnych o których mowa w Konwencji AGN do europejskiego systemu i do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T);
1.2. sposób modernizacji i rozwoju międzynarodowych dróg wodnych na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) lub Partnerstwa Publiczno-Społecznego (PPS);
1.3. sposób przekazania dróg wodnych szczególnie o znaczeniu turystycznym podmiotom gospodarczym lub władzom samorządowym.

3. Wystąpić do Rządu aby pod kierownictwem właściwego ministra ds. gospodarki wodnej przy współpracy samorządów i w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotował kompleksowe Studium Wykonalności oraz Raport Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji hydrotechnicznych w dorzeczach Wisły i Odry (dokumenty te są niezbędne do aplikacji środków z UE)

§ 4
Inwestycje hydrotechniczne

1. Inwestycje hydrotechniczne powinny być realizowane w ramach spójnej polityki wodnej i mieć wielofunkcyjne znaczenie zarówno gospodarcze (w tym ochrona przed powodzią) jak i środowiskowe.

2. Przeciągająca się realizacja inwestycji hydrotechnicznych przynosi straty podmiotom gospodarczym, mieszkańcom oraz Państwu.

3. W celu racjonalności realizacji inwestycji hydrotechnicznych postulujemy dla budowy na Wiśle stopni wodnych Niepołomice i Podwale, na Odrze stopień wodny Lubiąż i Zbiornik Racibórz Dolny powołanie, na wzór budowy Stadionu Narodowego, odpowiednich spółek celowych prawa handlowego.

4. Znaleźć odpowiednie formuły organizacyjne i finansowe dla kontynuacji rozpoczętych prac przy budowie Kanału Śląskiego.

5. Budowa takich inwestycji hydrotechnicznych jak kanały żeglugowe wymaga zabezpieczenia terenów i dokonania odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Należy dokonać takiego zabezpieczenia terenów pod budowę Kanału Śląskiego, Kanału Dunaj-Odra- Łaba, kanału łączącego Kanał Śląski z Kanałem Dunaj- Odra-Łaba.

6. Należy bez zbędnej zwłoki rozpocząć prace przygotowawcze i realizacyjne na odcinkach cieków wodnych o najniższym koszcie realizacyjnym i społecznym.

§ 5
Działania ponadpaństwowe

Koniecznym jest pilne przystąpienie i ratyfikację przez nasz kraj Konwencji AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance zwaną w skrócie AGN) ze szczególnym uwzględnieniem dróg wodnych: Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z Kanałem Śląskim, Górną Wisłą, Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy (E-40), i na drodze wodnej Wisła – Odra (E-70)

.2. Uważamy za niezbędne czynić starania o włączenie Kanału Śląskiego, Kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz krajowych akwenów, o których mowa w Konwencji AGN w sieć Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

3. Zwracamy się z apelem o przedłożenie Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu strategii rozwoju dróg wodnych w celu stworzenia warunków do korzystania przez Polskę ze środków unijnych przeznaczonych na rozwój dróg wodnych międzynarodowego znaczenia.

4. Powinniśmy zabiegać o utworzenie na rzekach leżących na terenie kilku państw UE wielostronnych komisji rzecznych państw nadbrzeżnych zajmujących się współzarządzaniem gospodarką wodną w tym transportem rzecznym i innymi usługami wodnymi co umożliwi również współfinansowanie inwestycji wodnych.

5. Powinniśmy powołać stałe komisje rzeczne państw zainteresowanych wspólnymi projektami i inwestycjami na rzekach leżących w regionie, przykładem może tu być komisja Dunaj-Odra-Łaba.

6. Wspieramy inicjatywę Prezesa RIG w sprawie włączenia do programu spotkania Grupy Wyszehradzkiej tematyki niniejszej uchwały.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Należy przyjąć zaproszenie Prezesa RIG - Tadeusza Donocika- na cykliczne spotkania organizowane pod patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w sprawie gospodarki wodnej, które będą się odbywały co najmniej raz na kwartał.
2. Należy przyjąć propozycje Prezesa RIG przygotowanie włączenia do programu spotkania Grupy Wyszehradzkiej tematyki przedstawionej w niniejszej uchwale. Posiedzenie Grupy odbędzie się w kwietniu 2013 roku w Katowicach. Materiały na to posiedzenie przygotuje Komisja wyłoniona z grona ekspertów obecnego spotkania.

3. Izba Gospodarcza pragnąc zaznaczyć swoje zdecydowane stanowisko prześle uchwałę wraz z uzasadnieniem zarówno władzom Państwa RP jaki i organom UE do: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Parlamentarzyści Zespołu Przyjaciół Odry, Komisja Europejska, Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny, Komitet Regionów, Przewodniczący polskich delegacji we frakcjach Parlamentu Europejskiego.

Załącznik do Uchwały podjętej na spotkaniu w Regionalne Izbie Gospodarczej w Katowicach w dniu 15 listopada 2012 r.

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze zgromadzone przy Izbach Gospodarczych zwracają się z postulatem o uwzględnienie w pracach prowadzonych nad przyszłością naszego państwa w perspektywie 2014-2020 zapisów niniejszej uchwały.

Brak odpowiednio zorganizowanej gospodarki wodnej przynosi straty gospodarce narodowej. W roku 1997 w wyniku powodzi straty wynosiły 13 mld zł, w roku 2010 kwota strat to 10 mld zł, a w roku 2012 z powodu suszy rolnictwo straciło 3 mld zł. Dobrze zorganizowana gospodarka wodna to nie tylko brak strat z powodu suszy czy powodzi, to także korzyści dla budżetu państwa. Finansowanie gospodarki wodnej może być tak zorganizowane aby nie tylko gwarantowało zwrot kosztów na poniesione inwestycje wodne ale także umożliwiało rozwój gospodarki wodnej. Woda zarówno śródlądowa jak i morska to bogactwo, którego nie można zastąpić innym. Potrzebna jest do procesów technologicznych, rolnictwa oraz aglomeracjom. Inwestycje na akwenach zwiększą ich wartość. Woda gromadzona między stopniami to surowiec niezbędny dla rozwoju wielu dziedzin gospodarki narodowej. Surowiec ten powinien być sprzedawany. Sprzedaż wody zorganizowana na wzór działań jakie prowadzą Lasy Państwowe z drewnem może przynieść potężne dochody. Korzyści finansowe mogą przynieść także usługi wodne świadczone na stopniach wodnych: hydroenergetyka, rybactwo i rybołówstwo, melioracje, pozyskiwanie kruszywa, transport wodny, morskie farmy wiatrowe, turystyka. Walorami ekonomicznymi są także bezpieczeństwo powodziowe oraz ekologia.

Transport wodny to element gospodarki wodnej. Dla realizacji celów gospodarczych oraz koordynacji działań jakościowych i ilościowych wód konieczne jest powołanie resortu bądź departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi (w resorcie nie związanym z ochroną środowiska). Działania Gospodarki Wodnej i Żeglugi powinny być oparta o ustawę, którą należy przygotować i uchwalić, o gospodarczym wykorzystaniu akwenów oraz obszarów przywodnych. Ustawa powinna m.in. scentralizować obecnie rozproszone kompetencje dotyczące wód będące obecnie w gestii ministrów właściwych m.in ds. gospodarki (energetyka wiatrowa i hydroenergetyka), gospodarki morskiej (transport morski, ekologia morska), turystyki (turystyka wodna), transportu (żegluga śródlądowa) gospodarki wodnej (drogi wodne, gospodarka wodna), rolnictwa (rybactwo, melioracje). Powołanie nowego Działu pozwoli na prowadzenie spójnej polityki zmierzającej do realizacji wielofunkcyjnych inwestycji wodnych. Obecnie powstające niejednokrotnie pełnią jedynie funkcję przeciwpowodziową. Czego przykładem jest powstający suchy zbiornik Racibórz. Wielofunkcyjne inwestycje wodne to: nowe miejsca pracy, dodatkowe wpływy z podatków oraz długoletnie zyski z prowadzonej działalności gospodarczej.

Problem gospodarki wodnej, gospodarczego wykorzystania rzek i dróg wodnych w Polsce jest bardzo istotny. Administracja rządowa od dziesiątków lat nie dostrzega go. Coraz częściej o właściwie prowadzoną gospodarkę i turystykę wodną upominają się gmina, a o drogi wodne marszałkowie. Ważnym zagadnieniem należącym do kompetencji samorządów jest planowanie przestrzenne i zabezpieczenie terenów pod budowę kanałów np.: Śląskiego czy Kanału Dunaj-Odra-Łaba. Istnieją także przykłady łączenia się samorządowych województw wokół spraw dróg wodnych. Dotyczy to m.in. Międzynarodowej Drogi Wodnej – E70. Skoro administracja rządowa nie dostrzega możliwości i korzyści jakie niesie gospodarka wodna to zasadnym jest przekazanie część kompetencji i przyszłych zysków samorządom. Niech np. przy aktywnym udziale marszałków pod kierownictwem właściwego ministra ds. gospodarki wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotowane zostaną plany inwestycji hydrotechnicznych w postaci Studium Wykonalności dla dwóch głównych dorzeczy w Polsce. Dokumentacja projektowa, którą jest Studium Wykonalności dla dorzeczy powinna być komplementarna czyli powinna jednocześnie dotykać wszystkich przedsięwzięć dotyczących wód tj:

(1) budowa systemu bezpieczeństwa powodziowego,
(2) wykorzystanie potencjału energetycznego dorzecza,
(3) wskazanie ujęć zaopatrzenia w wodę dla przemysłu, rolnictwa i aglomeracji,
(4) utrzymanie rzek i wykorzystanie kruszywa rzecznego,
(5) usprawnienie i utrzymanie systemu melioracji,
(6) rozwoju rybactwa śródlądowego,
(7) turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie akwenów,
(8) poprawa walorów jakościowych wody,
(9) wskazanie miejsc dla inwestycji hydrotechnicznych i sporządzenie odpowiednich map,
(10) wykorzystanie potencjału transportowego,
(11) na wodach granicznych współpraca w przedmiocie Studium Wykonalności z administracją państw sąsiednich.

Budowa inwestycji wodnych w Polsce trwa długie dziesięciolecia. Zmieniają się: ustrój państwa, systemy prawne, priorytety a budowy ciągle są realizowane lub nie realizowane. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami oraz długością realizacji inwestycji muszą być uaktualniane założenia inwestycyjne. Porównując przygotowania do realizacji obiektów przeciwpowodziowych z przygotowaniami obiektów niezbędnych do przeprowadzenia EURO 2012 widać jak w kraju można przygotować realizację inwestycji a jak one nie powinny być prowadzone. W przypadku EURO 2012 wyznaczona była data przeprowadzenia turnieju i data zrealizowania najważniejszych zadań infrastrukturalnych. Do ich realizacji powołane zostało Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o., które sprawnie i w terminie zrealizowało wyznaczone cele. Najważniejszym zadaniem spółki było zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego. Natomiast inwestycje przeciwpowodziowe realizowane są w oparciu o nienowoczesną strukturę finansowania i organizacyjną, sztywną politykę kadrową istniejącą w korpusie służby cywilnej wraz z niskimi zarobkami nie pozwala to na stworzenie zespołu składającego się z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów. Aby nie narażać kraju na dalsze straty, mieszkańców na dramat powodzi dla przyszłych zysków jakie powinna nieść gospodarka wodna apelujemy o powołanie na wzór Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. spółki celowej dla wykonania toczących się lub planowanych inwestycji w tym na rzece Wiśle: Stopnień Wodny Niepołomice i Podwale i na rzecze Odrze Stopień wodny Lubiąż i Zbiornik Racibórz Dolny.

Istotnym dla budowy dróg wodnych międzynarodowego znaczenia w Polsce są wytyczne i kierunki rozwoju nakreślone przez umowę nazywaną AGN sporządzoną w 1996 r. przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG-ONZ). Umowa zaleca budowę dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym m.in. dla obszaru Polski. W kraju wyodrębniono trzy trasy dróg wodnych, które powinny stanowić elementy jednolitej sieci europejskich dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym E-30, E-40 i E-70. Jesteśmy jedynym państwem regionu, które nie przestrzega bądź nie ratyfikowało umowy. Podpisanie umowy wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy państwa, na unifikację transportu wodnego, na tworzenie nowej polityki gospodarki wodnej oraz finansowanie rozwoju akwenów w Polsce. Należy też wnioskować o przyśpieszenie prac nad powstaniem Strategii Modernizacji i Rozwoju dróg Wodnych zakładając między innymi włączenie do europejskiego systemu dróg wodnych ważnych dla gospodarki narodowej (TEN-T), a także określonych w umowie AGN. Polskie odcinki dróg wodnych powinny stanowić trakty komunikacyjne, które pozwolą prowadzić sprawną wymianę handlową i rozwijać się nie tylko poszczególnym regionom UE a także całej Wspólnocie. Omawiane akweny komunikacyjne łączą ze sobą regiony Europy o różnych potencjałach gospodarczych, bogatą północ (np. Belgia, Holandia, Niemcy) z biedniejszym południem (np. Bułgaria, Rumunia), co gwarantuje ich pełne wykorzystanie.

Szansę dla głównych rzek w Polsce są fundusze przyznawane na podstawie przepisów Wspólnotowych w sprawie wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T Trans-European Network-Transport: decyzja nr 1692/96/WE oraz decyzji nr 884/2004/WE). Finansowanie projektów inwestycji czy samych inwestycji z funduszu TEN-T jest bardzo korzystne. Nie zrozumiałe jest dlaczego nie korzystamy z tego funduszu w celu rozwoju dróg wodnych w Polsce. Wokół powstaje nowa infrastruktura: drogi, chodniki, szkoły stadiony, kolej. Na tle zmieniającego się kraju rzeki i śródlądowy transport wodny to enklawa minionej epoki.

Znaczna część akwenów a szczególnie dróg wodnych, których dotyczy Uchwała jest przedmiotem gospodarczego zainteresowania członków Unii Europejskiej w tym należących do tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Tematyka poruszana w Uchwale powinna być ważnym elementem tematów gospodarczych omawianych na posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się w kwietniu 2013 roku w Katowicach. W celu omawiania prac postępu nad realizacją uchwały i podejmowaniu dalszych stosownych działań należy przyjąć zaproszenie Pana Prezesa RIG, aby spotkania w sprawie gospodarki wodnej odbywały się pod patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej co najmniej raz na kwartał.
Zdecydowane stanowisko Izby powinno być zauważone przez Premiera RP oraz ministrów właściwych ds. realizacji Studium Wykonalności, parlamentarzystów i władze UE. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.
#1 | zwierusinski dnia 17.12.2012 10:40
Czy ta uchwała ruszy naszych rządzących,to jest pytanie?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [0 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL