Wiatrakiem w żeglugę...Drukuj

Osobę Pana Tomasza Podgajniaka poznaliśmy przy okazji tzw. "konsultacji społecznych" w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 i szczecińskiego spotkania naszej branży z jej twórcami. Pisaliśmy o tym na naszych łamach: (czytaj więcej). Pan Podgajniak już wcześniej dał się zauważyć: (czytaj więcej), ale nikomu nie przyszło wtedy do głowy, że reprezentuje firmę, której zależy na uzyskaniu monopolu na tzw. OZE (odnawialne źródła energii) - konkretnie elektrownie wiatrowe i biogazownie. Stąd wszelkie inicjatywy dotyczące z rozwojem hydroenergetyki i związanych z nią inwestycjami (także służącymi nam - żegludze) Pan Podgajniak uznał a priori za "szkodliwe" twierdząc wręcz, że (cyt.) nie widzi on żadnej przyszłości dla rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce. Teraz wiemy dlaczego tak uważa: hydroelektrownie są konkurencyjne dla reprezentowanych przez "eksperta" czyli Prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej - własnych interesów i korzyści.

W związku z ewidentną prywatą złożona została w Sejmie RP interpelacja skierowana do ministra Sławomira Nowaka, w której poseł Jan Ziobro domaga się wyjaśnienia udziału stronniczego "eksperta" w opracowywaniu. Treść interpelacji w całości przytaczamy niżej.


Warszawa, dnia 22 lutego 2012 roku
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Ziobro

Klub Parlamentarny
Solidarna Polska

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Na podstawie art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253), przekazuję w załączeniu na ręce Pani Marszałek interpelację poselską do Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka w sprawie wystąpienia konfliktu interesów w działalności Pana Tomasza Podgajniaka Prezesa Zarządu CDM Sp. z o.o. pełniącego rolę konsultanta w procesie przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu i jednocześnie pełniącego funkcje: Prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RPWarszawa 22.02.2012 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Ziobro

Szanowny Pan
Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

INTERPELACJA

w sprawie: wystąpienia konfliktu interesów w działalności Pana Tomasza Podgajniaka Prezesa Zarządu CDM Sp. z o.o. pełniącego rolę konsultanta w procesie przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu i jednocześnie pełniącego funkcje: Prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.

W ubiegłym roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło konsultacje społeczne dla dokumentów: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu.

Istotnym elementem przedmiotowych konsultacji społecznych stały się tematyczne konferencje regionalne. Na jednej z nich zorganizowanej w Szczecinie w dniu 24 maja 2011 r. dot. transportu wodnego (żegluga morska i śródlądowa) obecny tam Wiceminister Infrastruktury Pan Maciej Jankowski zignorował pytania dotyczące przyszłości żeglugi śródlądowej na Odrze i Wiśle.

Udzielenie odpowiedzi na pytania scedował na Pana Tomasza Podgajniaka Prezesa Zarządu CDM Sp. z o.o., który w ramach tej czynności pokazał zebranym slajd z docelowymi śródlądowymi drogami wodnymi w Polsce (slajd nr 7 prezentacji CDM SP. z o.o.).

Na wyżej wymienionym slajdzie układ polskich dróg wodnych nie ma żadnych powiązań z drogami wodnymi krajów sąsiednich i ich planami rozwoju. Na dodatek cztery fragmenty istniejących obecnie w kraju dróg wodnych o klasie europejskiej są docelowo ze sobą wewnętrznie nawet w przyszłości niepołączone.

W komentarzu autorytarnie stwierdził, że każda interwencja w rzekę, budowa stopnia wodnego itp. to "straszny" opór ekologów, ingerencja w obszar Natury 2000 oraz korytarze ekologiczne i dlatego nie widzi on żadnej przyszłości dla rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce.

W wyemitowanym pod koniec czerwca 2011r. w TVN CNBC programie „90 minut”, który dotyczył energii odnawialnej Pan Tomasz Podgajniak powiedział:
„[…] dwa podstawowe potencjały, które mogą zapewnić osiągnięcie celu indykatywnego 15% w 2020 roku to biomasa i wiatr. Energetyka wodna jest w stanie zaspokoić jakieś 2%, energia solarna to jest dopiero pieśń przyszłości.[…]”
Wg: http://www.reo.pl/tomasz-podgajniak-o-polskiej-energii.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w Polsce działa obecnie 746 siłowni wodnych o łącznej mocy 951 MW, produkują one około 27 procent energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Wykaz uwzględnia jednak tylko te, które pracują na wodach naturalnych, pomija elektrownie wodne szczytowopompowe.

Na dodatek wg Krajowego Planu Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych do 2020 roku ( opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki i przyjętego przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 roku) hydroenergetyka z uwagi na rozwój energetyki wiatrowej pełnić też będzie funkcję rezerwuaru mocy regulacyjnej i interwencyjnej.

Jak podaje strona internetowa Firmy Enerco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w której Pan Tomasz Podgajniak jest Prezesem Zarządu:
„Spółka Enerco została założona przez osoby posiadające ogromne doświadczenie w energetyce odnawialnej, a w szczególności energetyce wiatrowej. Oferujemy fachową pomoc firmom oraz przyszłym inwestorom działającym w sektorze energetycznym. W związku z nowelizacją prawa energetycznego posiadamy kompletna wiedzę na temat wszelkich zmian jakie zachodzą w sektorze energetycznym....” Wg: http://www.enerco.pl/

Natomiast w dniu 31 stycznia 2012 roku odbywała się debata, zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) z udziałem Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE).

Według relacji zamieszczonej na stronie http://www.pigeo.org.pl/ :
„[…]Rozpoczynając debatę, prowadzący, wiceprezes Zarządu PIGEO, Tomasz Podgajniak powiedział: „w naszym przekonaniu, w przekonaniu nie tylko PIGEO, ale też organizacji zrzeszonych w PRK OZE proponowany projekt ustawy w żadnym wypadku nie przyczyni się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Będzie wręcz przeciwnie”. Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej stwierdził, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, podczas której podnoszą się głosy, które chcą weryfikować przyjęte do tej pory zasady i m. in. sektor energii odnawialnej (..) stał się przedmiotem ataków praktycznie ze wszystkich stron.

Zdaniem T. Podgajniaka są to „[…] ataki zagospodarowujące różnego rodzaju lęki i obawy zwykłych ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polega oddziaływanie wiatraka czy biogazowi na zdrowie, na środowisko, ludzi, którzy nie rozumieją, co to jest promieniowanie elektromagnetyczne. Słyszą o mikro-wibracjach, o chorobach wibroakustycznych. Tymczasem takich jednostek chorobowych zwyczajnie nie ma […]”.

Mikrowibracja - zjawisko polegające na nieprzerwanym wibrowaniu całego ciała wskutek ciągłej aktywności mięśni; wg Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo PWN S.A.

Zdaniem autorów publikacji - „Elektrownie wiatrowe a zdrowie – Wyniki międzynarodowych badań ( stan badań na koniec 2009 roku ) Wrocław, luty 2010 roku, prof. dr hab.n.med. Maria Podolak-Dawidziak, członek Komitetu Patofizjologii PAN, prof. dr hab. inż. Adam Janiak członek Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Mateusz Gorczyca, dr inż. Andrzej Kozik, mgr inż. Rafał Januszkiewicz, mgr inż. Bartosz Tomeczko; elektrownie wiatrowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Hałas który powstaje podczas pracy turbin wiatrowych prowadzi do trwałego uszkodzenia słuchu. Ponadto oddziaływanie na organizmy ludzkie niesłyszalnych dźwięków niskich częstotliwości, w szczególności infradźwiękow generowanych przez turbiny wiatrowe oraz błyski światła słonecznego odbijające się od łopat w dzień i migające nocą światła ostrzegawcze, powodują bardzo poważną chorobę – patologię ogólnoustrojową, określaną w medycynie jako choroba wibroakustyczna lub syndrom turbin wiatrowych.

Podkreślam, że rozwój energetyki wodnej, rozwój śródlądowych dróg wodnych, a zwłaszcza szeroko rozumiana problematyka bezpieczeństwa powodziowego jest z oboma wymienionymi kierunkami rozwoju zbieżna.

Jednym z elementów poprawy warunków nawigacyjnych na śródlądowych drogach wodnych jest budowa stopni wodnych. Nie są one wznoszone tylko i wyłącznie na potrzeby żeglugi śródlądowej lecz dla:

- poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez stabilizację wyerodowanego koryta rzeki,
- stabilizacji poziomu wód podpowierzchniowych i gruntowych na obszarach przyległych do rzeki.
- zwiększenia zasobów wodnych oraz poprawy ich jakości,
- wykorzystania energii wodnej przez przystopniową elektrownię wodną, dzięki której rekompensuje się znaczną część kosztów wzniesienia i eksploatacji stopnia wodnego.
Stopień wodny nie odbiera przestrzeni życiowej zwierzętom i roślinom tak bezpowrotnie jak droga czy kolej, do tego przepławka dla ryb jest obligatoryjnym elementem budowli piętrzącej wodę.

W dniu 19 stycznia 1996 roku przyjęto założenia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ gdzie określono sieć i parametry żeglownych rzek i kanałów europejskiego znaczenia. Zostały one uwzględnione w porozumieniu European Agrement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN). Do Porozumienia AGN przystąpiły Niemcy, Czechy, Litwa, Rosja, Słowacja w dniu 23 czerwca 1997 roku, 26 marca 2008 roku przystąpiła Białoruś, a ostatnio tj. 5 stycznia 2010 roku Ukraina. Nawet Finlandia, kraj zimowy, podpisała się 23 czerwca 1997 roku pod tym porozumieniem.

Wszędzie tam są obszary chronione o szczególnym znaczeniu dla Europy, co nie oznacza, że gospodarka i środowisko nie może współistnieć. Przykład projektu PLATINA UE dla Dunaju pokazuje jednoznacznie, że inne kraje łączą wysiłki i wypracowują dobre praktyki modernizując swoje drogi wodne nawet na obszarach siedlisk gatunków chronionych i szlaków ich wędrówek – Natura 2000.

Platina, członek ICPDR (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Dunaju) zaprezentowała w formie dokumentu – podręcznika dobre praktyki w planowaniu zrównoważonego rozwoju. Dokument ten jest wynikiem procesu konsultacji pomiędzy operatorami żeglugi śródlądowej, a organizacjami ekologicznymi. Podręcznik ten oferuje ogólne porady dla planowania infrastruktury transportu śródlądowego i zawiera praktyczne wskazówki dla projektantów. Za najbardziej przyjazną środowisku infrastrukturę transportową uznano europejską sieć rzek i kanałów.

Natomiast w Polsce w dniu 10 marca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła „Plan uporządkowania strategii rozwoju” będący wytyczną dla 9 docelowych strategii sektorowych. Na stronie 7 w temacie transport wodny przewiduje m.in. „…poprawę parametrów eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych i portów oraz włączenie ich do europejskiego systemu dróg wodnych…”.

Dodatkowo Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, w imieniu rządu polskiego podpisał się pod „Konkluzją Rady Unii Europejskiej w sprawie pełnego włączenia transportu wodnego do łańcuchów transportowych i logistycznych w UE”(Dok. 16266/1/ TRANS 329 MAR 121).
Zapisy przyjętej przez Ministra Infrastruktury Rządu RP na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbyło się 2 grudnia 2010 r. w Brukseli w/w Konkluzji, stanowią m.in.: „Rada Unii Europejskiej … 16. PODKREŚLA, że w zrównoważonym europejskim systemie transportowym transport wodny śródlądowy jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do sprawnych połączeń dojazdowych, i ZACHĘCA do kontynuacji obecnych starań na rzecz wspierania żeglugi śródlądowej oraz bardziej aktywnej polityki obejmującej konkretny program działania zmierzający do zwiększenia jej wykorzystania. Finansowanie wspólnych działań na szczeblu UE z wykorzystaniem uzgodnionych obecnych i przyszłych zasobów, a także modernizacja floty i infrastruktur to ważne elementy rozwoju transportu wodnego śródlądowego …”.

Mając na uwadze powyższe mam poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i rzetelności przeprowadzonych ekspertyz przez Pana Tomasza Podgajniaka Prezesa Zarządu CDM Sp. z o.o. w odniesieniu do rzekomego braku możliwości rozwoju infrastruktury dla wodnego transportu śródlądowego. Dlatego uprzejmie proszę o informację:

1). Czy pod pozorem ochrony korytarzy ekologicznych i obszarów Natura 2000, Pan Tomasz Podgajniak Prezes Zarządu CDM Sp. z o.o. pełniący rolę konsultanta w procesie przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu i jednocześnie pełniącego funkcje: Prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej nie zwalcza potencjalnych możliwości rozwojowych hydroenergetyki?

2).Czy fakt istnienia rażącego konfliktu interesów w związku z jednoczesnym pełnieniem roli konsultanta w procesie przeprowadzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Transportu i funkcji : Prezesa Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k. oraz wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej przez Pana Tomasza Podgajniaka nie wpłynął na odrzucenie transportu wodnego śródlądowego jako równorzędnego składnika infrastruktury transportowej Polski?

3). Czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nadal będzie opierać się na nierzetelnych i stronniczych opracowaniach Pana Tomasz Podgajniaka Prezesa Zarządu CDM Sp. z o.o. według których nie ma żadnej przyszłości dla rozwoju infrastruktury dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce?

4) W związku z tym, że stopnie wodne na rzekach nie są wznoszone tylko i wyłącznie na potrzeby żeglugi śródlądowej, jakie stanowisko Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zajmuje wobec „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju energetyki wodnej w Polsce” z dnia 27 października 2009 roku przyjętej przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Ministerstwo Środowiska)?

5) Ze względu na to, że ocena efektywności ekonomicznej oraz zasadności rozbudowy i utrzymania polskich dróg wodnych nie może się opierać jedynie na statystycznie niewielkich przewozach dokonywanych obecnie przez transport śródlądowy po zdewastowanych bądź nie nadających się do użytkowania drogach wodnych; czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dokonując tej oceny uwzględni potencjalne potrzeby transportowe i istniejące w tej dziedzinie trendy światowe i europejskie?

Z poważaniem
Jan Ziobro
#1 | hoodyy dnia 01.03.2012 11:50
Juz widze ten tytul w Fakcie: "Wiatraki Cie zabija!" to bylaby kontrkampania. Tylko im wyslac ta interpelacje Smile

Ale powaznie mowiac: To sie nazywa pismo! Rzeczowo, konkretnie poparte przykladami!
Swietny material! Trzymac reke na pulsie!!
Ahoj!
#2 | Kongregacja dnia 01.03.2012 18:59
............
Niedopuszczalne...............Kto do tego dopuścił??????
Może pan by się zajął lotnictwem nie żeglugą ,o ile musi się czymś zająć??!!!!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL