Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Apis
22.11.2020
Gdyby miał dobrych doradców w swoim gabinecie... Ma szansę: triumwirat "WZŻ" się rozleciał. Grin

Seehund
22.11.2020

Apis
16.11.2020
@Ziomal - byłoby zapewne trochę lepiej gdyby nie "desant" z poprzedniej ekipy w MGMiŻŚ. Wnieśli swoje "nie da się" ale czy trzeba było ministerstwo likwidować aby się ich pozbyć?

Konwent Marszałków za żeglugą, TEN-T i AGNDrukuj

W dniu 26 listopada 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej przyjął stanowisko w sprawie podjęcia działań na rzecz udziału Polski w Europejskiej Polityce Transportowej w zakresie żeglugi śródlądowej oraz ujęcia kluczowych odcinków polskich dróg wodnych w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i uwzględnienie ich w znacznie szerszym zakresie w strategii rozwoju transportu dla Polski.

W stanowisku tym czytamy:

Konwent Marszałków Województw RP w nawiązaniu do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (2011/0294 COD), przedstawiających wytyczne w zakresie infrastruktury transportowej śródlądowych dróg wodnych stwierdza, że brak skonkretyzowanego „planu naprawczego” dla polskich śródlądowych dróg wodnych uniemożliwia województwom korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych na modernizację i rozbudowę połączeń o zasadniczym znaczeniu dla sieci transportowej Polski i Europy. Niemożność posiłkowania się dotacjami unijnymi przyczyni się do zwiększenia stopnia degradacji stanu technicznego śródlądowych dróg wodnych, podrażając i spowalniając proces ich rewitalizacji, wpływając w ten sposób na zwiększenie obciążeń zewnętrznych powodowanych przez transport (środowiskowych, ekonomicznych, bezpieczeństwa i związanych z kongestią), a w konsekwencji realizacją przez Polskę kierunków rozwoju Europejskiej Polityki Transportowej, przede wszystkim w zakresie jego komodalności.

Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Rządu Polskiego z prośbą o przygotowanie koncepcji rewitalizacji ważnych śródlądowych szlaków wodnych ujętych w Konwencji AGN i z nimi powiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z Kanałem Śląskim, Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy (E-40), Górnej Wisły i na drodze wodnej Wisła – Odra (E-70) oraz przedłożenie go Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu w celu zweryfikowania możliwości korzystania przez Polskę ze środków unijnych przeznaczonych na podnoszenie sprawności i efektywności transportu wodnymi drogami śródlądowymi.

W niniejszym stanowisku Marszałkowie Województw RP pragną podkreślić znaczącą transportową rolę, jaką mają nasze porty morskie wraz z Odrzańską Drogą Wodną, drogami wodnymi Wisły oraz łączącymi obydwie nasze rzeki Kanałem Śląskim i drogą E-70, stanowiąc o zintegrowaniu i spójności sieci międzynarodowych wodnych szlaków transportowych, a w szczególności tych, które łączą zachodnią Europę z centralną, południową i wschodnią jej częścią.

UZASADNIENIE

W celu koordynacji działań zmierzających do stworzenia europejskiej sieci dróg wodnych w 1996 r. w Genewie powołany został Stały Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który przyjął umowę pod nazwą European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (zwaną w skrócie AGN), którą podpisało lub ratyfikowało większość państw europejskich, w tym kraje sąsiadujące z Polską. Umowa określa sieć i parametry żeglownych rzek i kanałów europejskiego znaczenia, wskazano w niej również na brakujące w sieci europejskiej drogi wodne oraz pożądaną rozbudowę szlaków wodnych, które mogą mieć europejskie znaczenie transportowe.

Dla Polski wyodrębniono trzy trasy dróg wodnych oraz kilka portów śródlądowych, które docelowo mają stanowić elementy jednolitej sieci europejskich dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Są to: Odrzańska Droga Wodna wraz z planowanym kanałem Odra - Dunaj (E-30), droga wodna E-40 (Gdańsk - Wisła - Bug - Dniepr - Morze Czarne) oraz E-70 (Odra - Wisła - Nogat - Zalew Wiślany). Przystąpienie Polski do tego porozumienia oznaczałoby pozytywne zobowiązanie się do rozwoju ekologicznego transportu oraz wolę realizacji sugerowanych inwestycji (warto przy tej okazji nadmienić, że budowa śluzy to koszt porównywalny z budową zaledwie ok. 10 km autostrady, przy czym urządzenia hydrotechniczne służą nie tylko transportowi, ale również energetyce i ochronie przeciwpowodziowej). Niemal wszystkie kraje europejskie, włącznie z uboższą od nas Ukrainą, podpisały konwencję uznając ją za przyszłościową i docelowo opłacalną.

Zdaniem wielu polskich ekspertów, władze w Brukseli nie wymagają, abyśmy natychmiast dostosowali parametry swoich dróg wodnych do oficjalnych wskazań, chodzi natomiast o zapewnienie, że docelowo zamierzamy to osiągnąć. Deklaracja taka jest istotna również dla naszych sąsiadów: Czechów, Słowaków, Białorusinów i Ukraińców – żywotnie zainteresowanych włączeniem swoich dróg wodnych do sieci europejskiej. Niewpisanie polskich dróg wodnych do sieci TEN-T, blokuje w znacznym stopniu możliwość integracji i rozwoju śródlądowej wodnej sieci transportowej w Europie.

Polska będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej powinna w pełni utożsamiać się z ideą i strategią realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W polityce zrównoważonego transportu UE od dłuższego czasu najsilniejszy akcent kładzie na zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie jego kosztów i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Wdrażane są regulacje wymuszające redukcję emisji spalin i hałasu oraz tworzone są ekonomiczne instrumenty oddziaływania na sprawców zanieczyszczeń. Nowe elementy, które są coraz bardziej eksponowane, odnoszą się do rozwoju pro-ekologicznych technologii i pro-ekologicznej infrastruktury transportowej.

Nowe podejście do rozwijania sieci TEN-T odeszło od promowania „projektów priorytetowych” na rzecz zwiększania efektywności całych „sieci priorytetowych”, które powinny wyróżniać się pełną interoperacyjnością oraz dążyć do osiągnięcia ustalonych poziomów przepustowości we wszystkich komponentach infrastruktury wchodzących w jej skład. W obrębie sieci rozwijane są „zielone korytarze”, dodatkowo wzmacniające ich wymiar ekologiczny i innowacyjny. Ważnym elementem tych działań jest równoważenie form transportu, m.in. poprzez przyspieszanie rozwoju transportu śródlądowego i stosowanie rozwiązań komodalnych. Podczas gdy w Europejskiej Polityce Transportowej wzrasta znaczenie transportu ekologicznego, w tym wodnego śródlądowego, Polska stoi z boku tego nurtu, koncentrując się na rozwoju dróg kołowych i kolejowych. Potwierdzają to kolejne przyjmowane strategie rozwoju transportu w naszym kraju, gdzie żegludze śródlądowej poświęca się niewiele uwagi. Utrzymująca się od kilku lat wartość wodnego transportu śródlądowego na poziomie 0,3% całego transportu w Polsce pokazuje jego bardzo zły stan i jest świadectwem ogromnych zaniedbań w tym obszarze. Jeżeli nie ulegnie to zmianie w najbliższym czasie brak efektywnego kosztowo i przyjaznego środowisku środka transportu będzie znaczącym elementem ograniczającym rozwój Polski.

Aktualnie polska sieć dróg wodnych nie tworzy jednolitego systemu transportowego, a jedynie zbiór odrębnych i różnych jakościowo szlaków żeglugowych. Śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tj. odpowiadającym parametrom klasy IV i wyższej, jest zaledwie 5,5% w stosunku do ich całkowitej długości (ok.3600 km.). To efekt kilkudziesięcioletnich zaniedbań, ale też obecnej polityki, odsuwającej rewitalizację żeglugi na nieokreślony czas.

Rozwój infrastruktury wodnej śródlądowej w Polsce we wszystkich dotychczasowych programach i strategiach traktowany był marginalnie. W kończącym się okresie programowania 2007 – 2013 inwestycje przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w powiązaniu z realizowanymi ze środków krajowych projektami na górnej i środkowej Odrze mają zapewnić możliwość prowadzenia żeglugi na całej długości tej rzeki. W dalszym ciągu jednak Odrzańska Droga Wodna E-30 będzie miała parametry klasy III, czyli nie uzyska znaczenia międzynarodowego. Sytuacja dróg wodnych E-40 i E-70, pomimo bardzo dużego potencjału transportowego, gospodarczego i turystycznego od strony infrastruktury hydrotechnicznej pozostawia jeszcze więcej do życzenia. Właściwym zatem wydaje się opracowanie całościowego programu rozwoju nowoczesnej gospodarki wodnej XXI wieku dla regionów leżących nad naszymi głównymi rzekami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, gospodarczego i społecznego). Jest to niezwykle ważny projekt cywilizacyjny, który ma ogromne znaczenie dla całego naszego kraju.

Przyjazny środowisku, bezpieczny, konkurencyjny kosztowo, sprzyjający rozwojowi i nowym inwestycjom wodny transport śródlądowy, zintegrowany z transportem kolejowym i drogowym, może być kluczem do naszego wspólnego sukcesu.

Reasumując: polskie drogi wodne mają strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko Polski, ale i Europy. Odbudowanie na nich funkcji transportowych stworzy dogodne połączenie międzynarodowe państw skandynawskich z państwami basenu Morza Śródziemnego i Czarnego oraz Zachodniej Europy z portami Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy przyczyniając się do istotnej zmiany kierunków potoków ruchu tranzytowego, eliminując go z obszarów zurbanizowanych i minimalizując negatywny wpływ transportu na środowisko. Jednocześnie włączy niemal wszystkie regiony Polski w obszar rozwoju powodowany uruchomieniem transportu przez polskie drogi wodne. Apelujemy o podjęcie działań, które stworzą szansę na powrót polskich dróg wodnych na mapy transportowe Europy. Wśród tych działań za najważniejsze uznajemy określenie nowej polityki dla dróg wodnych w Polsce, która będzie elementem nowego projektu rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju z wykorzystaniem potencjału środowiskowego, społecznego i gospodarczego naszych rzek. Takie całościowe podejście umożliwi realizację przez Polskę Europejskiej Polityki Transportowej z wykorzystaniem wszystkich programów oraz instrumentów finansowych ją wspierających. Wdrożenie strategii rozwoju transportu, uzupełnione o tani i przyjazny środowisku wodny transport śródlądowy, będzie skutecznie wspierać rozwój oraz zwiększać konkurencyjność Polski w XXI wieku.

Przewodnicząca
Konwentu Marszałków Województw RP
Elżbieta Polak
Gorzów Wielkopolski, 26 listopada 2012 r.
#1 | tomil w 27.11.2012 18:39
I ciekawe co na to nasz rząd. Może wreszcie zauważy konieczność podjęcia zdecydowanych działań w tym kierunku, oby tak się stało!!!
Mam nadzieję.
Pozdrawiam
Tomek
#2 | Kongregacja w 27.11.2012 21:11
Nareszcie ,drgnęło.Oby wszystkim!!!
#3 | bolo w 28.11.2012 00:01
Konwent Marszałków Województw RP to przecież poważni ludzie i z Ich zdaniem (rozsądnym) zapewne Rząd się liczy. Może zmobilizuje to odpowiednie organy do intensywniejszych i efektywniejszych działań w kierunku pozyskiwania funduszy na przywrócenie świetności naszym śródlądowym szlakom transportowym i turystycznym.
Taki kurs objąć i tak trzymać!
#4 | Apis w 28.11.2012 06:23
Pamiętajmy, że to samorządy (Urzędy Marszałkowskie) są beneficjentami wszelkich unijnych funduszy a rząd za ciężkie pieniądze zleca opracowanie projektów http://www.zeglug...admore=972 , które potem zalegają w szufladach urzędniczych biurek http://www.zeglug...dmore=1133 zamiast być podstawą do uzyskania unijnych dopłat.
#5 | roman63 w 28.11.2012 09:22
Koledzy-problem polega na tym,że u nas w kraju wladza zmienia się tak często,że nie ma czasu opracować konkretnych planów naprawy tej chorej sytuacji. Jest to kolejny potrzebny dokument w ważnej sprawie,ale gwarantuję,że do następnych wyborów nic dziać się nie będzie. Papier przyjmuje wszelkie deklaracje,natomiast do ich realizacji jest daleko. Podejrzewam,że jest wola,ale chęci brak. Pozdrawiam
#6 | vasyld w 28.11.2012 11:21
roman63 - z tym częstym zmienianiem władzy, to tak nie do końca, po raz pierwszy mamy u władzy, koalicję, która utrzymuje tę władzę już drugą kadencję. W urzędach, czy to RZGW, czy UŻŚ czy nawet ZMiUW, czy wszelkich innych urzędach, od dawien dawna są ci sami ludzie. Wydaje mi się, że problem tkwi w zwykłym strachu tych urzędników, przed zmianami. po co brać się za jakieś wielkie zmiany i projekty, skoro obecny stan jest bezpieczny i nikt nie wyciąga żadnych konsekwencji z braku działań? I co najgorsze, nie sadzę aby zmiana kadr urzędniczych coś przyniosła, nowi szybko przystosują się do panującej atmosfery.
#7 | porteuropa w 29.11.2012 02:37
Dlatego właśnie potrzebna jest radykalna decentralizacja naszego kraju, równomierne rozmieszczenie siedzib instytucji państwowych po całej Polsce:
http://porteuropa...tralizacja

Jeśli to nie pomoże, to zmiana ustroju Polski na federalny.
#8 | roman63 w 29.11.2012 07:06
midarsupply-co do koalicji to w zupełności się z Tobą zgadzam.Zauważ tylko,że ta druga kadencja, to tylko wyczekiwanie co powie lud na zaciskanie pasa.A jak coś powie, to go się spałuje siłami prewencji i tyle. A tak na marginesie-średnio niektórzy dyrektorzy np. w RZGW zmieniają się co 3 lata. Jeżeli przychodzi ktoś dobry z pomysłami,to długo nie popracuje.Nie dziwi fakt,że nawet na Prezesa KZGW nie ma chętnych,bo to stanowisko typowo polityczne. Przy każdym projekcie reformy gospodarki wodnej jest likwidowane. Mając perspektywę rocznej pracy nie bardzo garną się fachowcy.Masz rację,że obecny stan dla władzy jest bezpieczny.Tylko jak długo?Pozdrawiam
#9 | vasyld w 29.11.2012 10:35
Tak, stanowisko prezesa KZGW jest mocno polityczne. Co do chętnych na nie, był jeden, był konkurs, było z góry wiadomo że ten pan wygra. No i wygrał, obecnie jest dyrektorem ZZMiUW Szczecinie, wtedy też był. Wygrał i nic, kilka miesięcy bez decyzji i facet dał sobie spokój, rezygnując pisemnie w dość ostrych słowach ( pismo było do przeczytania w Kurierze Szczecińskim ). a czemu nie podjęto decyzji o jego powołaniu, a no wiadomo, polityka. Człowiek ten jest dość kontrowersyjną osobą, wiadomo było, że poleci trochę głów w KZGW i regionalnych ZGW i ktoś się przestraszył. U nas w regionie, gość jest wciąż pod krytyką, że działa powiedzmy " niezgodnie ze standardami ", ale trzeba przyznać, że tylu tak dobrze zorganizowanych i przeprowadzonych inwestycji, przed jego przyjściem nie było, myślę że w KZGW mógłby też się sprawdzić, niestety nie dowiemy się tego.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.

Oceny

Ocena zawartości jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się by zagłosować.

Żadne oceny nie zostały dodane.