Interpelacja w sprawie nowego prawa wodnegoDrukuj

Minister Środowiska przesłał projekt założeń do ustawy prawo wodne do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych. Ze względu na wpływ planowanych regulacji na przyszłość żeglugi śródlądowej myślę że powinno się wypowiedzieć w tej sprawie całe środowisko żeglugowe. Czasu jest niewiele. Treść projektu: Pobierz

Jednocześnie skierowana została do sejmu interpelacja posła Jana Ziobro (Klub Solidarna Polska) skierowana do Stanisława Gawłowskiego o treści:

Promowanie zrównoważonego podejścia do zasobów środowiskowych i rozsądne korzystanie z nich jest działaniem priorytetowym szczególnie w odniesieniu do gospodarki wodnej. Przedsięwzięcia w gospodarce wodnej bezpośrednio i pośrednio wpływają na uzyskanie dobrego stanu wód i obszarów od wód zależnych oraz na zwiększenie zasobów wodnych i poprawy ich jakości. Równocześnie mogą wzmacniać potencjał m.in. bezpieczeństwa powodziowego, bezpieczeństwa energetycznego (np. zagospodarowanie piętrzeń przez elektrownie wodne) oraz umożliwiają wykorzystanie ekologicznego transportu wodnego śródlądowego.

W dniu 26.08.2009 roku, podczas wspólnego posiedzenia, Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły odpowiedź na dezyderat nr 9/8 z 22 kwietnia 2009 roku w sprawie podjęcia zdecydowanych działań przywracających właściwe wykorzystanie polskich śródlądowych dróg wodnych.

Na tym posiedzeniu została podana informacja, że została stworzona grupa robocza, która miała się zająć inwentaryzacją stanu i stworzyć odpowiednie programy rozwojowe. Grupa ta miała pracować między innymi nad materiałami do już wprowadzonego w życie dokumentu implementacyjnego pt. „Krajowy Program Reform 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej”.

W stenogramie z przedmiotowego posiedzenia znajduje się wypowiedź Wiceprezesa Związku Polskich Armatorów Śródlądowych pana Jerzego Hoppera (obecnie jest również Przewodniczącym Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej), który m.in. wypowiedział się m.in. w sprawie grup ekspertów. Powiedział : „….Te grupy są. Wszystko jest dobrze, ale przedstawicielem KZGW w grupie ekspertów jest gość, który na wszystko mówi „nie”…”
/ źródło: Biuletyn nr 2609/VI Sejmu RP z 2009 roku/.

Drogi wodne znajdują się w obszarze zarządzania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W dniu 6 lutego 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się spotkanie robocze poświęcone planowanym inwestycjom na śródlądowych drogach wodnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowała Pani Monika Niemiec-Butryn, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi oraz Pani Monika Bieniaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy UE. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej reprezentował ówczesny Prezes pan Leszek Karwowski, natomiast Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej poszczególni dyrektorzy. Na spotkanie przybyli również licznie przedstawiciele samorządów zainteresowanych rewitalizacją i budową infrastruktury dla żeglugi śródlądowej.

Przedstawiciele Ministerstwa Transportu zwrócili uwagę, że na ukończeniu są prace nad Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), która poddana była konsultacjom społecznym. W dokumencie tym zaakcentowano, że rewitalizacja i budowa dróg wodnych leży w interesie całego państwa. Za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu kształtowana jest polityka transportowa, natomiast administracja i zarząd nad drogami wodnymi należy do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Niemniej jednak w projekcie tej Strategii zawarto możliwość przekazania części tych kompetencji na samorządy lokalne i regionalne. Zadaniem Państwa byłaby jedynie pomoc w sfinansowaniu lub poręczeniu kredytów przyznawanych na te cele.

Przekazano obecnym również szereg informacji na temat prawdopodobnych warunków wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Powstała konieczność opracowania konkretnych planów inwestycyjnych i w związku z tym nie można czekać na Strategię. Poproszono poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej o omówienie planowanych inwestycji, które wcześniej zostały przez nie zgłoszone do Ministerstwa Transportu.

Zwracam uwagę, że beneficjentami programów są poszczególne RZGW i tylko one mogą składać wnioski o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją, w odniesieniu do obiektów projektowanych na co najmniej III klasę drogi wodnej.

Jednak okazało się, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lekceważąco odnosi się do modernizacji śródlądowych dróg wodnych. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zarządzając drogami wodnymi za pomocą podległych Regionalnych Zarządów, nie ma wizji przyszłości funkcjonowania tych dróg w Polsce. Jego zdaniem przesłane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej listy inwestycji są tylko propozycjami, a priorytety powinno określić Ministerstwo Transportu.

Przedstawicielka Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowała zebranych, że jej zdaniem przedstawione materiały są nieprzygotowane na dzień dzisiejszy i na ich podstawie nie da się wykorzystać dostępnych pieniędzy.

Natomiast przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, zwrócili uwagę na duże zaangażowanie samorządów w programy wykorzystania i rozwoju infrastruktury dla transportu wodnego śródlądowego.

O tych działaniach świadczy na przykład „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 26 września 2011 roku oraz obowiązująca „Strategia Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030”. Podkreśla się w nich potrzebę włączenia rzeki Wisły (Drogi Wodnej Górnej Wisły) do systemu transportowego i gospodarczego Małopolski oraz do europejskiego systemu sieci dróg wodnych poprzez budowę Kanału Śląskiego.

Z kolei Samorząd Mazowsza pozyskał 1,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój gospodarki wodnej i transportu śródlądowego. W ramach projektu INWAPO – „Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich” powstaną m.in. opracowania analityczne w zakresie rozwoju potencjału transportowego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z transportem kolejowym drogowym. Analizy obejmować również będą wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego dolnej Wisły, który stanowi 30% całego potencjału hydroenergetycznego Polski.

Wyżej wymienione Samorządy dokonując oceny efektywności ekonomicznej oraz zasadności rozbudowy i utrzymania polskich dróg wodnych nie opierały się jedynie na statystycznie niewielkich przewozach dokonywanych obecnie przez transport śródlądowy po zdewastowanych bądź nie nadających się do użytkowania drogach wodnych. Wykonywane analizy uwzględniają potencjalne potrzeby transportowe i istniejące w tej dziedzinie trendy światowe i europejskie.

Podkreślam, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie wykazał woli nawiązania współpracy z Samorządami w tym zakresie. Ponadto Samorządy na wspomnianym spotkaniu roboczym zostały przez Prezesa KZGW poinformowane, że najpierw powinny swoje projekty uzgadniać z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, jako organem wiodącym.

W toku dyskusji uwidoczniło się, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód, do którego należą takie zadania jak: programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji działań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, a także inwestycji w gospodarce wodnej, jak również ochrona przeciwpowodziowa i przeciwdziałanie skutkom suszy, nie dysponuje żadnymi projektami dotyczącymi programu wykorzystania i rozwoju infrastruktury dla transportu wodnego śródlądowego. Zignorowano zapisy przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 marca 2010 roku Planu uporządkowania strategii rozwoju, gdzie założono m.in. poprawę parametrów eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych i portów oraz włączenie ich do europejskiego systemu dróg wodnych ( zapis na str. 7 dokumentu RM).

Taka sytuacja bezpośrednio prowadzi do braku współfinansowania nowych inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej.
Zaznaczam, że w strukturze organizacyjnej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej istnieje Departament Inwestycji i Nadzoru w skład którego wchodzi Wydział Programów Inwestycyjnych i Funduszy Europejskich oraz Zespół ds. Dróg Wodnych.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o informację:

1). Z jakich przyczyn jednostki organizacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej tj. Wydział Programów Inwestycyjnych i Funduszy Europejskich oraz Zespół ds. Dróg Wodnych nie opracowały żadnych projektów dotyczących programu wykorzystania i rozwoju infrastruktury dla transportu wodnego śródlądowego, przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej?

2). Wykaz planowanych inwestycji, które zostały omówione na spotkaniu przez poszczególne RZGW, ograniczony do obiektów co najmniej III kl. drogi wodnej, miał zostać ponownie opracowany przez KZGW w ciągu 1 tygodnia od spotkania, skonsultowany z samorządami wojewódzkimi, a następnie przekazany w trybie pilnym do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu uwzględnienia w przygotowaniach strategii i programów operacyjnych na nową perspektywę finansową UE na lata 2014-2020.
Taki wykaz nie powstał do dnia dzisiejszego, co stanowi złamanie przyrzeczenia złożonego publicznie przez wysokiego urzędnika państwowego - Prezesa KZGW.

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego tematem tym nie zajął się pan Janusz Wiśniewski p.o. Prezesa KZGW powołany przez Prezesa Rady Ministrów na miejsce pana Leszka Karwowskiego?

3). Proszę o udostępnienie protokołów z posiedzenia grup ekspertów, o których istnieniu i pracy zostały poinformowane przez przedstawicieli Rządu RP, Komisje Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradujące wspólnie w dniu 26.08.2009 roku pod przewodnictwem Posła na Sejm RP pana Arkadiusza Litwińskiego.
( źródło: biuletyn sejmowy nr 2609/VI ).


Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP

#1 | sekwana 2005 dnia 18.06.2012 21:31
To są żarty, by na konsultacje społeczne dać 14 dni. Projekt jest dziurawy, bo kwestie dróg wodnych oraz żeglugi profesjonalnej i turystycznej pomija. W wielu kwestiach zajmuje odwrotne stanowisko niż ekspertyzy i inne opinie z ostatnich lat.
#2 | Apis dnia 20.06.2012 06:48
Stanowisko Stowarzyszenia "Teraz Odra": http://www.zeglug...z_Odra.PDF

Stanowisko Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej - http://www.zeglug...o_SMZN.pdf

Stanowisko Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK - http://www.zeglug...o_PTTK.doc

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL