Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowejDrukuj

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/.../WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (COM(2006)0646 – C6-0360/2006 – 2006/0210(COD))

Parlament Europejski ,
– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0646)(1) ,
– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0360/2006),
– uwzględniając art. 51 i art. 43 ust. 2 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0402/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
__________________________________________________________________________

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/.../WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej P6_TC1-COD(2006)0210

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
- uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1,
- uwzględniając wniosek Komisji,
- uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) ,
- uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2) ,
- stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3) , a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2006/…/WE(4) wprowadza zharmonizowane warunki wydawania świadectw technicznych dla statków żeglugi śródlądowej na całej sieci śródlądowych dróg wodnych Wspólnoty.

(2) Wymagania techniczne określone w załącznikach do dyrektywy 2006/…/WE zawierają w szczególności przepisy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie kontroli żeglugi na Renie, w wersji zatwierdzonej w 2004 r. przez państwa członkowskie Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (CCNR). Warunki oraz wymagania techniczne dotyczące wydawania świadectw dla statków żeglugi śródlądowej na mocy art. 22 poprawionej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie, są co okresowo aktualizowane i uznaje się je za odzwierciedlające aktualny stan techniki.

(3) W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji oraz nierównych poziomów bezpieczeństwa należy przyjąć, mając na względzie harmonizację na poziomie europejskim, wymagania techniczne równoważne dla całej sieci śródlądowych dróg wodnych Wspólnoty oraz regularnie je aktualizować, aby utrzymać tę równoważność.

(4) Dyrektywa 2006/…/WE upoważnia Komisję do dostosowania tych wymagań w zależności od postępu technicznego i rozwoju wynikającego z prac innych instytucji międzynarodowych, w szczególności CCNR, zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(5) .

(5) Dostosowania te muszą być dokonywane szybko w celu zagwarantowania, aby wymagania techniczne konieczne do wydania wspólnotowego świadectwa dla statków żeglugi śródlądowej zapewniały poziom bezpieczeństwa równoważny z wymaganym dla wydania świadectwa, o którym mowa w art. 22 poprawionej Konwencji o żegludze na Renie.

(6) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do środków o ogólnym zasięgu mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 traktatu, w tym również środków usuwających niektóre z tych elementów lub dodających nowe elementy inne niż istotne .

(7) Należy zatem wprowadzić procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do środków o ogólnym zasięgu mających na celu zmianę innych niż istotne elementów dyrektywy 2006/…/WE.

(8) Ze względu na potrzebę sprawnego działania terminy zwykle stosowane w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą mogą zostać skrócone .

(9) Aby nie stwarzać zagrożenia dla poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, konieczne jest, aby procedura nadzwyczajna przewidziana w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE miała zastosowanie w odniesieniu do każdego dostosowania załączników do dyrektywy 2006/…/WE do postępu technicznego lub do rozwoju w tym zakresie wynikającego z prac innych instytucji międzynarodowych, w szczególności CCNR, oraz do przyjęcia przepisów o charakterze tymczasowym.

(10) Dyrektywa 2006/…/WE powinna zostać zatem odpowiednio zmieniona .

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2006/…/WE wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 19 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1 - 4 i 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Terminy przewidziane w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE ustala się, odpowiednio, na dwadzieścia jeden dni, piętnaście dni i miesiąc.

4. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. W przypadku gdy środki proponowane przez Komisję są niezgodne z opinią Komitetu, lub w przypadku braku opinii, stosuje się procedurę, o której mowa w ust. 3.

2. art. 20 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 20
Dostosowanie załączników i zaleceń dotyczących świadectw tymczasowych

1. Każda zmiana konieczna do dostosowania załączników niniejszej dyrektywy do postępu technicznego lub do rozwoju w tym zakresie wynikającego z prac innych instytucji międzynarodowych, w szczególności Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (zwanej dalej "CCNR"), w celu zagwarantowania, że dwa świadectwa, określone w art. 3 ust. 1 lit. a), wydawane są na podstawie wymagań technicznych gwarantujących równoważny poziom bezpieczeństwa, lub uwzględnienia przypadków, o których mowa w art. 5, przyjmowana jest zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Zmiany te powinny być dokonywane szybko w celu zagwarantowania, że wymagania techniczne konieczne do wydania wspólnotowego świadectwa dla statków żeglugi śródlądowej uznanego dla potrzeb żeglugi na Renie zapewniają poziom bezpieczeństwa równoważny z wymaganym dla wydania świadectwa, o którym mowa w art. 22 poprawionej Konwencji o żegludze na Renie.

2. Niezależnie od ust. 1 Komisja przyjmuje pozwolenia, o których mowa w art. 5 ust. 2, zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 2.

3. Komisja stanowi w sprawie zaleceń Komitetu do spraw wydawania wspólnotowych świadectw tymczasowych dla statków żeglugi śródlądowej zgodnie z załącznikiem II art. 2.19.";


3. w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

1.art. 1.06 otrzymuje brzmienie:

Wymagania o charakterze tymczasowym

Przepisy o charakterze tymczasowym, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, będą mogły zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 4 niniejszej dyrektywy, jeżeli pilnie konieczne okaże się, dla celów dostosowania do postępu technicznego przewozów na wodach śródlądowych, zezwolenie na odstępstwa od postanowień niniejszej dyrektywy dla umożliwienia badań . Wymagania te należy opublikować, a ich okres obowiązywania nie powinien przekraczać trzech lat. Wymagania te wchodzą w życie jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich i zostają uchylone na takich samych warunkach.";

2.art. 10.03a ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. " 5. Systemy zraszające mniejszą ilością wody muszą mieć pozwolenie zgodne z zaleceniami rezolucji IMO A 800(19) lub z inną uznaną normą. Uznanie to, jeżeli ma na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3 niniejszej dyrektywy. Pozwolenie jest udzielane przez uznaną instytucję klasyfikacyjną lub akredytowany instytut badawczy. Akredytowany instytut badawczy musi stosować się do europejskiej normy w sprawie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (EN ISO/IEC 17025:2000).";

3.art. 10.03b ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. " 1. Środki gaśnicze

Do ochrony pomieszczeń, takich jak maszynownia, kotłownia i pompownia, dopuszczone są jedynie urządzenia przeciwpożarowe zainstalowane na stałe stosujące następujące środki gaśnicze:
a) CO 2 (dwutlenek węgla);
b) HFC 227ea (heptafluoropropan);
c) IG-541 (52 % azotu, 40 % argonu, 8 % dwutlenku węgla).
Pozwolenie na stosowanie innych środków gaśniczych, jeżeli ma ono na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej dyrektywy, wydaje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3 niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Transpozycja

1. Państwa członkowskie, które posiadają wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/…/WE, wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy od dnia … (6) . Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu ... (7) *.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które posiadają wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/…/WE.

Pełny tekst znowelizowanej Dyrektywy: eur-lex.europa(1) Dz.U. C […] z […], str. […].
(2) Dz.U. C […] z […], str. […].
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r.
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz.U. L ...).
(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).
(6) * Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(7) ** Data wejścia w życie dyrektywy 2006/.../WE.


© Wspólnoty Europejskie, 1995-2006


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL